Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 207 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ. TREŚĆ ZAPYTAŃ, WYJAŚNIENI

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
pup.bip.czestochowa.pl/bip/

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie: 1. kurs podstawowy grafiki komputerowej z projektowaniem i pozycjonowaniem stron WWW; 2. kurs podstawowej obsługi komputera i Internetu z modułem obsługi kas fiskalnych + kreowanie własnego wizerunku.
Numer ogłoszenia: 38643 - 2014; data zamieszczenia: 26.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie , ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, faks 034 3243130.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie: 1. kurs podstawowy grafiki komputerowej z projektowaniem i pozycjonowaniem stron WWW; 2. kurs podstawowej obsługi komputera i Internetu z modułem obsługi kas fiskalnych + kreowanie własnego wizerunku..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla osób uprawnionych zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w następującym kierunku: Kurs podstawowy grafiki komputerowej z projektowaniem i pozycjonowaniem stron www UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSU MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ KURSY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 15.11.2014 R Kod CPV 80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego, 8053200-1 - Kursy komputerowe. Przewidziano przeszkolenie 20 osób bezrobotnych. Szkolenie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1. Liczba osób i czas trwania szkolenia. Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch grupach:I grupa - termin rozpoczęcia szkolenia kwiecień 2014 r. - 10 osób, II grupa - termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2014 r. - 10 osób. Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2014r. 2. Liczba godzin szkolenia Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 416 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla osób uprawnionych zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie w następującym kierunku: Kurs podstawowej obsługi komputera i Internetu z modułem obsługi kas fiskalnych + kreowanie własnego wizerunku UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSU MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ KURSY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 15.11.2014 R. Kod CPV 80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego, 8053200-1 - Kursy komputerowe. Przewidziano przeszkolenie 27 osób bezrobotnych. Szkolenie będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 1. Liczba osób i czas trwania szkolenia. Zamawiający planuje przeszkolić osoby w trzech grupach: I grupa - termin rozpoczęcia szkolenia kwiecień 2014 r. - 10 osób (w tym: 8 osób - finansowane ze środków EFS Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, 2 osoby - finansowane ze środków EFS Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie), II grupa - termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2014 r. - 8 osób (finansowane ze środków EFS Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie), III grupa - termin rozpoczęcia szkolenia październik 2014 r. - 9 osób (w tym: 8 osób - finansowane ze środków EFS Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, 1 osoba - finansowana ze środków EFS Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie). Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie w nieprzekraczalnym terminie do 15.11.2014 r. 2. Liczba godzin szkolenia. Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 166 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·         Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 3 lat od dnia podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w drodze niniejszego postępowania, Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających na kwotę nie większą niż 50% wartości zamówienia. Przedmiotem zamówień uzupełniających będą usługi szkolenia komputerowego, analogicznie, jak w zamówieniu podstawowym.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.31.00-0, 80.53.32.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje warunku - dotyczy każdej części zamówienia.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie. Część I zamówienia - kurs podstawowy grafiki komputerowej z projektowaniem i pozycjonowaniem stron WWW Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia: jedno szkolenie grupowe z zakresu - kurs grafiki komputerowej, jedno szkolenie grupowe z zakresu - kurs projektowania stron WWW, pozycjonowania stron WWW lub kurs projektowania i pozycjonowania stron WWW (do wyboru) oraz, że usługi te zostały wykonane należycie. Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób. Część II zamówienia - kurs podstawowej obsługi komputera i Internetu z modułem obsługi kas fiskalnych + kreowanie własnego wizerunku Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia: jedno szkolenie grupowe z zakresu - kurs obsługi komputera, jedno szkolenie grupowe z zakresu - kurs obsługi kas fiskalnych oraz, że usługi te zostały wykonane należycie. Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie. Część I zamówienia - kurs podstawowy grafiki komputerowej z projektowaniem i pozycjonowaniem stron WWW Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym: minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu oraz wyposażonymi w: MS Windows XPVista7 bądź 8, procesor IntelAMD min. 2,4 GHz, pamięć RAM min. 4 GB, kartę grafiki min. 1024 MB RAM, monitor min. 19, Adobe Photoshop min. ver. CS3, Adobe Flash min. ver. CS3, Corel Draw min. ver. X3. Część II zamówienia - kurs podstawowej obsługi komputera i Internetu z modułem obsługi kas fiskalnych + kreowanie własnego wizerunku Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym: minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu oraz wyposażonymi w: MS Windows XPVista7 bądź 8, procesor IntelAMD min. 2,4 GHz, pamięć RAM min. 3 GB, kartę grafiki min. 512 MB RAM, monitor min. 17; minimum dziesięcioma kasami fiskalnymi, w tym minimum dwoma wyposażonymi w terminale kart płatniczych.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie. Część I zamówienia - kurs podstawowy grafiki komputerowej z projektowaniem i pozycjonowaniem stron WWW Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami: Osoba, która prowadzi dany moduł szkolenia, spośród następujących: grafika komputerowa, projektowanie stron WWW, pozycjonowanie stron WWW, zajęcia aktywizacyjne, musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) w tym module w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) we wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie. Część II zamówienia - kurs podstawowej obsługi komputera i Internetu z modułem obsługi kas fiskalnych + kreowanie własnego wizerunku Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami: Osoba, która prowadzi dany moduł szkolenia, spośród następujących: obsługa komputera, obsługa kas fiskalnych, minimum sanitarne, kreowanie własnego wizerunku, zajęcia aktywizacyjne, musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) w tym module w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez jedną osobę więcej niż jednego modułu, jednakże zgodnie z w/w warunkiem osoba taka musi posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzonego minimum jednego szkolenia grupowego (tj. dla minimum pięciu osób) we wszystkich prowadzonych przez siebie modułach w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje warunku - dotyczy każdej części zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
·         inne dokumenty
Program szkolenia, harmonogram, preliminarz.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Jeśli Wykonawca nie będzie przekazywał do realizacji przez podwykonawców żadnej części zamówienia należy również złożyć załącznik nr 10, w odpowiednie pola wpisując Nie dotyczy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy: a) potwierdzenie (pobrane ze strony internetowej www.ris.praca.gov.pl) o aktualnym (na 2014r.) wpisie swojej instytucji szkoleniowej do Rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (art. 20 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), b) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20.000 zł ważną do min. 15.11.2014 r., c) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.bip.czestochowa.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 209, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2014 godzina 08:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 114, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Szkolenia będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 


