Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie symulacyjnej gry decyzyjnej dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.

 
 
ZPZ-271-7/2011                                                                   Częstochowa, 2011-06-09
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie symulacyjnych gier decyzyjnych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
PROGRANT Monika Ataniel
Al. Wojska Polskiego 124 lok. 3
42-207 Częstochowa.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
 
1
Jan Korbut
ul. Żeromskiego 2 m 12,
42-290 Blachownia
 
 
18,00
 
 
 
18,00
 
 
 
2
 
PROGRANT Monika Ataniel
Al. Wojska Polskiego 124 lok. 3,
42-207 Częstochowa
 
 
30,00
 
30,00
 
3
PM PROGRESS – Mariusz Kapusta
ul. Chodkiewicza 2/103, 0
2-593 Warszawa
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/ oferta uznana za odrzuconą
Wykonawca wykluczony z postępowania/ oferta uznana za odrzuconą
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (9 czerwca 2011)
Opublikował: j_stepien (13 czerwca 2011, 12:34:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 227