ZPZ-271-8/2012                                                                            Częstochowa, 2012-04-25
 
             
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie -
Część I – kurs nowoczesnego sprzedawcy z obsługą komputera i kas fiskalnych (obsługa komputera, obsługa kas fiskalnych, obsługa terminala kart płatniczych, fakturowanie, minimum sanitarne, telemarketing, merchandising).
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie Działając w trybie art. 92 ust. 2    ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
 
ZPU Alicja Glińska
Ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy               
z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
 
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
Spółdzielnia Pracy Oświata
Ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
 
22,68
 
3,00
 
25,68
 
2
ZPU Alicja Glińska
Ul. Paderewskiego 50,
42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
0,00
 
27,00
 
3
Agencja Rozwoju Edukacji
Norbert Jasiński
Ul. Grzybowska 58,
42-200 Częstochowa
 
 
19,44
 
0,00
 
19,44
 
 
4
Andrzej Palka – Centrum Edukacji Zawodowej CARGO
Ul. Krakowska 9,
43-600 Jaworzno
 
 
13,77
 
3,00
 
16,77
 
 
5
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
 w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88,
42-200 Częstochowa
 
 
 
18,90
 
 
3,00
 
 
21,90
 
6
ABA BHP Paweł Witkowski
Ul. Kocha 4,
42-242 Rędziny
 
 
22,68
 
0,00
 
22,68
ZPZ-271-8/2012                                                                            Częstochowa, 2012-04-25
 
                                                                                             
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie -
Część II – kurs obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie Działając w trybie art. 92 ust. 2    ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano
do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
„Awans”
Ośrodek Usług Oświatowych
ul. 3 Maja 18/22, 42-700 Lubliniec
 
 Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                 
z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
 
 
 
„Awans”
Ośrodek Usług Oświatowych
Ul. 3 Maja 18/22,
 42-700 Lubliniec
27,00
 
 
 
 
 
0,00
 
 
 
27,00
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Stepień (25 kwietnia 2012)
Opublikował: j_stepien (25 kwietnia 2012, 12:26:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 212