Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 207 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ -1; TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚN

14/02/2014    S32    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
Polska-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego
2014/S 032-051883
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
ul. K. Szymanowskiego 15
Osoba do kontaktów: Izabela Burzawa
42-217 Częstochowa
POLSKA
Tel.: +48 343706100
E-mail:
kacz@praca.gov.pl
Faks: +48 343243130
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pup.czestochowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Usługi rynku pracy
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie: 1. kurs profesjonalnego sprzedawcy z modułem języka angielskiego na poziomie podstawowym + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo; 2. kurs fryzjerski z podstawami przedsiębiorczości + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo; 3. kurs florysty z podstawami przedsiębiorczości i obsługą kasy fiskalnej + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo; 4. kurs księgowości wspomaganej komputerem z modułem języka angielskiego (poziom podstawowy lub średniozaawansowany – do wyboru) + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo; 5. kurs przygotowujący do organizacji imprez okolicznościowych z podstawami przedsiębiorczości; 6. kurs operatora koparko - ładowarki kl. III, ładowarki kl. III, koparki kl. III; 7. kurs dla osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C, E do C, D (po kat. B lub C).
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część I zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób uprawnionych zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie w następującym kierunku:
kurs profesjonalnego sprzedawcy z modułem języka angielskiego na poziomie podstawowym + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSU MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ KURSY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 15.11.2014 R.
Kod CPV – 80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano przeszkolenie 30 osób bezrobotnych.
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w trzech następujących grupach:
I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia marzec 2014 r. – 10 osób
(w tym: 8 osób – finansowane ze środków EFS Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, 2 osoby – finansowane ze środków EFS Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie),
II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia maj 2014 r. – 10 osób
(finansowane ze środków EFS Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie),
III grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2014 r. – 10 osób
(w tym: 8 osób – finansowane ze środków EFS Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, 2 osoby – finansowane ze środków EFS Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie).
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2014 r.
2. Liczba godzin szkolenia
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 306 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia oraz 100 godzin zegarowych zajęć praktycznych u pracodawcy.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część II zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób uprawnionych zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w następującym kierunku:
kurs fryzjerski z podstawami przedsiębiorczości + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSU MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ KURSY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 15.11.2014 R.
Kod CPV – 80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano przeszkolenie 15 osób bezrobotnych.
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia marzec 2014 r. – 8 osób
II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2014 r. – 7 osób.
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2014r.
2.Liczba godzin szkolenia
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 270 godzin dydaktycznych, w tym minimum 150 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia oraz 100 godzin zegarowych zajęć praktycznych u pracodawcy.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część III zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób uprawnionych zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w następującym kierunku:
kurs florysty z podstawami przedsiębiorczości i obsługą kasy fiskalnej
+ 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSU MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ KURSY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 15.11.2014 R.
Kod CPV – 80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano przeszkolenie 15 osób bezrobotnych.
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia marzec 2014 r. – 8 osób
II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia maj 2014 r. – 7 osób.
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2014r.
2. Liczba godzin szkolenia
