Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na zakup usługi wsparcia technicznego (przedłużenie supportu macierzy dyskowej, serwerów HP i licencji NetWorker) dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. ZAPYTANIA ORAZ W

Częstochowa: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro na zakup usługi wsparcia technicznego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
Numer ogłoszenia: 479318 - 2012; data zamieszczenia: 29.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie , ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, faks 034 3243130.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro na zakup usługi wsparcia technicznego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. 36 miesięczne wsparcie serwisowe producenta na poziomie 5x9xNBD na macierz dyskową EMC AX4 o numerze seryjnym SL7E2094800001, w ramach którego Zamawiający otrzymuje: Wsparcie (Kontrakt serwisowy) obejmujący okres od 31.01.2013 r. do 30.01.2016 r. Dostęp do portalu wsparcia użytkownika EMC Powerlink (powerlink.emc.com), zawierający: - Dokumentację techniczną, - Bazę wiedzy, - Możliwość składania zgłoszeń serwisowych (Case). Możliwość telefonicznego zgłaszania problemów ze sprzętem (7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę) bezpośrednio do punktu serwisowego producenta EMC (tel. 0-800-684-000). Wsparcie techniczne na miejscu instalacji urządzeń od poniedziałku do piątku z czasem reakcji NBD (następny dzień roboczy). Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego. 2. 36 miesięczne wsparcie serwisowe producenta na posiadane licencje : NETWORKER SERVER WORKGROUP ED WIN/LIN - 1 szt. NETWORKER DISKBACKUP OPT TIER 1: 1TB - 1 szt. w ramach którego Zamawiający otrzymuje: Wsparcie (Kontrakt serwisowy) obejmujący okres od 04.12.2012 r. do 03.12.2015 r, Dostęp do portalu wsparcia użytkownika EMC Powerlink (powerlink.emc.com), zawierający: - Dokumentację techniczną, - Bazę wiedzy, - Możliwość składania zgłoszeń serwisowych (Case), - Możliwość aktualizacji oprogramowania. 3. 36 miesięczne wsparcie serwisowe producenta na poziomie 5x9xNBD na serwery HP DL380 o numerach seryjnych GB8950CERB, GB8950CERC, w ramach którego Zamawiający otrzymuje: Wsparcie (Kontrakt serwisowy) obejmujący okres od 16.01.2013 r. do 15.01.2016 r. Wsparcie techniczne na miejscu instalacji urządzeń od poniedziałku do piątku z czasem reakcji NBD (następny dzień roboczy). Możliwość zgłaszania przypadków serwisowych 24h/dobę 7 dni w tygodniu, Możliwość telefonicznego zgłaszania problemów z urządzeniami (5 dni w tygodniu - dni powszednie - w godzinach od 8:00 do 17:00) do rozwiązania przez inżynierów producenta urządzeń, Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego, Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.25.32.00-5, 72.61.10.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz oferty i oferta cenowa stanowiące załącznik nr 1 i 2 do SIWZ. 2. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa. 3. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1 i o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3a i 3b do SIWZ. 4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ - jeżeli dotyczy. 6. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy: a) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, b) wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, składa najpóźniej w dniu podpisania umowy aktualne (tj. zawierające aktualne informacje) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.bip.czestochowa.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://pup.bip.czestochowa.pl/bip/.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2012 godzina 08:30, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 114, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
                                                                                       Częstochowa, 2012-12-05
ZPZ-271-43/2012
 
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup
wsparcia technicznego
 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie,
ul. K. Szymanowskiego 15.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy  w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
Zapytanie:
Treść zapytania w załączeniu.
Wyjaśnienia:
Zamawiający informuję, iż dopuszcza zaoferowanie przedłużenia serwisu dla posiadanych serwerów HP na okres 3 lat z możliwością aktywowania usługi w okresach rocznych przez Wykonawcę przy dostarczaniu potwierdzenia aktywacji za taki okres.
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
 

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (34kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (155kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (34kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia/ oferta cenowa (36kB) word
Załącznik nr 3a i 3b do SIWZ - Oświadczenia z art. 22 i 24 Pzp. (37kB) word
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ (116kB) zip
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy (50kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dokumentów (45kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (29 listopada 2012)
Opublikował: j_stepien (29 listopada 2012, 10:33:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 299