Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 206 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.

 

 

 

ZZ-271-23/2009

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości powyżej 206 000 euro.
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa
tel. cent. (034) 370-61-00, fax. (034) 324-31-30, e-mail : kacz@praca.gov.pl
NIP – 573-10-38-209; REGON – 151527658
 
 
ZAMAWIAJĄCY OGŁASZA
wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.
 
 
Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, działanie 6.1. priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ :
Specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymać można w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, pok. 207 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500  
Specyfikacja, na pisemny wniosek Wykonawcy przekazana zostanie na adres wnioskodawcy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie lub w tym samym dniu, w przypadku odbioru osobiście przez Wykonawcę.
      Specyfikacja jest bezpłatna.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest również dostępna na stronie internetowej pod adresem: http://pup.czestochowa.bip-gov.pl (Biuletyn Informacji Publicznej- zakładka „Zamówienia publiczne”)
            
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.
Kod CPV 80533100-0 – Usługi szkolenia komputerowego, 80533200-1 – Kursy komputerowe.
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – w następujących częściach:
-     I część – kurs obsługi komputera (WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK oraz pakiet Open Office),
-     II część – kurs grafiki komputerowej (obsługa programu Adobe Photoshop i Corel Draw),
-     III część – kurs projektowania stron internetowych,
-     IV część – kurs obsługi programu AUTOCAD.
 
 
-    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
-    Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
-    Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej oraz nie  
      przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
-    Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do 30.11.2009 r. 
 
 
WARUNKI WYMAGANE OD OFERTENTÓW :
1.    Wykonawca złoży ofertę odpowiadającą treści SIWZ.
 
2.    Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
 
a) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
c) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, opiewające na minimum 50.000 zł., ważne do 30.11.2009r.
d) Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
3.    Wykonawca złoży oświadczenia i dokumenty określone w załączniku nr 7 do SIWZ.
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie dokumentów i oświadczeń, których szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania.
Oferty podlegać będą weryfikacji przez Komisję Przetargową.
 
INFORMACJA NA TEMAT WADIUM
 
1. Zamawiający wymaga złożenia wadium.
 
2. Wadium ustala się w wysokości:
a)      2000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych) w przypadku  I części zamówienia,
b)      450,00zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych) w przypadku  II części zamówienia
c)      1500,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) w przypadku III części zamówienia,
d)     450,00zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych) w przypadku IV części  zamówienia.
 
  1. Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w pieniądzu przelewem na rachunek Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie:
 
nr rachunku 97 1050 1142 1000 0023 4120 5496
 
z dopiskiem:
 „przetarg nieograniczony na usługę szkolenia komputerowego – część …..” (należy wpisać numer części).
 
4. Zwrotu wadium dla Wykonawców, których oferty nie zostały wybrane, Zamawiający dokona niezwłocznie jeżeli:
      - upłynął termin związania ofertą,
      - zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego,
- unieważniono postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął        termin do ich wnoszenia.
 
5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:
      - który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert,
      - który został wykluczony z postępowania,
      - którego oferta została odrzucona.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
 
6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
      - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 
 7. Zamawiający zwróci wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
 
   8. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione    prawidłowo.
 
KRYTERIA OCENY OFERT :
- koszt przeszkolenia jednej osoby          -   30 %
- kwalifikacje kadry dydaktycznej          -   30 %
- warunki lokalowe, sprzęt i materiały    -   20%
   - certyfikaty jakości świadczonych usług, posiadane przez Wykonawcę – 10%
   - doświadczenie Wykonawcy                  -   10%
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT :
-          Miejsce : siedziba PUP w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, pok. 114
-          Termin: do 27.07. 2009 r. do godziny 8:30 
 
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT :
-     Miejsce : siedziba PUP w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, pok. 217
-          Termin : 27.07.2009. godz. 9:00
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
zgodnie z art. 85 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 

 

 

 
Dyrektor Urzędu

Andrzej Perliński

 

 
 Częstochowa, 17.06.2009r.
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (216kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Preliminarz (96kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (116kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (168kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Program szkolenia (81kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Harmonogram (125kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie zawarte w art. 22 i 24 ustawy Pzp (96kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz dokumentów wymaganych od Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (121kB) word
Załącznik nr 9 i nr 10 do SIWZ - Ankiety dla wykładowców oraz uczestników (150kB) word
Załącznik nr 13 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (85kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy (121kB) word
Załącznik nr 11 do SIWZ - Lista obecności (114kB) word
Załącznik nr 12 do SIWZ - Tabela dla jednostek szkoleniowych (85kB) plik
TREŚĆ ZAPYTAŃ I WYJAŚNIENIA DO SIWZ (35kB) word
MODYFIKACJA SIWZ (29kB) word
TREŚĆ ZAPYTAŃ I WYJAŚNIENIA DO SIWZ (31kB) word
TREŚĆ ZAPYTAŃ I WYJAŚNIENIA DO SIWZ (31kB) word
TREŚĆ ZAPYTAŃ I WYJAŚNIENIA DO SIWZ (37kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień, Anna Kukla (17 czerwca 2009)
Opublikował: j_stepien (17 czerwca 2009, 12:38:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 201