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 196 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia oraz 100 godzin zegarowych zajęć praktycznych u pracodawcy.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część IV zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób uprawnionych zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu w następującym kierunku:
kurs księgowości wspomaganej komputerem z modułem języka angielskiego (poziom podstawowy lub średniozaawansowany – do wyboru) + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSU MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ KURSY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 15.11.2014 R.
Kod CPV – 80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano przeszkolenie 20 osób bezrobotnych.
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia marzec 2014 r. – 10 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie;
II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2014 r. – 10 osób, w tym: 7 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, 3 osoby zarejestrowane w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu.
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2014r.
2. Liczba godzin szkolenia
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 426 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia oraz 100 godzin zegarowych zajęć praktycznych u pracodawcy.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część V zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób uprawnionych zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w następującym kierunku:
kurs przygotowujący do organizacji imprez okolicznościowych z podstawami przedsiębiorczości
UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSU MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ KURSY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 15.11.2014 R.
Kod CPV – 80530000 - 8 – usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano przeszkolenie 10 osób bezrobotnych.
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w jednej grupie – termin rozpoczęcia szkolenia marzec 2014 r. – 10 osób.
2. Liczba godzin szkolenia
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 246 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia, w tym minimum 60 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część VI zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób uprawnionych zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie w następującym kierunku:
kurs operatora koparko - ładowarki kl. III, ładowarki kl. III, koparki kl. III
(do wyboru 2 z 3 w/w)
UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSU MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ KURSY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 15.11.2014 R.
Kod CPV – 80530000 - 8 – usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano do przeszkolenia 50 osób bezrobotnych.
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w pięciu następujących grupach:
I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia marzec 2014 r. – 10 osób
(w tym: 8 osób – finansowanie ze środków EFS Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, 2 osoby – finansowanie ze środków EFS Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie),
II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia kwiecień 2014 r. – 10 osób (finansowanie ze środków EFS Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie),
III grupa – termin rozpoczęcia szkolenia maj 2014 r. – 10 osób (w tym: 8 osób – finansowanie ze środków EFS Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, 2 osoby – finansowanie ze środków EFS Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie)
IV grupa – termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2014 r. – 10 osób (finansowanie ze środków EFS Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie),
V grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2014 r. – 10 osób
(w tym: 8 osób – finansowanie ze środków EFS Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, 2 osoby – finansowanie ze środków EFS Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie)
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2014 r.
2. Liczba godzin szkolenia
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 304 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część VII zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla osób uprawnionych zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie w następującym kierunku:
Kurs dla osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C, E do C, D (po kat. B lub C).
UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ KURSY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 15.11.2014 R.
Kod CPV – 80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego
Przewidziano przeszkolenie 54 osób bezrobotnych.
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Instytucja winna przedłożyć aktualne (ważne minimum do 15.11.2014 r.) zezwolenie na prowadzenie szkoleń w zakresie prawa jazdy wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
1. Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia marzec 2014 r. – 27 osób , w tym:
prawo jazdy kat. C: 13 osób – finansowane ze środków EFS Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, 2 osoby – finansowane ze środków EFS Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie;