ZPZ-271- 4/2014                                                                                                     Częstochowa, dnia 03.03.2014 r.
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie.
 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
 
ZAPYTANIE:
„W pkt. 9 Harmonogram, preliminarz kosztów, ankiety, zaświadczenia Zamawiający pisze: „Po zakończonym szkoleniu Wykonawca wyda uczestnikom kursu zaświadczenia
o jego ukończeniu.” Proszę Zamawiającego o doprecyzowanie: czy zaświadczenie, o którym mowa w SIWZ to zaświadczenie wydane w trybie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186 z późn. zm.)?”
 
WYJAŚNIENIA:
„Po zakończonym szkoleniu Wykonawca wyda uczestnikom kursu zaświadczenia
o jego ukończeniu”.
Poprzez powyższy zapis Zamawiający rozumie zaświadczenie wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186
z późn. zm.).
Dodatkowo Wykonawca wyda uczestnikom kursu zaświadczenia o jego ukończeniu wraz z suplementami, które muszą:
-  zawierać informacje o unijnym wkładzie finansowymw realizację szkolenia,
- być opatrzone emblematem Wspólnoty logo Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnych z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (http://www.efs.gov.pl/ZPFE/Strony/Zasady.aspx) – według załączonego wzoru.
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3

ZPZ-271- 4/2014                                                                                                      Częstochowa, dnia 04.03.2014 r.
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ, WYJAŚNIENIA, MODYFIKACJA SIWZ I OGŁOSZENIA
O ZAMÓWIENIU
 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie.
 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie podaje treść zapytań, wyjaśnienia, modyfikację  SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu :
 
ZAPYTANIE:
„Zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza przy szkoleniach komputerowych programy równoważne?”.
 
WYJAŚNIENIA/ MODYFIKACJA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:
Zamawiający informuje, iż wprowadza następujące zmiany:
 
 1. W rozdziale V SIWZ Zamawiający dokonuje zmiany opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu (zmiana dotyczy części I
  i II):
Część I zamówienia –
            kurs podstawowy grafiki komputerowej z projektowaniem i pozycjonowaniem stron
            WWW:
Zapis: „Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym:
 
minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi z dostępem
do Internetu oraz wyposażonymi w:
– MS Windows XP/Vista/7 bądź 8,
             – procesor Intel/AMD min. 2,4 GHz,
             – pamięć RAM min. 4 GB,
             – kartę grafiki min. 1024 MB RAM,
             – monitor min. 19”,
             – Adobe Photoshop min. ver. CS3,
             – Adobe Flash min. ver. CS3,
             – Corel Draw min. ver. X3”
zostaje zastąpiony zapisem:
„Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym:
 
minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi z dostępem
do Internetu oraz wyposażonymi w:
– MS Windows XP/Vista/7 bądź 8 lub równoważny,
             – procesor min. 2,4 GHz,
             – pamięć RAM min. 4 GB,
             – kartę grafiki min. 1024 MB RAM,
             – monitor min. 19”,
             – Adobe Photoshop min. ver. CS3lub równoważny,
             – Adobe Flash min. ver. CS3lub równoważny,
             – Corel Draw min. ver. X3 lub równoważny”.
Część II zamówienia –
            kurs podstawowej obsługi komputera i Internetu z modułem obsługi kas fiskalnych
            + kreowanie własnego wizerunku:
Zapis: „Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym:
 
minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi z dostępem
do Internetu oraz wyposażonymi w:
– MS Windows XP/Vista/7 bądź 8,
             – procesor Intel/AMD min. 2,4 GHz,
             – pamięć RAM min. 3 GB,
             – kartę grafiki min. 512 MB RAM,
             – monitor min. 17”; 
            minimum dziesięcioma kasami fiskalnymi, w tym minimum dwoma
            wyposażonymi w terminale kart płatniczych”
zostaje zastąpiony zapisem:
„Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym:
 
minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi z dostępem
do Internetu oraz wyposażonymi w:
– MS Windows XP/Vista/7 bądź 8 lub równoważny,
             – procesor min. 2,4 GHz,
             – pamięć RAM min. 3 GB,
             – kartę grafiki min. 512 MB RAM,
             – monitor min. 17”; 
            minimum dziesięcioma kasami fiskalnymi, w tym minimum dwoma
            wyposażonymi w terminale kart płatniczych”.
 
    II.            W załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokonuje zmiany zapisu (zmiana dotyczy części I i II):
Część I zamówienia –
            kurs podstawowy grafiki komputerowej z projektowaniem i pozycjonowaniem stron
            WWW:
            Zapis:„Minimalny zakres tematyczny szkolenia winien obejmować zagadnienia
              z zakresu:
-        podstawy programowania w PHP 5, w tym m.in.:
·         opis narzędzia php i jego własności,
·         porównanie z innymi językami,
·         zasoby,
·         architektura,
·         metody instalacji,
·         instalacja i konfiguracja serwera http
·         edytory PHP,
·         objaśnienie składni PHP,
·         podstawowe typy danych:
o   tablice i operacje na nich,
o   wyrażenia i operatory,
o   instrukcje sterujące,
o   struktury danych (funkcje),
o   przetwarzanie i obsługa formularzy,
o   data i czas w PHP,
o   sesje,
o   wprowadzenie do baz danych,
·         instalacja i konfiguracja serwera bazodanowego Mysql oraz PhpMyAdmin
·         mysql - opis środowiska,
·         podstawowe polecenia w sql-u,
·         używanie php i mysql,
·         mysql a PhpMyAdmin,
-        Adobe Flash (wersja min. CS3), w tym m.in.:
·         wiadomości wstępne,
·         tworzenie i modyfikowanie prostej grafiki
·         warstwy - tworzenie i operowanie na nich,
·         tworzenie i używanie obiektów,
·         tworzenie animacji klatka po klatce,
·         tworzenie animacji i ich automatyzacja
·         przyciski interaktywne,
·         dźwięki w elementach flash-a,
