Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę bonów towarowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

 

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę bonów towarowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie
Numer ogłoszenia: 190885 - 2009; data zamieszczenia: 29.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie , ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, faks 034 3243130.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę bonów towarowych dla pracowników Powiatowego urzędu Pracy w Częstochowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa bonów towarowych w formie papierowej, na okaziciela dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi o równowartości odpowiadającej ich wartości nominalnej. 2. Pod pojęciem bonów towarowych należy rozumieć emitowane i oferowane przez Wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na towary lub usługi w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j Dz. U. nr 153, poz. 1503) 3. Dostawa bonów nastąpi w następujących nominałach i ilościach: 470 szt po 100,00zł 702 szt po 50,00zł 4. Okres ważności bonów (uprawniający do ich wymiany na towar lub usługi ) nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 5. Termin realizacji zamówienia: dostarczenie bonów do siedziby Zamawiającego nastąpi w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. 6. Koszt dostawy bonów towarowych do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. 7. Przedmiotem dostawy są znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na towary lub usługi. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, stąd nie dopuszcza elektronicznych instrumentów płatniczych (instrumentów pieniądza elektronicznego), czyli tzw. bonów towarowych w postaci kart elektronicznych. Rozwiązanie wariantowe nie odpowiada potrzebom Zamawiającego. Bony towarowe mają trafić do różnych grup pracowników, w tym emerytowanych pracowników. Zaoferowanie bonów w postaci kart elektronicznych uznane zostanie jako niezgodne ze SIWZ, a oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zamawiający wymaga aby zaoferowane bony towarowe uprawniały do wymiany na towary lub usługi, co najmniej w następujących branżach: spożywczej, chemicznej, gastronomicznej, kosmetycznej, odzieżowej, AGD, RTV. 9. Zamawiający wymaga, aby bony towarowe były realizowane (co najmniej) w placówkach położonych na terenie miasta Częstochowa oraz na terenie powiatu częstochowskiego. - Przy ocenie ofert w zakresie kryterium Ilość placówek realizujących bony na terenie miasta Częstochowa oraz powiatu częstochowskiego pod uwagę nie będą brane poszczególne stoiska w ramach danego punktu handlowego czy usługowego, również nie będą brane pod uwagę placówki o charakterze stoisk na placach targowych, kioski ruchu oraz uliczne bary. 10. Wykonawca przedstawi wykaz placówek realizujących oferowane bony, zawierający dokładną liczbę , nazwy, adresy i branże placówek. 11. Wskazane do realizacji bonów placówki muszą być czynne nie krócej niż od godz. 10.00 do godz. 18.00 we wszystkie dni robocze w okresie ważności bonów..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.97.60-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ oraz dokumentów określonych w SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawcę do oferty. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Oferty podlegać będą weryfikacji przez Komisję Przetargową. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych..
·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Aktualny wypis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, zawierające informację o osobach upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego(data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert). Aktualne zaświadczenie z ZUS-u o braku zaległości w opłatach składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego(data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert). 4. Oryginalne pełnomocnictwo potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa. 5. Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej 6. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do specyfikacji. 7. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ ( jeżeli dotyczy). 8. Informacja o numerze konta i nazwie banku Wykonawcy. 9. Wykaz placówek zawierający dokładną liczbę, nazwy , adresy i branże placówek realizujących oferowane bony z wyłączeniem poszczególnych stoisk w ramach danego punktu handlowego czy usługowego, placówek o charakterze stoisk na placach targowych, kiosków ruchu oraz ulicznych barów. 10. Na mocy art. 23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokumenty określone w pkt 2 oraz pkt 3 każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa osobno. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. 11. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87,poz. 605) Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone do oferty wraz z tłumaczeniami w języku polskim dokonanymi przez tłumaczy przysięgłych Wszystkie w/w dokumenty Wykonawca przedkłada w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej Za zgodność z oryginałem (każda ze stron) przez osobę -y upoważnioną -e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (opatrzone datą i imienną pieczątką lub czytelnym podpisem)..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
 
·         1 - Cena - 5
·         2 - Ilość placówek realizujących bony na ter. Częstochowy i pow. częstochowskiego - 95
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.czestochowa.bip-gov.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 207 ul. K. Szymanowskiego 15 42-217 Częstochowa.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2009 godzina 08:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 114 ul. K. Szymanowskiego 15 42-217 Częstochowa.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.10.2009r. (numer ogłoszenia 190885)


Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (92kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (218kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie zawarte w art. 22 i 24 Prawa zamówień publicznych (91kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (80kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji zamówienia (32kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (29 października 2009)
Opublikował: j_stepien (29 października 2009, 09:53:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 270