Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 193 000 euro na zakup, dostawę i montaż z uruchomieniem szaf, sprzętu sieciowego oraz elementów rozbudowy urządzeń sieciowych dla Powiatowego Urzędu Pra

 
 
 
ZZ-271-24/2010                                                                   Częstochowa, 2010-11-05
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro na zakup, dostawę i montaż z uruchomieniem szaf, sprzętu sieciowego oraz elementów rozbudowy urządzeń sieciowych
dla Powiatowego Urzędu Pracy   w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15
 – CZĘŚĆ I POSTĘPOWANIA
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
X-comp Sp z o.o.
Ul. Tama Pomorzańska 26,
70-952 Szczecin
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                 z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1
X-comp Sp z o.o.
Ul. Tama Pomorzańska 26,
70-952 Szczecin
 
 
400,00
 
400,00
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
 3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o który mowa w art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, gdyż w tej części postępowania została złożona jedna oferta.
 
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
ZZ-271-24/2010                                                                   Częstochowa, 2010-11-05
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro na zakup, dostawę i montaż z uruchomieniem szaf, sprzętu sieciowego oraz elementów rozbudowy urządzeń sieciowych dla Powiatowego Urzędu Pracy   w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15
 – CZĘŚĆ II POSTĘPOWANIA
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
VEGANET Sp.z o.o.,
Ul. Czeska 12, 51-112 Wrocław
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1
VEGANET Sp.z o.o.,
Ul. Czeska 12,
51-112 Wrocław
 
 
400,00
 
400,00
 
 
2
 
 
Techniserv Sp.z o.o.
Ul. Boya-Żeleńskiego 12/14,
42-217 Częstochowa
 
 
374, 56
 
374, 56
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
 3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o który mowa w art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), - dział VI "Środki ochrony prawnej".

metryczka


Wytworzył: Justyna Stepień (5 listopada 2010)
Opublikował: j_stepien (5 listopada 2010, 12:19:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 237