·         interaktywność w elementach flash,
·         tworzenie strony internetowej z elementów flash,
·         tworzenie witryny - wiadomości wstępne,
·         tworzenie witryny - przygotowanie plików tworzących witrynę,
·         tworzenie witryny - projektowanie układu graficznego,
·         tworzenie witryny - dodawanie i stylizowanie tekstu,
·         tworzenie witryny - wykorzystanie listwy czasowej,
·         tworzenie witryny - tworzenie animacji,
·         tworzenie witryny - tworzenie mechanizmów nawigacji,
·         tworzenie witryny - wypełnianie działów witryny zawartością,
·         publikowanie witryny.
-        XHTML i CSS:
·         wstęp do xhtml,
·         elementy kodu xhtml,
·         ważne znaczniki (akapity tekstu, listy i wypunktowania, nagłówki                                                                                                                                                                                                                                          na stronie, hiperłącza witryny, obrazki i ich atrybuty),
·         znaczniki struktury,
·         wstęp do stylów CSS,
·         składnia i polecenia CSS,
-        obsługi programu Corel Draw, (wersja min. X3), w tym m.in.:
·         interfejs programu Corel Draw,
·         podstawowe narzędzia edycyjne,
·         wyrównywanie i rozkład obiektów, modyfikowanie kształtu,
·         tekst i obróbka tekstu w Corelu,
·         narzędzia wspomagające pracę w Corel Draw,
·         efekty w formacie wektorowym,
·         efekty w formacie rastrowym,
·         własny projekt reklamowy w formacie wektorowym,
·         eksport i przygotowanie do druku,
-        obsługi i pracy w programie Adobe Photoshop (wersja min. Cs3), w tym m.in.:
·         interfejs programu Adobe Photoshop,
·         technika pracy na warstwach,
·         selekcje,
·         podstawowe narzędzia malarskie,
·         praca z tekstem,
·         podstawy edycji i tonowania obrazu,
·         korekta kolorystyczna obrazu,
·         ścieżki – tworzenie i edycja,
·         funkcje grafiki internetowej,
·         projektowania layoutu w Adobe Photoshop,
·         wykorzystanie typografii na stronach,
·         cięcie i optymalizacja grafiki na potrzeby strony WWW,
·         kodowanie do html 5 oraz css3,
-     pozycjonowania stron WWW:
·         informacje o najnowszych mechanizmach wyszukiwarek,
·         analizę słów kluczowych z pomocą darmowych narzędzi,
·         wyjaśnienie terminów jak seo, sem, ppc, fsb i wiele innych,
·         szczegółowe omówienie najważniejszych czynników pozycjonowania,
·         analizę mechanizmów działania robotów i wyszukiwarek,
·         optymalizacja kodu xhtml i css,
·         tworzenie map witryn, plików htaccess i robots.txt,
·         definicja spamu oraz najpopularniejszych nieetycznych praktyk pozycjonowania,
-        zajęć aktywizacyjnych przygotowujących osoby bezrobotne do samodzielnego poruszania się po rynku pracy (podstawy sporządzania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna) – 16 godzin,
-        ochrony środowiska (prawo ochrony środowiska, ochrona zasobów środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom),
-        równości szans kobiet i mężczyzn.
 
