Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - szkolenie pn. "Aktywny i reprezentacyjn

 
ZPZ-271-18/2012                                                                          Częstochowa, 2012-07-20
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 200 000 euro, którego przedmiotem są usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15 - szkolenie pn. „Aktywny i reprezentacyjny” .
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie Działając w trybie art. 92 ust. 2   ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
PHU APUS Robert Meller
Ul. Gruszowa 9, 42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                 
z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty jakości świadczonych usług
waga – 10%
Razem
 
1
PHU APUS Robert Meller
Ul. Gruszowa 9,
42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
0,00
 
27,00
 
 
2
 
„Awans”
Ośrodek Usług Oświatowych
Ul. 3 Maja 18/22,
42-700 Lubliniec
 
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/
oferta uznana za odrzuconą
 
3
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
Ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
 
20,25
 
3,00
 
23,25
 
 
4
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego
w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88,
 42-200 Częstochowa
 
 
 
11,88
 
 
3,00
 
 
14,88
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (20 lipca 2012)
Opublikował: j_stepien (20 lipca 2012, 09:00:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 199