Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie

 
ZPZ-271-13/2011                                                                 Częstochowa, 2011-09-06
 
 
 
                                                                                              Wykonawcy
                                                                                              biorący udział w postępowaniu
                                                                                              wg. rozdzielnika                  
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie
zakres I -  kurs pisania wniosku o jednorazowe środki na podjęcie   działalności gospodarczej wraz z biznes planem,   zakres II -    kurs podstaw rachunkowości w małej firmie, zakres III -   kurs bezpieczeństwa i higieny pracy dla przyszłych przedsiębiorców
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 4, złożoną przez:
 
Spółdzielnię Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31, 
42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  , z pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
 
1.
Wielkopolska Akademia Nauki
i Rozwoju Jakub Michałowski
ul. Przełęcz 51, 60-115 Poznań,
 
 
16,47
 
 
 
3,00
 
 
 
19,47
 
 
 
 
2.
Zakład Doskonalenia Zawodowego
 w Katowicach,
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie
ul.Jagiellońska88,
42-200Częstochowa
 
 
 
20,25
 
 
3,00
 
 
 
23,25
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
4.
Ośrodek Szkolenia Kursowego
i Ustawicznego
ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków
 
 
 
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31, 
42-200 Częstochowa
 
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
 
 
 
27,00
Wykonawca wykluczony z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
 
 
 
3,00
Wykonawca wykluczony z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
 
 
30,00
 
 
 
 
5.
„Luga” Agnieszka Glińska
 ul. Jasnogórska 32/8
42-200 Częstochowa
 
 
 
26,46
 
 
3,00
 
 
29,46
 
 
       6.
Ośrodek Kształcenia Zawodowego
i Językowego „Labora” Sp. z o.o.
ul. Czapliniecka 5,
97-400 Bełchatów
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
 
 
7
Agencja Rozwoju Edukacji
ul. Wybickiego 144,
41-400 Mysłowice
 
 
27,54
 
0,00
    
         27,54
 
8.
Agencja Komunikacji Marketingowej InterActive
 ul. Zdrojowa 42/12,
38-481 Rymanów Zdrój
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
 
 
9.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe APUS Robert Meller
ul. Gruszowa 9,
42-200 Częstochowa
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/oferta uznana za odrzuconą
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (6 września 2011)
Opublikował: a_kukla (6 września 2011, 14:41:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 180