Każda osoba podczas zajęć musi posiadać do dyspozycji komputer wyposażony w:
·         MS Windows XP/Vista/7 bądź 8,
·         Procesor Intel/AMD min. 2,4 GHz,
·         Pamięć RAM min. 4 GB,
·         Kartę grafiki min. 1024 MB RAM,
·         Monitor min. 19”,
·         Adobe Photoshop min. ver. CS3,
·         Adobe Flash min. ver. CS3,
Corel Draw min. ver. X3”
zostaje zastąpiony zapisem:
 
„Minimalny zakres tematyczny szkolenia winien obejmować zagadnienia
              z zakresu:
-        podstawy programowania w PHP 5, w tym m.in.:
·         opis narzędzia php i jego własności,
·         porównanie z innymi językami,
·         zasoby,
·         architektura,
·         metody instalacji,
·         instalacja i konfiguracja serwera http
·         edytory PHP,
·         objaśnienie składni PHP,
·         podstawowe typy danych:
o   tablice i operacje na nich,
o   wyrażenia i operatory,
o   instrukcje sterujące,
o   struktury danych (funkcje),
o   przetwarzanie i obsługa formularzy,
o   data i czas w PHP,
o   sesje,
o   wprowadzenie do baz danych,
·         instalacja i konfiguracja serwera bazodanowego Mysql oraz PhpMyAdmin
·         mysql - opis środowiska,
·         podstawowe polecenia w sql-u,
·         używanie php i mysql,
·         mysql a PhpMyAdmin,
-        Adobe Flash (wersja min. CS3) lub równoważny, w tym m.in.:
·         wiadomości wstępne,
·         tworzenie i modyfikowanie prostej grafiki
·         warstwy - tworzenie i operowanie na nich,
·         tworzenie i używanie obiektów,
·         tworzenie animacji klatka po klatce,
·         tworzenie animacji i ich automatyzacja
·         przyciski interaktywne,
·         dźwięki w elementach flash-a,
·         interaktywność w elementach flash,
·         tworzenie strony internetowej z elementów flash,
·         tworzenie witryny - wiadomości wstępne,
·         tworzenie witryny - przygotowanie plików tworzących witrynę,
·         tworzenie witryny - projektowanie układu graficznego,
·         tworzenie witryny - dodawanie i stylizowanie tekstu,
·         tworzenie witryny - wykorzystanie listwy czasowej,
·         tworzenie witryny - tworzenie animacji,
·         tworzenie witryny - tworzenie mechanizmów nawigacji,
·         tworzenie witryny - wypełnianie działów witryny zawartością,
·         publikowanie witryny.
-        XHTML i CSS:
·         wstęp do xhtml,
·         elementy kodu xhtml,
·         ważne znaczniki (akapity tekstu, listy i wypunktowania, nagłówki                                                                                                                                                                                                                                          na stronie, hiperłącza witryny, obrazki i ich atrybuty),
·         znaczniki struktury,
·         wstęp do stylów CSS,
·         składnia i polecenia CSS,
-        obsługi programu Corel Draw, (wersja min. X3) lub równoważny, w tym m.in.:
·         interfejs programu Corel Draw lub równoważny,
·         podstawowe narzędzia edycyjne,
·         wyrównywanie i rozkład obiektów, modyfikowanie kształtu,
·         tekst i obróbka tekstu w Corelu lub równoważny,
·         narzędzia wspomagające pracę w Corel Draw lub równoważny ,
·         efekty w formacie wektorowym,
·         efekty w formacie rastrowym,
·         własny projekt reklamowy w formacie wektorowym,
·         eksport i przygotowanie do druku,
-        obsługi i pracy w programie Adobe Photoshop (wersja min. Cs3) lub równoważny, w tym m.in.:
·         interfejs programu Adobe Photoshop lub równoważny ,
·         technika pracy na warstwach,
·         selekcje,
·         podstawowe narzędzia malarskie,
·         praca z tekstem,
·         podstawy edycji i tonowania obrazu,
·         korekta kolorystyczna obrazu,
·         ścieżki – tworzenie i edycja,
·         funkcje grafiki internetowej,
·         projektowania layoutu w Adobe Photoshop lub równoważny ,
·         wykorzystanie typografii na stronach,
·         cięcie i optymalizacja grafiki na potrzeby strony WWW,
·         kodowanie do html 5 oraz css3,
-     pozycjonowania stron WWW:
·         informacje o najnowszych mechanizmach wyszukiwarek,
·         analizę słów kluczowych z pomocą darmowych narzędzi,
·         wyjaśnienie terminów jak seo, sem, ppc, fsb i wiele innych,
·         szczegółowe omówienie najważniejszych czynników pozycjonowania,
·         analizę mechanizmów działania robotów i wyszukiwarek,
·         optymalizacja kodu xhtml i css,
·         tworzenie map witryn, plików htaccess i robots.txt,
·         definicja spamu oraz najpopularniejszych nieetycznych praktyk pozycjonowania,
-        zajęć aktywizacyjnych przygotowujących osoby bezrobotne do samodzielnego poruszania się po rynku pracy (podstawy sporządzania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna) – 16 godzin,
-        ochrony środowiska (prawo ochrony środowiska, ochrona zasobów środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom),
-        równości szans kobiet i mężczyzn.
 
Każda osoba podczas zajęć musi posiadać do dyspozycji komputer wyposażony w:
·         MS Windows XP/Vista/7 bądź 8 lub równoważny,
·         Procesor min. 2,4 GHz,
·         Pamięć RAM min. 4 GB,
·         Kartę grafiki min. 1024 MB RAM,
·         Monitor min. 19”,
·         Adobe Photoshop min. ver. CS3 lub równoważny,
·         Adobe Flash min. ver. CS3 lub równoważny,
·         Corel Draw min. ver. X3lub równoważny ”.
 
