Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego - kurs spawania podstawowego (metody: MAG, TIG), kurs nowoczesnego sprzedawcy (obsługa komputera, obsługa kas f

 
  
 
 
ZPZ-271-2/2012                                                                            Częstochowa, 2012-03-26
 
                                                                                             
             
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Częstochowie - Część I – kurs spawania podstawowego (metody: MAG, TIG).
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
Centrum Szkoleniowo-Usługowe Spawalnictwa „PROSPAW” Sp. z o.o.
Ul. Bór 108, 42-202 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z pracownikami
Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
Centrum Szkoleniowo-Usługowe Spawalnictwa „PROSPAW” Sp. z o.o.
Ul. Bór 108,
42-202 Częstochowa
 
 
27,00
 
0,00
 
27,00
 Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
ZPZ-271-2/2012                                                                                                                    Częstochowa, 2012-03-26
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie -
część II – kurs nowoczesnego sprzedawcy (obsługa komputera, obsługa kas fiskalnych, obsługa terminalu kart płatniczych, fakturowanie, minimum sanitarne, telemarketing, merchandising).
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez:
 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                 
z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
PHU APUS Robert Meller
Ul. Gruszowa 9,
 42-200 Częstochowa
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/
oferta uznana za odrzuconą
 
 
2
 
 
Cezar Sp. z o.o.
Ul. Dobrego Pasterza 129/29,
31-416 Kraków
 
 
 
10,80
 
 
 
 
 
 
 
3,00
 
 
 
 
 
13,80
 
 
 
 
 
3
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88,
42-200 Częstochowa
 
 
 
27,00
 
 
3,00
 
 
30,00
 
4
LUGA Glińska Agnieszka
Ul. Jasnogórska 32/8,
42-200 Częstochowa
 
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/
oferta uznana za odrzuconą
 
5
 Agencja Rozwoju Edukacji
Norbert Jasiński
Ul. Grzybowska 58,
42-200 Częstochowa
 
 
20,25
 
0,00
 
20,25
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (26 marca 2012)
Opublikował: j_stepien (26 marca 2012, 10:32:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 227