Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na zakup i dostawę oprogramowania systemowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ. MODYFIKACJA SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oprogramowania systemowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
Numer ogłoszenia: 471554 - 2012; data zamieszczenia: 26.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie , ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, faks 034 3243130.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oprogramowania systemowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie posiada licencje na Microsoft Windows Server 2003 PL i zamierza je uaktualnić do najnowszej wersji Microsoft Windows Server 2012 Standard PL oraz zwirtualizować 3 stacje robocze z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 PL OEM. Maszyny wirtualne będą pracowały przemiennie na kilku serwerach, a licencja OEM nie zezwala na więcej niż 1 wirtualizację. W związku z powyższym zamówienie dotyczy: Lp. Nazwa Ilość 1. Microsoft Windows 7 Professional PL 3 szt. 2. Windows Server 2012 Standard PL Device CAL 180 szt. 3. Windows Server 2012 Standard PL 3 licencje.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie  precyzuje tego warunku.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie  precyzuje tego warunku.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie  precyzuje tego warunku
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz oferty i oferta cenowa stanowiące załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 2. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa. 3. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1 i o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 4a i 4b do SIWZ. 4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ - jeżeli dotyczy. 6. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy: a) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, b) wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, składa najpóźniej w dniu podpisania umowy aktualne (tj. zawierające aktualne informacje) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.bip.czestochowa.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 209, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2012 godzina 07:30, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 114, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
                                                                                                                                  Częstochowa, 2012-11-27
ZPZ-271-40/2012
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup
 oprogramowania systemowego
 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy  w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
Zapytanie:
„Ponieważ od 1 grudnia 2012 wzrastają ceny w/w licencji opisanej w SIWZ proszę
o podanie precyzyjnej informacji czy oprogramowania ma być per. Device czy per. User.”
Wyjaśnienia:
Zamawiający informuje, iż oprogramowanie Windows Server 2012 Standard PL Device CAL ma być per Device.
Zapytanie:
„Informujemy, iż zgodnie z zasadami licencjonowania zbiorowego zakup produktu z pozycji 1. jest możliwy pod postacią najnowszej wersji produktu WinPro 8 OLP NL Gov w wersji Upgrade, która posiada możliwość downgrade’u do Windows 7 Professional. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu WinPro 8 Upgrd OLP NL Gov?”
Wyjaśnienia:
Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza możliwości zakupu produktu WinPro 8 Upgrade OLP NL Gov.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 
 
                                                                                                             Częstochowa, 2012-12-03
ZPZ-271-40/2012
                                MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
               
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o dokonaniu modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZPZ-271-40/2012
na zakup i dostawę oprogramowania systemowego dla Powiatowego Urzędu Pracy
w Częstochowie.
Wprowadza się następujące zmiany:
 
1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia:
 
Jest:
Wszystkie wyżej wymienione programy Microsoft należy zakupić w ramach licencji grupowej.
Podczas zakupu licencji proszę o wskazanie adresu służbowego: kacz@praca.gov.pl
Powinno być:
Oprogramowanie z pozycji 2 i 3 należy zakupić w ramach licencji grupowej.
 
Oprogramowanie z pozycji 1 może być w formie pełnej licencji grupowej (również Microsoft Windows 8 PRO PL) z możliwością downgrade’u do wersji Windows 7 PRO PL lub w wersji BOX. Natomiast Zamawiający nie dopuszcza wersji upgrade oprogramowania.
Podczas zakupu licencji grupowej proszę o wskazanie adresu służbowego: kacz@praca.gov.pl
 
2. Zamawiający dokonuje również zmiany terminu składania ofert.
Punkty 1-3 ROZDZIAŁU XI SIWZ – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA
I OTWARCIA OFERT otrzymują brzmienie:
1.      Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Częstochowie,                                       
 ul. K. Szymanowskiego 15, pok. 114 do dnia   06.12.2012r. do godz. 0730.
2.      Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym w ustępie 1 będą odsyłane bez otwierania niezwłocznie, natomiast oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
3.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu  06.12.2012r. o godz. 0800
 