           Część II zamówienia –
           kurs podstawowej obsługi komputera i Internetu z modułem obsługi kas fiskalnych
          + kreowanie własnego wizerunku:
           Zapis: „Minimalny zakres tematyczny szkolenia winien obejmować zagadnienia
              z zakresu:
-        podstawy obsługi komputera (system operacyjny Windows XP lub nowszy), w tym m.in:
·         elementy budowy komputera,
·         uruchamianie, wyłączanie, obsługa myszki, klawiatury
i monitora, panel sterowania,
·         dobór komputera do konkretnych zastosowań,
·         zasady pracy w systemie Windows,
·         praca na plikach, folderach,
·         skróty i ich zastosowanie,
·         programy, których używamy w codziennej pracy,
·         panel sterowania i jego zastosowanie (m.in. zmiana rozdzielczości ekranu, wyglądu pulpitu itp.),
·         obsługa edytora tekstu Word – podstawy:
·         redagowanie dokumentu,
·         formatowanie tekstu,
·         praca z tabelami i na tabelach,
·         grafika w edytorze tekstu Word,
·         ustawianie dokumentu do wydruku,
·         drukowanie dokumentu,
-        obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel – podstawy:
·         arkusz kalkulacyjny i jego zastosowanie,
·         praca na arkuszu: omówienie budowy arkusza, wprowadzanie danych, kasowanie,
·         formuły i funkcje – podstawy,
·         sortowanie danych,
·         tworzenie wykresów,
·         ustawienia arkusza do wydruku, drukowanie arkusza.
-        podstawy korzystania z Internetu:
·         podłączenie komputera do Internetu,
·         zasady działania Internetu,
·         zasady obsługi przeglądarki internetowej (na przykładzie Firefox, IE),
·         Internet i jego zastosowanie,
·         wyszukiwanie danych w Internecie,
·         bezpieczeństwo w Internecie, wirusy i sposoby ochrony przed nimi,
-        poczta elektroniczna:
·         zakładanie skrzynki pocztowej,
·         obsługa programu pocztowego,
·         tworzenie, wysyłanie, odbieranie e-mail, załączniki,
·         zarządzanie mailami, tworzenie folderów, przenoszenie, sortowanie maili, wyszukiwanie,
·         książka adresowa,
·         spam i sposoby unikania, czarna lista maili
-        moduł obsługi kas fiskalnych, w tym m.in:
·         budowa kas fiskalnych,
·         zasady obsługi różnych typów kas fiskalnych,
·         funkcje kasjera,
·         programowanie kasy fiskalnej,
·         rozpoczęcie pracy na kasie fiskalnej,
·         sprzedaż towarów na kasie fiskalnej,
·         obsługa kasy fiskalnej wraz z innymi urządzeniami, komputerami, czytnikami kodów kreskowych, wagą elektroniczną, drukarką kodów kreskowych, terminalami kart płatniczych,
·         drukowanie raportów na kasie fiskalnej,
·         wystawianie faktur i rachunków,
·         bhp i ppoż. przy obsłudze kasy fiskalnej,
·         szkolenie z zakresu minimum sanitarnego.
-        kreowanie własnego wizerunku, w tym m.in:
·         psychologiczne znaczenie dobrego wizerunku,
·         rola języka ciała (mowy ciała) w kształtowaniu własnego wizerunku,
·         pozytywna prezentacja siebie w kontaktach zawodowych,
·         przełamywanie barier komunikacyjnych,
·         elementy savoir – vivre, a pozytywna autoprezentacja,
·         kształtowanie własnego stylu,
·         panowanie nad stresem
 
-          zajęcia z wizażystą - 2 godziny pracy z każdym uczestnikiem:
·         makijaż, 
·         fryzura, zgodnie z którą winna być przeprowadzana usługa fryzjerska,
-        zajęć aktywizacyjnych przygotowujących osoby bezrobotne do samodzielnego poruszania się po rynku pracy (podstawy sporządzania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna) – 16 godzin,
-        ochrony środowiska (prawo ochrony środowiska, ochrona zasobów środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom),
-        równości szans kobiet i mężczyzn.
 
Każda osoba podczas zajęć z zakresu obsługi kas fiskalnych musi posiadać do dyspozycji jedną kasę.
Każda osoba podczas zajęć z obsługi komputera musi posiadać do dyspozycji komputer wyposażony w:
·         MS Windows XP/Vista/7 bądź 8 z dostępem do Internetu,
·         Procesor Intel/AMD min. 2,4 GHz,
·         Pamięć RAM min. 3 GB,
·         Kartę grafiki min. 512 MB RAM,
·         Monitor min. 17”
zostaje zastąpiony zapisem:
 
