Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro, na prowadzenie bankowej obsługi Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, w zakresie środków Fuduszu Pracy oraz funduszy związanych z reali

 

 

                                                                                                                          Częstochowa, 2008-10-30

ZZ-271-31/2008

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 euro, którego przedmiotem było wybranie wykonawcy na prowadzenie bankowej obsługi Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, w zakresie środków Funduszu Pracy oraz funduszy związanych z realizacją projektów unijnych, łącznie z kosztami obsługi elektronicznej i innymi rodzajami usług.

 Działając w trybie art. 92 ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych informuję, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1 złożoną przez:

Jurajski Bank Spółdzielczy w Niegowie, ul. Bankowa 22, 42-320 Niegowa

  Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, pok. Nr 9, tel. 034 3706139.

 

      1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:

 

Numer

oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w kryterium 100% cena

Razem

 

1

 

 

Jurajski Bank Spółdzielczy w Niegowie

ul. Bankowa 22, 42-320 Niegowa

 

400,00

400,00

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

  2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z póź.zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

 

 

 

 

 

 

 


Ogłoszenie (33kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (31 października 2008)
Opublikował: a_kukla (31 października 2008, 08:52:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 257