 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 471554-2012 z dnia 2012-11-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Częstochowa
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie posiada licencje na Microsoft Windows Server 2003 PL i zamierza je uaktualnić do najnowszej wersji Microsoft Windows Server 2012 Standard PL oraz zwirtualizować 3 stacje robocze z systemem operacyjnym...
Termin składania ofert: 2012-12-05

Numer ogłoszenia: 486374 - 2012; data zamieszczenia: 03.12.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 471554 - 2012 data 26.11.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, fax. 034 3243130.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
·         W ogłoszeniu jest: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie posiada licencje na Microsoft Windows Server 2003 PL i zamierza je uaktualnić do najnowszej wersji Microsoft Windows Server 2012 Standard PL oraz zwirtualizować 3 stacje robocze z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 PL OEM. Maszyny wirtualne będą pracowały przemiennie na kilku serwerach, a licencja OEM nie zezwala na więcej niż 1 wirtualizację. W związku z powyższym zamówienie dotyczy: Lp. Nazwa Ilość 1. Microsoft Windows 7 Professional PL 3 szt. 2. Windows Server 2012 Standard PL Device CAL 180 szt. 3. Windows Server 2012 Standard PL 3 licencje..
·         W ogłoszeniu powinno być: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie posiada licencje na Microsoft Windows Server 2003 PL i zamierza je uaktualnić do najnowszej wersji Microsoft Windows Server 2012 Standard PL oraz zwirtualizować 3 stacje robocze z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 PL OEM. Maszyny wirtualne będą pracowały przemiennie na kilku serwerach, a licencja OEM nie zezwala na więcej niż 1 wirtualizację. W związku z powyższym zamówienie dotyczy: Lp. Nazwa Ilość 1. Microsoft Windows 7 Professional PL 3 szt. 2. Windows Server 2012 Standard PL Device CAL 180 szt. 3. Windows Server 2012 Standard PL 3 licencje Oprogramowanie z pozycji 2 i 3 należy zakupić w ramach licencji grupowej. Oprogramowanie z pozycji 1 może być w formie pełnej licencji grupowej (również Microsoft Windows 8 PRO PL) z możliwością downgradeu do wersji Windows 7 PRO PL lub w wersji BOX. Natomiast Zamawiający nie dopuszcza wersji upgrade oprogramowania. Podczas zakupu licencji grupowej proszę o wskazanie adresu służbowego: kacz@praca.gov.pl.
·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
·         W ogłoszeniu jest: 05.12.2012 godzina 07:30, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 114, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa..
·         W ogłoszeniu powinno być: 06.12.2012 godzina 07:30, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 114, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa..
 
 
                                                                                Częstochowa, 2012-12-03
ZPZ-271-40/2012
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup
 oprogramowania systemowego
 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie,
ul. K. Szymanowskiego 15.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy  w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
Zapytanie:
Treść zapytań znajduje się w załączniku.
Wyjaśnienia:
Ad.1 Zamawiający nie posiada wykupionej usługi Software Assurance.
Ad.2 Zamawiający nie dopuszcza licencji VDA.
Ad. 3 Zamawiający nie dopuszcza licencji Windows 7 Professional PL OEM. Jednocześnie informuję, iż w tej kwestii dokonano modyfikacji SIWZ.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PO MODYFIKACJI (153kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (34kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia PO MODYFIKACJI (31kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz dokumentów (45kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oferta cenowa (32kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy (36kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (34kB) word
Załącznik nr 4a i 4b do SIWZ - Oświadczenia z art. 22 i 24 Pzp (37kB) word
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ (36kB) word
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WTJAŚNIENIA DO SIWZ (479kB) zip

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (26 listopada 2012)
Opublikował: j_stepien (26 listopada 2012, 11:36:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 497