Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości poniżej 206 000 euro, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę bonów towarowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

 

 
 
 
                                                                                                                   Częstochowa, 2009-11-16
ZZ-271-45/2009
 
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY                   
 
                                                                                                                                                                                          
 
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuje                   iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej             206 000 euro, którego przedmiotem był zakup i dostawa bonów towarowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, wybrano do realizacji ofertę nr 1 złożoną przez:
 
 
Sodexo Pass Polska Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, pok. Nr 207,                       tel. 034 3706171.
 
 
      1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 

Numer
oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 5% cena
Liczba punktów
w kryterium 95% ilość placówek realizujących bony na terenie miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego
Razem
 
1.
 
 
Sodexo Pass Polska Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25,
02-699 Warszawa
 
20,00
380,00
400,00
 
   2.
Wasza Żywieniowa Polska Sp.z o.o.
Al. Jerozolimskie 123,
02-217 Warszawa
 
20,00
81,52
101,52
 
3.
Bonus Systems Polska S.A.
ul. Żupnicza 17,
03-821 Warszawa
 
20,00
69,32
89,32

 
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (16 listopada 2009)
Opublikował: j_stepien (16 listopada 2009, 14:36:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 224