prawo jazdy kat. E do C: 4 osoby – finansowane ze środków EFS Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, 1 osoba – finansowane ze środków EFS Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie;
prawo jazdy kat. D: 6 osób – finansowane ze środków EFS Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, 1 osoba – finansowane ze środków EFS Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie;
II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia kwiecień 2014 r. – 27 osób, w tym:
prawo jazdy kat. C:13 osób – finansowane ze środków EFS Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, 2 osoby – finansowane ze środków EFS Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie;
prawo jazdy kat. E do C: 4 osoby – finansowane ze środków EFS Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, 1 osoba – finansowane ze środków EFS Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie;
prawo jazdy kat. D: 6 osób – finansowane ze środków EFS Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, 1 osoba – finansowane ze środków EFS Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie;
W jednej grupie mogą uczestniczyć osoby, które będą się szkolić w zakresie prawa jazdy kat. C, E do C, D.
Każda z grup musi ukończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia się szkolenia.
2. Liczba godzin szkolenia
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć:
w zakresie prawa jazdy kat. C obejmujący minimum 20 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych, 30 godzin zegarowych zajęć praktycznych oraz 16 godzin zajęć aktywizacyjnych przygotowujących osoby bezrobotne do samodzielnego poruszania się po rynku pracy przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia,
w zakresie prawa jazdy kat. E do C obejmujący minimum 20 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych, 25 godzin zegarowych zajęć praktycznych oraz 16 godzin zajęć aktywizacyjnych przygotowujących osoby bezrobotne do samodzielnego poruszania się po rynku pracy przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia,
w zakresie prawa jazdy kat. D po kat. B obejmujący minimum 20 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych, 60 godzin zegarowych zajęć praktycznych oraz 16 godzin zajęć aktywizacyjnych przygotowujących osoby bezrobotne do samodzielnego poruszania się po rynku pracy przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia,
w zakresie prawa jazdy kat. D po kat. C obejmujący minimum 20 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych, 40 godzin zegarowych zajęć praktycznych oraz 16 godzin zajęć aktywizacyjnych przygotowujących osoby bezrobotne do samodzielnego poruszania się po rynku pracy przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego, których przedmiotem byłyby usługi szkolenia zawodowego będące przedmiotem zamówienia podstawowego.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: kurs profesjonalnego sprzedawcy z modułem języka angielskiego na poziomie podstawowym + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: kurs fryzjerski z podstawami przedsiębiorczości + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: kurs florysty z podstawami przedsiębiorczości i obsługą kasy fiskalnej + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: kurs księgowości wspomaganej komputerem z modułem języka angielskiego (poziom podstawowy lub średniozaawansowany – do wyboru) + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: kurs przygotowujący do organizacji imprez okolicznościowych z podstawami przedsiębiorczości
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: kurs operatora koparko - ładowarki kl. III, ładowarki kl. III, koparki kl. III
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: kurs dla osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C, E do C, D (po kat. B lub C)
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
Zamawiający nie precyzuje warunku – dotyczy każdej części zamówienia.
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Część I zamówienia –
kurs profesjonalnego sprzedawcy z modułem języka angielskiego na poziomie podstawowym + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
- jedno szkolenie grupowe z zakresu – kurs profesjonalnego sprzedawcy,
- jedno szkolenie grupowe z zakresu – kurs języka angielskiego oraz, że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część II zamówienia –
kurs fryzjerski z podstawami przedsiębiorczości + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
- jedno szkolenie grupowe z zakresu – kurs fryzjerski,
- jedno szkolenie grupowe z zakresu – kurs podstaw przedsiębiorczości oraz, że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część III zamówienia –
kurs florysty z podstawami przedsiębiorczości i obsługą kasy fiskalnej + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
- jedno szkolenie grupowe z zakresu – kurs florysty lub bukieciarstwa (do wyboru),
- jedno szkolenie grupowe z zakresu – kurs obsługi kas fiskalnych lub podstaw przedsiębiorczości (do wyboru) oraz, że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część IV zamówienia –