„Minimalny zakres tematyczny szkolenia winien obejmować zagadnienia
              z zakresu:
-        podstawy obsługi komputera, w tym m.in:
·         elementy budowy komputera,
·         uruchamianie, wyłączanie, obsługa myszki, klawiatury
i monitora, panel sterowania,
·         dobór komputera do konkretnych zastosowań,
·         zasady pracy w systemie Windows,
·         praca na plikach, folderach,
·         skróty i ich zastosowanie,
·         programy, których używamy w codziennej pracy,
·         panel sterowania i jego zastosowanie (m.in. zmiana rozdzielczości ekranu, wyglądu pulpitu itp.),
·         obsługa edytora tekstu Word – podstawy:
·         redagowanie dokumentu,
·         formatowanie tekstu,
·         praca z tabelami i na tabelach,
·         grafika w edytorze tekstu Word,
·         ustawianie dokumentu do wydruku,
·         drukowanie dokumentu,
-        obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel – podstawy:
·         arkusz kalkulacyjny i jego zastosowanie,
·         praca na arkuszu: omówienie budowy arkusza, wprowadzanie danych, kasowanie,
·         formuły i funkcje – podstawy,
·         sortowanie danych,
·         tworzenie wykresów,
·         ustawienia arkusza do wydruku, drukowanie arkusza.
-        podstawy korzystania z Internetu:
·         podłączenie komputera do Internetu,
·         zasady działania Internetu,
·         zasady obsługi przeglądarki internetowej (na przykładzie Firefox, IE),
·         Internet i jego zastosowanie,
·         wyszukiwanie danych w Internecie,
·         bezpieczeństwo w Internecie, wirusy i sposoby ochrony przed nimi,
-        poczta elektroniczna:
·         zakładanie skrzynki pocztowej,
·         obsługa programu pocztowego,
·         tworzenie, wysyłanie, odbieranie e-mail, załączniki,
·         zarządzanie mailami, tworzenie folderów, przenoszenie, sortowanie maili, wyszukiwanie,
·         książka adresowa,
·         spam i sposoby unikania, czarna lista maili
-        moduł obsługi kas fiskalnych, w tym m.in:
·         budowa kas fiskalnych,
·         zasady obsługi różnych typów kas fiskalnych,
·         funkcje kasjera,
·         programowanie kasy fiskalnej,
·         rozpoczęcie pracy na kasie fiskalnej,
·         sprzedaż towarów na kasie fiskalnej,
·         obsługa kasy fiskalnej wraz z innymi urządzeniami, komputerami, czytnikami kodów kreskowych, wagą elektroniczną, drukarką kodów kreskowych, terminalami kart płatniczych,
·         drukowanie raportów na kasie fiskalnej,
·         wystawianie faktur i rachunków,
·         bhp i ppoż. przy obsłudze kasy fiskalnej,
·         szkolenie z zakresu minimum sanitarnego.
-        kreowanie własnego wizerunku, w tym m.in:
·         psychologiczne znaczenie dobrego wizerunku,
·         rola języka ciała (mowy ciała) w kształtowaniu własnego wizerunku,
·         pozytywna prezentacja siebie w kontaktach zawodowych,
·         przełamywanie barier komunikacyjnych,
·         elementy savoir – vivre, a pozytywna autoprezentacja,
·         kształtowanie własnego stylu,
·         panowanie nad stresem
 
-          zajęcia z wizażystą - 2 godziny pracy z każdym uczestnikiem:
·         makijaż, 
·         fryzura, zgodnie z którą winna być przeprowadzana usługa fryzjerska,
-        zajęć aktywizacyjnych przygotowujących osoby bezrobotne do samodzielnego poruszania się po rynku pracy (podstawy sporządzania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna) – 16 godzin,
-        ochrony środowiska (prawo ochrony środowiska, ochrona zasobów środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom),
-        równości szans kobiet i mężczyzn.
 
Każda osoba podczas zajęć z zakresu obsługi kas fiskalnych musi posiadać do dyspozycji jedną kasę.
Każda osoba podczas zajęć z obsługi komputera musi posiadać do dyspozycji komputer wyposażony w:
·         MS Windows XP/Vista/7 bądź 8 lub równoważny z dostępem do Internetu,
·         Procesor min. 2,4 GHz,
·         Pamięć RAM min. 3 GB,
·         Kartę grafiki min. 512 MB RAM,
·         Monitor min. 17”
 
III. Zamawiający dokonuje również zmiany terminu składania ofert.
 
Punkt 10 ROZDZIAŁU X SIWZ – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY otrzymuje brzmienie:
Ofertę dotyczącą danej części zamówienia Wykonawca umieszcza w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem:
 
 
OFERTA W RAMACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA USŁUGI SZKOLENIA:
KURS …..……………………………………………….. (wpisać nazwę kursu)
CZĘŚĆ …………… (wpisać nr części postępowania)
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 17.03.2014 r., godz. 900
 
 
Punkty 1-3 ROZDZIAŁU XI SIWZ – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA
I OTWARCIA OFERT otrzymują brzmienie:
1.      Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Częstochowie,
ul. K. Szymanowskiego 15, pok. 114 do dnia 17.03.2014 r. do godziny 830.
      Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina
      wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub
      kurierską.
2.      Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym w ustępie 1 będą odsyłane
bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, natomiast oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
 
3.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.03.2014 r. o godzinie 900 w siedzibie Zamawiającego, ul. K. Szymanowskiego 15 w pok. 217.
 
