Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w I i III części oraz informacja o unieważnieniu II części przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro na przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych

 
 
ZPZ-271-22/2011                                                                 Częstochowa, 2011-11-28
                                                                                 
dot.: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro, którego przedmiotem jest przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu oraz przeprowadzenie badań lekarskich dla pracowników i kandydatów na pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie – CZĘŚĆ I - badania lekarskie, psychologiczne dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie na rok 2012.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 im. sierż. Grzegorza Załogi
Ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 im. sierż. Grzegorza Załogi
Ul. Głowackiego 10,
40-052 Katowice
 
 
 
40,00
 
 
40,00
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a.
 
 
 
ZPZ-271-22/2011                                                                 Częstochowa, 2011-11-28
                                                                                 
dot.: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro, którego przedmiotem jest przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu oraz przeprowadzenie badań lekarskich dla pracowników i kandydatów na pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie – CZĘŚĆ III -   badania lekarskie dla pracowników i kandydatów na pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
 w Częstochowie na rok 2012.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 im. sierż. Grzegorza Załogi
Ul. Głowackiego 10, 40-052 Katowice
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy   z pracownikami
Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 im. sierż. Grzegorza Załogi
Ul. Głowackiego 10,
40-052 Katowice
 
 
 
40,00
 
 
40,00
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a.
 
ZZ-271-22/11                                                                               Częstochowa, 2011-11-28
 
dot.: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro, którego przedmiotem jest przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu oraz przeprowadzenie badań lekarskich dla pracowników i kandydatów na pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie – CZĘŚĆ II - badania lekarskie, psychologiczne dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu na rok 2012.
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIENIU POSTĘPOWANIA
Zamawiający informuje o unieważnieniu II części postępowania – badania lekarskie, psychologiczne dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy
w Częstochowie Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu na rok 2012.
Uzasadnienie faktyczne:
 
Na realizację powyższej części zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z powyższym zachodzi konieczność unieważnienia tej części postępowania.
 
Uzasadnienie prawne:
 
Zamawiający unieważnia II część postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113
poz. 759 ze zm.) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Stepień (28 listopada 2011)
Opublikował: j_stepien (29 listopada 2011, 07:14:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 222