Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

 

 
 
                                                                                                                   Częstochowa, 2009-11-24
ZZ-271-48/2009
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
     
                                                                                                                                                                                                        
 
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie działając w trybie art. 92 ust. 2 informuje,                        iż w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia o wartości poniżej 206 000 euro, którego przedmiotem był zakup i dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15,
 wybrano do realizacji ofertę numer 3 złożoną przez:
 
 
Acom Sp.j. Wanda Drzewiecka Artur Drzewiecki
Al. Jana Pawła II 106, 42-200 Częstochowa,
 
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, pok. Nr 207,                       tel. 034 3706171.
 
      1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 

Numer
oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 100% cena
Razem
 
1
 
Centrum Komputerowe Planeta Marcin Dejas, ul. Wejchertów 19, 43-100 Tychy
 
 
462,80
 
462,80
 
2
 
TECHNISERV Sp. z o.o.
ul. Boya-Żeleńskiego 12/14, 42-217 Częstochowa
 
 
440,35
 
 
440,35
 
 
3
 
Acom Sp.j. Wanda Drzewiecka Artur Drzewiecki, Al. Jana Pawła II 106 ,
42-200 Częstochowa,
 
 
 
500,00
 
500,00

 
 
                                                  
 
 
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający   informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
 
 
Środki ochrony prawnej
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z póź.zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Stepień (24 listopada 2009)
Opublikował: j_stepien (24 listopada 2009, 13:22:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 239