Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro na usługi w zakresie drukowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

 
 
 
ZZ-271-22/2010                                                                   Częstochowa, 2010-10-26
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro na usługi w zakresie drukowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
Firmę Poligraficzno – Introligatorską „Udziałowiec” Sp. z o.o.
Ul. Narcyzowa 2
42-256 Olsztyn
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 100%
Razem
 
1
Firma Poligraficzno – Introligatorska
 „Udziałowiec” Sp. z o.o.
Ul. Narcyzowa 2
42-256 Olsztyn
 
 
300,00
 
300,00
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o który mowa w art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, gdyż w tej części postępowania została złożona jedna oferta.
  
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (26 października 2010)
Opublikował: j_stepien (26 października 2010, 14:18:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 210