Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206 000 euro, ktorego przedmiotem były usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie P

 

 
                                                                                                             Częstochowa, 2009-08-13
ZZ-271-23/2009
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY       
                                                                                                                                                                                                      
 
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206 000 euro, którego przedmiotem były na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.,
wybrano do realizacji :
 
II cz. zamówienia (kurs grafiki komputerowej -obsługa programu Adobe Photoshop i Corel Draw)
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie, ul. Jagiellońska 88, 
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:
 

Numer
oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba otrzymanych punktów w poszczególnych kryteriach
Razem
Koszt przeszkolenia jednej osoby
waga 30 %
Kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej
waga 30%
Warunki lokalowe,
sprzęt,
materiały
waga 20%
Certyfikaty
jakości świadczonych usług posiadane przez Wykonawcę
waga 10%
Doświadczenie Wykonawcy
waga 10 %
 
1
 
 
Towarzystwo Edukacji Bankowej SA,
Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań,
 
11,28
7,20
5,68
0,00
0,80
24,96
 
2
 
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego
 w Częstochowie,
ul. Jagiellońska 88, 
12,00
7,80
6,40
0,80
0,80
27,80

 
2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
 
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, pok. Nr 207,                       tel. 034 3706171
III. cz. zamówienia (kurs projektowania stron internetowych) ofertę numer 1 złożoną przez: Towarzystwo Edukacji Bankowej SA,
Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań,
 
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 

Numer
oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba otrzymanych punktów  w poszczególnych kryteriach
Razem
Koszt przeszkolenia jednej osoby
waga 30 %
Kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej
waga 30%
Warunki lokalowe,
sprzęt,
materiały
waga 20%
Certyfikaty
jakości świadczonych usług posiadane przez Wykonawcę
waga 10%
Doświadczenie Wykonawcy
waga 10 %
 
1
 
 
Towarzystwo Edukacji Bankowej SA,
Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań,
 
12 pkt
5,40 pkt
6,40 pkt
0,00 pkt
0,00 pkt
23,80 pkt

 
Uzasadnienie wyboru:
oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z SIWZ.
 
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, pok. Nr 207,                       tel. 034 3706171.
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona jedna oferta złożona przez firmę Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie, ul. Jagiellońska 88, 
 
Zamawiający odrzucił ofertę w/w Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie
Zamawiający w Rozdziale XIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zażądał by Wykonawcy dołączyli do oferty dokumenty potwierdzające posiadanie przez nich licencji na oprogramowanie dot. danej części zamówienia.
W/w Wykonawca nie przedłożył dokumentu potwierdzającego posiadanie licencji na 15 stanowisk komputerowych wymaganych przez Zamawiającego.
Na mocy art. 87 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający wezwał w/w Wykonawcę do złożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie licencji na oprogramowanie Flash CS3
 Pro PL w terminie do dnia 04.08.2009r.
 
W dniu 03.08.2009r. Wykonawca złożył oświadczenie, że posiada licencję na 10 stanowisk komputerowych, a dodatkowe licencje (5 sztuk) zostaną zakupione do realizacji w/w części zamówienia, po wygraniu przez Wykonawcę przetargu i podpisaniu umowy.
 
W związku z tym stwierdzono, że treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie z dyspozycją art. 89 ust1 pkt 2 podlega odrzuceniu.
 
3.      Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
 
IV. cz. zamówienia (kurs obsługi programu AUTOCAD) ofertę numer 1 złożoną przez: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie, ul. Jagiellońska 88, 
Uzasadnienie wyboru:
oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z SIWZ.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:
 

Numer
oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba otrzymanych punktów  w poszczególnych kryteriach
Razem
Koszt przeszkolenia jednej osoby
waga 30 %
Kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej
waga 30%
Warunki lokalowe,
sprzęt,
materiały
waga 20%
Certyfikaty
jakości świadczonych usług posiadane przez Wykonawcę
waga 10%
Doświadczenie Wykonawcy
waga 10 %
 
1
 
 
PROCAD S.A.
uL. Kartuska 215
80-122 Gdańsk
5,08 pkt
5,40 pkt
3,52 pkt
0,40 pkt
1,60 pkt
16,00 pkt
 
2
 
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego
 w Częstochowie,
ul. Jagiellońska 88, 
12,00 pkt
7,20 pkt
6,40 pkt
0,40 pkt
1,60 pkt
27,60 pkt

 
2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z póź.zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla, Justyna Stępień (13 sierpnia 2009)
Opublikował: j_stepien (13 sierpnia 2009, 13:50:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 217