Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania z usługą wirtualizacji dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

 
 
 
ZPZ-271-25/2012                                                                 Częstochowa, 2012-08-28
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro na zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z usługą wirtualizacji dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
Storio Sp z o.o. ul. Reformacka 25, 32-020 Wieliczka
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1
Storio Sp z o.o. ul. Reformacka 25, 32-020 Wieliczka
 
 
 
300,00
 
300,00
 
 
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (28 sierpnia 2012)
Opublikował: a_kukla (28 sierpnia 2012, 12:41:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 221