Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - część I - kurs kierowcy wózka jezdniowego (obejmujący wymianę butli

 
 
 
ZZ-271-07/2010                                                                   Częstochowa, dn. 27.05.2010r.
 
                                                                                              Wykonawcy
                                                                                              biorący udział w postępowaniu
                                                                                              wg. rozdzielnika                  
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – CZĘŚĆ I POSTĘPOWANIA – kurs kierowcy wózka jezdniowego (obejmujący wymianę butli gazowych).
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88
42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
1
LUGA Agnieszka Glińska
Ul. Jasnogórska 32/8
42-200 Częstochowa
 
 
32,04
 
0,8
 
32,84
 
 
 
 
2
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88
42-200 Częstochowa
 
 
 
36,00
 
 
0,8
 
 
36,8
 
 
4
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31
 42-200 Częstochowa
 
 
29,52
 
0,8
 
30,32
 
6
BEHAP – BUD s.c. Ewa, Eugeniusz Winiarscy
Ul. Grunwaldzka 71/2
 32-541 Trzebinia
 
 
19,08
 
0,8
 
 
   19,88
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę nr 3 złożoną przez: Centrum Szkoleń MIKO, Rosochy 43a, 46-320 Praszka oraz ofertę nr 5 złożoną przez Szkołę Jazdy Kierowców Ośrodek Szkolenia Kursowego Krystian Kiedos, ul. Czarnieckiego 29, 42-100 Kłobuck.
 
Uzasadnienie faktyczne: oferty zostały złożone przez Wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia (uzasadnienie wykluczenia poniżej).
 
Uzasadnienie prawne: Oferty wykonawców wykluczonych z postępowania uznaje się za odrzucone, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.
 
 3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wykluczono następującego Wykonawcę: Centrum Szkoleń MIKO, Rosochy 43a, 46-320 Praszka.
 
Uzasadnienia faktyczne:
Zamawiający stwierdził w ofercie w/w Wykonawcy następujące nieprawidłowości:
- w programie szkolenia w/w Wykonawca nie ujął zagadnień z zakresu ochrony środowiska, co było wymagane w SIWZ,
- brak aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data  wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
- brak aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data  wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
Wykonawca został wezwany na podstawie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych do uzupełnienia brakujących/wadliwych dokumentów do dnia 24.05.2010r. Wykonawca złożył w wymaganym terminie program szkolenia. Nie złożył natomiast pozostałych dwóch dokumentów. Tym samym Wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w SIWZ oraz w art. 24 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych.
 
 
 
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wykluczono następującego Wykonawcę:
Szkołę Jazdy Kierowców Ośrodek Szkolenia Kursowego Krystian Kiedos, ul. Czarnieckiego 29, 42-100 Kłobuck
 
Uzasadnienia faktyczne:
W ofercie nr 5 złożonej przez Szkołę Jazdy Kierowców Ośrodek Szkolenia Kursowego Krystian Kiedos, ul. Czarnieckiego 29, 42-100 Kłobuck, stwierdzono:
- brak opłaconej polisy a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 50.000 zł, ważnej co najmniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert,
- brak programu szkolenia.
Ponadto w wykazie sprzętu wykonawca w pozycji nr 2 i 3 podał marki sprzętu, natomiast nie wskazał jakiego rodzaju jest ten sprzęt.
Wykonawca został wezwany na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 Prawa zamówień publicznych do uzupełnienia/wyjaśnienia brakujących/wadliwych dokumentów do dnia 24.05.2010r. W dniu 24.05.2010r. Wykonawca złożył program kursu wraz z wyjaśnieniem dotyczącym wykazu sprzętu. Wykonawca nie złożył wymaganej przez Zamawiającego polisy. Tym samym Wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdziale V     pkt 2d SIWZ.
 
Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.
 
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu nie krótszego niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 
ZZ-271-07/2010                                                                   Częstochowa, dn. 27.05.2010r.
 