kurs księgowości wspomaganej komputerem z modułem języka angielskiego (poziom podstawowy lub średniozaawansowany – do wyboru) + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
- jedno szkolenie grupowe z zakresu – kurs księgowości wspomaganej komputerem,
- jedno szkolenie grupowe z zakresu – kurs języka angielskiego oraz, że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część V zamówienia –
kurs przygotowujący do organizacji imprez okolicznościowych z podstawami przedsiębiorczości
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
- jedno szkolenie grupowe z zakresu – kurs organizacji imprez (przyjęć) okolicznościowych,
- jedno szkolenie grupowe z zakresu – kurs podstaw przedsiębiorczości oraz, że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część VI zamówienia –
kurs operatora koparko - ładowarki kl. III, ładowarki kl. III, koparki kl. III
(do wyboru 2 z 3 w/w)
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
- dwa szkolenia grupowe z zakresu – kurs operatora koparko - ładowarki,
- jedno szkolenie grupowe z zakresu – kurs operatora ładowarki lub koparki (do wyboru) oraz, że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część VII zamówienia –
kurs dla osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C, E do C, D (po kat. B lub C)
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
- dwa szkolenia grupowe z zakresu – kurs prawa jazdy kat. C,
- jedno szkolenie grupowe z zakresu – kurs prawa jazdy kat. E do C lub D
(do wyboru) oraz, że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z warunków wymienionych w punkcie 2 (a-d), winien spełniać
co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w punkcie 3 musi spełniać każdy ze wspólników samodzielnie.
4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnienie. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (oryginał) – zał. Nr 3a do SIWZ;
b) wykaz doświadczenia (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie), wykaz kadry dydaktycznej oraz wykaz sprzętu – zał. Nr 4a, 4b i 4c do SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
1. W celu wykazania spełnienia warunku w postępowaniu dotyczącego braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (oryginał) – zał. Nr 3b do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo,
że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawa zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – zał. Nr 3c do SIWZ.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpunkcie b, c, d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa.
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (oryginał) – zał. Nr 3a do SIWZ.
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (oryginał) – zał. Nr 3b do SIWZ.
5. Wykaz doświadczenia (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie), wykaz kadry dydaktycznej oraz wykaz sprzętu – zał. Nr 4a, 4b i 4c do SIWZ.
6. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawa zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – zał. Nr 3c do SIWZ.
11. Program szkolenia stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
12. Harmonogram stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
13. Preliminarz stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
14. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Jeśli Wykonawca nie będzie przekazywał do realizacji przez podwykonawców żadnej części zamówienia należy również złożyć załącznik nr 10, w odpowiednie pola wpisując „Nie dotyczy”.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
15. Kopie certyfikatów jakości świadczonych usług.
16. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy:
a) potwierdzenie (pobrane ze strony internetowej www.ris.praca.gov.pl) o aktualnym (na 2014r.) wpisie swojej instytucji szkoleniowej do Rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (art. 20 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
b) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20.000 zł ważną do min. 15.11.2014 r.,
c) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu
w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
d) aktualne (ważne minimum do 15.11.2014 r.) zezwolenie na prowadzenie szkoleń w zakresie prawa jazdy wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (dotyczy cz. VII - kurs prawa jazdy kat. C, E do C, D).
17. Na mocy art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa z osobna dokumenty określone w pkt. 2, 7, 8, 9,10.
18. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 7, 8, 9 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone do oferty wraz z tłumaczeniami w języku polskim.
Wszystkie ww. dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „Za zgodność z oryginałem” (każda ze stron) przez osobę /-y/ upoważnioną /-e/ do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (opatrzone datą i imienną pieczątką lub czytelnym podpisem).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie precyzuje warunku – dotyczy każdej części zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający nie precyzuje warunku – dotyczy każdej części zamówienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Część I zamówienia –
kurs profesjonalnego sprzedawcy z modułem języka angielskiego na poziomie podstawowym + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym:
— minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu oraz zainstalowanym następującym oprogramowaniem: Windows XP lub nowszy, pakiet MS Office;
— minimum dziesięcioma kasami fiskalnymi, w tym minimum dwie z terminalem kart płatniczych.
Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
Osoba, która prowadzi dany moduł szkolenia, spośród następujących:
— obsługa klienta,
— obsługa komputera,
— obsługa kas fiskalnych,
— obsługa terminala kart płatniczych,
— telemarketing,
— fakturowanie,
— merchandising,
— minimum sanitarne,
— język angielski,
— zajęcia aktywizacyjne,
musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) w tym module w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej
niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) we wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Należy złożyć wykaz kadry dydaktycznej oraz wykaz sprzętu.
Część II zamówienia –
kurs fryzjerski z podstawami przedsiębiorczości + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym:
minimum ośmioma stanowiskami fryzjerskimi, każde wyposażone w zestaw
podstawowych narzędzi fryzjerskich w postaci co najmniej:
— główki fryzjerskiej,
— narzędzi fryzjerskich (nożyczki, grzebienie, szczotki, suszarki),
— produktów do pielęgnacji włosów,
— produktów do stylizacji włosów,
— produktów i akcesoriów do farbowania włosów (farby, miseczki plastikowe
do rozrabiania farb, pędzelki do nakładania farb).
Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
Osoba, która prowadzi dany moduł szkolenia, spośród następujących:
— fryzjerstwo,
— obsługa klienta,
— przedsiębiorczość,
— zajęcia aktywizacyjne,
musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) w tym module w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej
niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) we wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Należy złożyć wykaz kadry dydaktycznej oraz wykaz sprzętu.
Część III zamówienia –
kurs florysty z podstawami przedsiębiorczości i obsługą kasy fiskalnej + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym:
minimum ośmioma kasami fiskalnymi, w tym minimum dwie z terminalem kart płatniczych.
Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
Osoba, która prowadzi dany moduł szkolenia, spośród następujących:
— florystyka,
— obsługa klienta,
— obsługa kas fiskalnych,
— minimum sanitarne,
— przedsiębiorczość,
— zajęcia aktywizacyjne,
musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) w tym module w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej
niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) we wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Należy złożyć wykaz kadry dydaktycznej oraz wykaz sprzętu.
Część IV zamówienia –
kurs księgowości wspomaganej komputerem z modułem języka angielskiego (poziom
podstawowy lub średniozaawansowany – do wyboru) + 4-tygodniowa praktyka u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym:
- minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi z dostępem
do internetu oraz zainstalowanym następującym oprogramowaniem: Windows XP lub nowszy, pakiet MS Office;
- minimum pięcioma kasami fiskalnymi.
Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
Osoba, która prowadzi dany moduł szkolenia, spośród następujących:
— rachunkowość,
— rozliczenia z ZUS i US,
— obsługa programów komputerowych finansowo-księgowych,
— obsługa kas fiskalnych,
— język angielski,
— zajęcia aktywizacyjne,
musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) w tym module w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej
niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) we wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Należy złożyć wykaz kadry dydaktycznej oraz wykaz sprzętu.
Część V zamówienia –
kurs przygotowujący do organizacji imprez okolicznościowych z podstawami przedsiębiorczości
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
Osoba, która prowadzi dany moduł szkolenia, spośród następujących:
— organizacja i obsługa imprez (przyjęć) okolicznościowych,
— planowanie jadłospisów i serwowanie potraw,
— aranżacja i dekoracja,
— współpraca z klientem,
— przedsiębiorczość,
— zajęcia aktywizacyjne,
musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) w tym module w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej
niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) we wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
Należy złożyć wykaz kadry dydaktycznej.
Część VI zamówienia –
kurs operatora koparko - ładowarki kl. III, ładowarki kl. III, koparki kl. III
(do wyboru 2 z 3 w/w)
Zamawiający nie precyzuje warunku.
Część VII zamówienia –
kurs dla osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C, E do C, D (po kat. B lub C)
Zamawiający nie precyzuje warunku.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena. Waga 90
2. certyfikaty jakości świadczonych usług. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZPZ-271-2/2014.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
26.2.2014 - 13:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 26.2.2014 - 13:30
Miejscowość:
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 217, ul. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.2.2014
 


