Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - część I zamówienia -Kurs operatora

 
ZPZ-271-3/2013                                                                            Częstochowa, 2013-03-08
 
                                                                                             
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - Część I postępowania – Kursu operatora koparko-ładowarki kl. III.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
Konsorcjum:
EUROPOL Centrum Szkoleniowe Roman Starczewski
Ul. Piłsudskiego 35, 42-202 Częstochowa;
Centrum Kształcenia Zawodowego Cypcer Stanisław
43-392 Międzyrzecze Górne 165
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                
z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
Konsorcjum:
EUROPOL Centrum Szkoleniowe Roman Starczewski
Ul. Piłsudskiego 35,
42-202 Częstochowa;
Centrum Kształcenia Zawodowego Cypcer Stanisław
43-392 Międzyrzecze Górne 165
 
 
27,00
 
3,00
 
30,00
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (8 marca 2013)
Opublikował: j_stepien (8 marca 2013, 11:45:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 239