                                                                                             
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – CZĘŚĆ III POSTĘPOWANIA – kurs kosmetyczny.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez:
 
Spółdzielnię Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31
42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
 
 
2
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88
42-200 Częstochowa
 
 
 
31,68
 
 
0,8
 
 
32,48
 
 
3
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31
 42-200 Częstochowa
 
 
36,00
 
0,8
 
36,80
 
 
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę nr 1 złożoną przez: PHU APUS Robert Meller, ul. Gruszowa 9, 42-200 Częstochowa
i ofertę nr 4 złożoną przez: Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe „SOKRATES”, ul. Wodzickiego 68, 42-200 Częstochowa
 Uzasadnienie faktyczne: oferty zostały złożone przez Wykonawców wykluczonych    z  postępowania o udzielenie zamówienia (uzasadnienie wykluczenia poniżej).
Uzasadnienie prawne: Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wykluczono następującego Wykonawcę: PHU APUS Robert Meller, ul. Gruszowa 9, 42-200 Częstochowa Uzasadnienia faktyczne:
W ofercie nr 1 złożonej przez PHU APUS Robert Meller, ul. Gruszowa 9, 42-200 Częstochowa stwierdzono:
- brak wykazu doświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu,
- brak programu szkolenia odpowiadającego wymogom SIWZ, przedłożony program nie zawiera informacji na temat pakietu z kosmetykami, który kursanci muszą otrzymać w ramach kursu.
Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych został wezwany do złożenia brakujących/wadliwych dokumentów do dnia 24.05.2010r. Do dnia 24.05.2010r. dokumenty nie zostały złożone. Tym samym Wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdziale V pkt 2b SIWZ.
Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę nr 4 złożoną przez: Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe „SOKRATES”, ul. Wodzickiego 68, 42-200 Częstochowa.
Uzasadnienia faktyczne:
W ofercie nr 4 złożonej przez Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe „SOKRATES”,  ul. Wodzickiego 68, 42-200 Częstochowa stwierdzono:
- brak wykazu doświadczenia Wykonawcy potwierdzającego spełnienia warunku udziału w postępowaniu,
- brak aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data  wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
- brak aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data  wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
- w Programie szkolenia, tj. w/w Wykonawca nie ujął zagadnień z zakresu ochrony środowiska, co było wymagane w SIWZ.
Wykonawca został wezwany na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 Prawa zamówień publicznych do uzupełnienia/wyjaśnienia brakujących/wadliwych dokumentów do dnia 24.05.2010r. W dniu 20.05.2010r. wpłynął fax od w/w Wykonawcy z informacją, iż rezygnuje on z dalszego udziału w postępowaniu, gdyż nie spełnia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadanego doświadczenia. Wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 2b SIWZ.
Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.
 
 
  4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu nie krótszego niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
ZZ-271-07/2010                                                                   Częstochowa, dn. 27.05.2010r.
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – CZĘŚĆ V POSTĘPOWANIA – kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP do 1 kV.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez:
 
ABA BHP Paweł Witkowski
Ul. Kocha 4
42-242 Rędziny
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
 
 
1
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88
42-200 Częstochowa
 
 
 
27,36
 
 
0,8
 
 
28,16
 
 
2
Ośrodek Przygotowania i Doskonalenia Kadr
Al. Kościuszki 13
 42-200 Częstochowa
 
 
 
32,04
 
 
0,0
 
 
32,04
 
 
3
ABA BHP Paweł Witkowski
Ul. Kocha 4
42-242 Rędziny
 
 
36,00
 
0,0
 
36,00
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę nr 4 złożoną przez: Centrum Szkoleń MIKO, Rosochy 43a, 46-320 Praszka.
Uzasadnienie faktyczne: oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia (uzasadnienie wykluczenia poniżej).
Uzasadnienie prawne: Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.
 
 3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wykluczono następującego Wykonawcę: Centrum Szkoleń MIKO, Rosochy 43a, 46-320 Praszka.
Uzasadnienia faktyczne:
Zamawiający stwierdził w ofercie w/w Wykonawcy następujące nieprawidłowości:
- w programie szkolenia w/w Wykonawca nie ujął zagadnień z zakresu ochrony środowiska, co było wymagane w SIWZ,
- brak aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data  wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
- brak aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data  wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
Wykonawca został wezwany na podstawie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych do uzupełnienia brakujących/wadliwych dokumentów do dnia 24.05.2010r. Wykonawca złożył w wymaganym terminie program szkolenia. Nie złożył natomiast pozostałych dwóch dokumentów. Tym samym Wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w SIWZ oraz w art. 24 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowania.
 
  4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu nie krótszego niż 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (27 maja 2010)
Opublikował: j_stepien (27 maja 2010, 13:30:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 423