ZPZ-271- 2/2014                                                                                                       Częstochowa, dnia 17.02.2014 r.
 
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.
 
 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
 
ZAPYTANIA:
1.      „ Zamawiający podaje w części I zamówienia, że Wykonawca winien dysponować minimum 10 kasami fiskalnymi, w tym minimum dwie z terminalem kart płatniczych. Czy to oznacza posiadanie dwóch kas dostosowanych i podłączonych do terminala płatniczego, czy wymagane są dwie kasy z dwoma terminalami płatniczymi?”
2.      „Zamawiający wymaga aby szkolenie było realizowane min. 25 godzin tygodniowo. Czy jest określona minimalna godzin zajęć w jednym dniu? Czy zajęcia mogą być np. od Pn do Cz po 10 godzin dydaktycznych, a w Pt – 2 godz. dydaktyczne, co stanowi 42 godziny tygodniowo?”
3.      „Program szkolenia profesjonalnego sprzedawcy przewiduje minimum 306 godzin szkolenia dla każdego uczestnika w tym 2 godziny pracy wizażysty z każdym uczestnikiem. Czy to oznacza, że szkolenie grupowe winno liczyć 286 godzin + 20 godzin podzielonych po 2 godziny z każdym uczestnikiem?”
 
WYJAŚNIENIA:
1.      W rozdziale V SIWZ – pkt 2c, Zamawiający postawił warunek dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym:
 
·         minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi z dostępem
do internetu oraz zainstalowanym następującym oprogramowaniem: Windows XP lub nowszy, pakiet MS Office;
 
                        ·         minimum dziesięcioma kasami fiskalnymi, w tym minimum dwie z terminalem kart płatniczych.
 
Zamawiający rozumie przez ten zapis, że każda z dwóch kas fiskalnych winna posiadać odrębnie dostęp do terminala kart płatniczych.
 
 
2.      Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt 3 Liczba godzin szkolenia: zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w kolejno następujących po sobie dniach, w przedziale czasowym od 800 do1800, w wymiarze nie więcej niż 8 godzin dziennie zajęć teoretycznych
i praktycznych
, w tym 50% zajęć musi odbywać się w godzinach między 800, a 1500. Zamawiający przez godzinę dydaktyczną rozumie 45 minut zajęć oraz przerwę liczącą 15 minut, przy czym długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku, gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i/lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).
 
 
3.      Zgodnie z programem szkolenia należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 306 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia oraz 100 godzin zegarowych zajęć praktycznych u pracodawcy.
Oznacza to, że w 306 godzinach zajęć teoretycznych zawarto 2 godziny zajęć
z wizażystą przypadające na jednego uczestnika szkolenia. Zgodnie z ww. wyliczeniami na jednego uczestnika szkolenia przypadają 304 godziny zajęć teoretycznych + 2 godziny zajęć z wizażystą + 100 godzin zajęć praktycznych
u pracodawcy.
 
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3
 
                                                                                                


ZPZ-271- 2/2014                                                                                                      Częstochowa, dnia 19.02.2014 r.
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.
 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
 
ZAPYTANIE:
 
„Zamawiający ma zamiar zorganizować kurs księgowości wspomaganej komputerem z modułem języka angielskiego na poziomie podstawowym lub średniozaawansowanym do wyboru. Czy to oznacza, że w pierwszej grupie, jak i w pozostałych grupach mogą być osoby na poziomie podstawowym lub średniozaawansowanym? A co za tym idzie należy grupę 10 osobową podzielić na dwie grupy (np. 8 osób na poziomie podstawowym oraz 2 na średniozaawansowanym) i zapewnić dwóch lektorów języka angielskiego? Czy też grupy będą tak zorganizowane, że np. grupa pierwsza i druga będą grupami podstawowymi a grupa ostatnia średniozaawansowaną?”
 
WYJAŚNIENIA:
 
Zamawiający informuje, że do każdej z 2 grup szkolenia z zakresu księgowości wspomaganej komputerem
z modułem języka angielskiego (poziom podstawowy lub średniozaawansowany - do wyboru) + 4-tygodniowa praktyka
u pracodawcy w wymiarze 25 godzin tygodniowo, mogą zostać skierowane osoby, które dokonały wyboru nauczania języka angielskiego na poziomie podstawowym jak i średniozaawansowanym. Zatem każda z grup może zostać podzielona na dwie podgrupy ze względu na poziom nauczania języka – podstawowy lub średniozaawansowany.
W związku z tym, należy zapewnić dwóch lektorów języka angielskiego – po jednym dla każdej z podgrup.
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 
     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (280kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (421kB) zip
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (105kB) word
Załącznik nr 3a, 3b i 3c do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (216kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Preliminarz kosztów (99kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Harmonogram (122kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Program szkolenia (215kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz dokumentów (112kB) word
Załącznik nr 4a, 4b i 4c do SIWZ - Wykaz doświadczenia; wykaz kadry dydaktycznej; wykaz sprzętu (109kB) word
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ - 2 (88kB) word
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy (262kB) zip
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (87kB) word
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ (93kB) word

metryczka


Wytworzył: Izabela Burzawa (14 lutego 2014)
Opublikował: i_burzawa (14 lutego 2014, 09:33:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 272