Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 
 
 
 
ZZ-271-13/08                                                                        Częstochowa, dn. 24.06.2008r.
 
 
                                                                                             
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Część VII – kurs obsługi komputera dla 60 osób.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 4, złożoną przez
 
„LUGA” Glińska Agnieszka
ul. Jasnogórska 32 lok. 8
42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Działem Aktywnych Form Przeciwdziałaniu Bezrobociu, pok. Nr 16, tel. 034 370 61 46 .
1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty, których zestawienie wraz z oceną zamieszczone jest w załączniku nr 1.
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:
Oferta nr 6, złożona przez:
AXON Poland Sp. z o. o.
Ul. Floriańska 5
31-019 Kraków
Uzasadnienie:
Wykonawca w swojej ofercie podał inną cenę za wykonanie zamówienia (przeszkolenie jednej osoby) w formularzu oferty, inna zaś wynika z preliminarza kosztów szkolenia. Uznać zatem należy, że Wykonawca złożył w tym samym postępowaniu dwie oferty, co narusza przepis art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, według którego wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty w tym samym postępowaniu, skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych, jako sprzecznej z ustawą.
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony Wykonawca:
Tarbonus Sp. z o. o.
Oddział Warszawa
Ul. Targowa 34
03-733 Warszawa
Uzasadnienie
Wykonawca w swojej ofercie nie przedłożył m. in. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, poświadczającej, że nie figuruje w kartotece podmiotów zbiorowych Krajowego Rejestru Karnego. Wezwany przez Zamawiającego do uzupełnienia dokumentu, we wskazanym terminie nie dokonał uzupełnienia. Wobec powyższego, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt. 3 Wykonawca podlega wykluczeniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ), - dział XVI "Środki ochrony prawnej".
 

Załącznik nr 1
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w poszczególnych kryteriach
Razem
2
bit. Polska Sp. z o. o.
ul. Ostrobramska 101a
04-041 Warszawa
 
1
Koszt szkolenia
0,93
2,79
 
2
Kwalifikacje kadry dydaktycznej
1,65
4,95
3
Warunki lokalowe, sprzęt, materiały
2,22
6,66
4
Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu
0,20
0,60
 
 
5
Doświadczenie Wykonawcy
0,40
1,20
 
 
 
RAZEM
5,40
16,20
3
Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju
ul. Urbanowska 32/4
60-647 Poznań
 
1
Koszt szkolenia
1,53
4,59
 
 
 
2
Kwalifikacje kadry dydaktycznej
1,50
4,50
 
 
3
Warunki lokalowe, sprzęt, materiały
1,43
4,29
 
 
4
Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu
0,20
0,60
 
 
5
Doświadczenie Wykonawcy
0,35
1,05
 
 
 
RAZEM
5,01
15,03

 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w poszczególnych kryteriach
Razem
4
„LUGA” Glińska Agnieszka
ul. Jasnogórska 32 lok. 8
42-200 Częstochowa
 
1
Koszt szkolenia
3,00
9,00
 
 
 
2
Kwalifikacje kadry dydaktycznej
1,95
5,85
 
 
3
Warunki lokalowe, sprzęt, materiały
2,70
8,10
 
 
4
Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu
0,10
0,30
 
 
5
Doświadczenie Wykonawcy
0,30
0,90
 
 
 
RAZEM
8,05
24,15
5
Centrum Edukacji Zawodowej „CARGO”
ul. Grunwaldzka 35
43-600 Jaworzno
 
1
Koszt szkolenia
2,16
6,48
 
 
 
2
Kwalifikacje kadry dydaktycznej
1,80
5,40
 
 
3
Warunki lokalowe, sprzęt, materiały
2,10
6,30
 
 
4
Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu
0,20
0,60
 
 
5
Doświadczenie Wykonawcy
0,40
1,20
 
 
 
RAZEM
6,66
19,98

 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w poszczególnych kryteriach
Razem
7
Gospodarstwo Pomocnicze
„KOPTTUR” Śląskiej Komendy Wojewódzkiej OHP
Al. Niepodległości 20/22
42-200 Częstochowa
 
1
Koszt szkolenia
2,28
6,84
 
 
 
2
Kwalifikacje kadry dydaktycznej
1,87
5,61
 
 
3
Warunki lokalowe, sprzęt, materiały
3,30
9,90
 
 
4
Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu
0,10
0,30
 
 
5
Doświadczenie Wykonawcy
0,35
1,05
 
 
 
RAZEM
7,90
23,70
 

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty (180kB) word

metryczka


Wytworzył: Jolanta Nowicka-Hupa (27 czerwca 2008)
Opublikował: Andrzej Zaguła (27 czerwca 2008, 10:54:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 171