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 38643-2014 z dnia 2014-02-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Częstochowa
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla osób uprawnionych zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w następującym kierunku: Kurs...
Termin składania ofert: 2014-03-11

Numer ogłoszenia: 45289 - 2014; data zamieszczenia: 04.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 38643 - 2014 data 26.02.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, fax. 034 3243130.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).
·         W ogłoszeniu jest: Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie. Część I zamówienia - kurs podstawowy grafiki komputerowej z projektowaniem i pozycjonowaniem stron WWW Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym: minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu oraz wyposażonymi w: MS Windows XPVista7 bądź 8, procesor IntelAMD min. 2,4 GHz, pamięć RAM min. 4 GB, kartę grafiki min. 1024 MB RAM, monitor min. 19, Adobe Photoshop min. ver. CS3, Adobe Flash min. ver. CS3, Corel Draw min. ver. X3. Część II zamówienia - kurs podstawowej obsługi komputera i Internetu z modułem obsługi kas fiskalnych + kreowanie własnego wizerunku Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym: minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu oraz wyposażonymi w: MS Windows XPVista7 bądź 8, procesor IntelAMD min. 2,4 GHz, pamięć RAM min. 3 GB, kartę grafiki min. 512 MB RAM, monitor min. 17; minimum dziesięcioma kasami fiskalnymi, w tym minimum dwoma wyposażonymi w terminale kart płatniczych..
·         W ogłoszeniu powinno być: Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie. Część I zamówienia - kurs podstawowy grafiki komputerowej z projektowaniem i pozycjonowaniem stron WWW Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym: minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu oraz wyposażonymi w: MS Windows XPVista7 bądź 8 lub równoważny, procesor min. 2,4 GHz, pamięć RAM min. 4 GB, kartę grafiki min. 1024 MB RAM, monitor min. 19, Adobe Photoshop min. ver. CS3 lub równoważny, Adobe Flash min. ver. CS3 lub równoważny, Corel Draw min. ver. X3 lub równoważny. Część II zamówienia - kurs podstawowej obsługi komputera i Internetu z modułem obsługi kas fiskalnych + kreowanie własnego wizerunku Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującym potencjałem technicznym: minimum dziesięcioma stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu oraz wyposażonymi w: MS Windows XPVista7 bądź 8 lub równoważny, procesor min. 2,4 GHz, pamięć RAM min. 3 GB, kartę grafiki min. 512 MB RAM, monitor min. 17; minimum dziesięcioma kasami fiskalnymi, w tym minimum dwoma wyposażonymi w terminale kart płatniczych..
·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
·         W ogłoszeniu jest: 11.03.2014 godzina 08:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 114, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa.
·         W ogłoszeniu powinno być: 17.03.2014 godzina 08:30, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 114, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa.
 

ZPZ-271- 4/2014                                                                                                    Częstochowa, dnia 05.03.2014 r.
 
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie.
 
 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
 
ZAPYTANIE:
„Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie w związku z przetargiem nieograniczonym na usługi szkolenia komputerowego (ZPZ-271-4/2014) – część I zamówienia – kurs podstawowy grafiki komputerowej z projektowaniem i pozycjonowaniem stron WWW.
Czy preliminarz kosztów (zał. Nr 7 do SIWZ) ma być sporządzony dla 1 grupy – 10 osób
i 416 godzin szkolenia czy łącznie 2 grup czyli 832 godzin szkolenia i 20 osób?”
 
WYJAŚNIENIA:
Zamawiający informuje, iż to od Wykonawcy zależy czy preliminarz zostanie sporządzony dla jednej grupy 10-osobowej czy też dla dwóch grup łącznie. Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie będzie wnikał w sposób obliczenia ceny, a za prawidłową przyjmie cenę za przeszkolenie jednej osoby.
 
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.3

Załącznik nr 4a, 4b i 4c do SIWZ - Wykaz doświadczenia; wykaz kadry dydaktycznej; wykaz sprzętu (109kB) word
Załącznik nr 3a, 3b i 3c do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (216kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Harmonogram (122kB) word
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ (88kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz dokumentów (111kB) word
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (88kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (103kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Program szkolenia (154kB) word
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy (262kB) zip
Załącznik nr 7 do SIWZ - Preliminarz kosztów (99kB) word
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ (90kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PO MODYFIKACJI (247kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia PO MODYFIKACJI (120kB) zip
TREŚĆ ZAPYTAŃ, WYJAŚNIENIA, MODYFIKACJA SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (171kB) word

metryczka


Wytworzył: Izabela Burzawa (26 lutego 2014)
Opublikował: i_burzawa (26 lutego 2014, 13:02:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 385