Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na przeprowadzenie symulacyjnej gry decyzyjnej dla 50 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.

 
 
ZPZ-271-13/2012                                                                          Częstochowa, 2012-07-04
 
             
Dotyczy: dotyczącego przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200 000 euro, którego przedmiotem jest przeprowadzenie symulacyjnej gry decyzyjnej dla 50 osób bezrobotnych   zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie Działając w trybie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez:
 
PROGRANT Monika Ataniel,
Al. Wojska Polskiego 124 lok. 3, 42-207 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy       
z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1
PHU APUS Robert Meller
ul. Gruszowa 9,
42-200 Częstochowa
 
 
oferta odrzucona
 
2
Jan Korbut
ul. Żeromskiego 2 m 12,
42-290 Blachownia
 
 
oferta odrzucona
 
 
3
PROGRANT Monika Ataniel
Al. Wojska Polskiego 124 lok. 3,
42-207 Częstochowa
 
 
30,00
 
30,00
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (4 lipca 2012)
Opublikował: j_stepien (4 lipca 2012, 10:05:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 246