Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Czestochowie - cz.VI -kurs bukieciarstwa z aranżacją wnętrz-

 Częstochowa, dn. 01.07.2010r.
 
                                                                                             
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – CZĘŚĆ VI POSTĘPOWANIA – kurs bukieciarstwa z aranżacją wnętrz
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez:
 
„Luga” Agnieszka Glińska
ul. Jasnogórska 32/8
42-200 Częstochowa
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
2
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
ul. Jagiellońska 88
42-200 Częstochowa
 
9,45
 
3,00
 
12,45
 
 
3
„Luga” Agnieszka Glińska
ul. Jasnogórska 32/8
42-200 Częstochowa
 
 
 
27,00
 
 
3,00
 
 
30,00
 
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie dorzucono żadnej oferty.
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wykluczono następującego Wykonawcę:
Spółdzielnia Pracy „Oświata” , ul. Faradaya 31   42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienia faktyczne:
Komisja stwierdziła w ofercie w/w Wykonawcy następujące nieprawidłowości:
-  brak potwierdzenia należytego wykonania usługi w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert
- brak w złożonym wykazie wykładowców – zał. Nr 4c do SIWZ - liczby osób uczestniczących w przeprowadzanym kursie oraz brak wskazania okresu w jakim kursy były prowadzone
Wykonawca został wezwany na podstawie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych do uzupełnienia brakujących/wadliwych dokumentów do dnia 29.06.2010r. Wykonawca nie złożył w/w dokumentów w wymaganym przez Zamawiającego terminie. Tym samym Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w
 Rozdziale V pkt 2a i 2c SIWZ. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
 
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. art. 24 ust. 2 pkt 4 Prawa zamówień publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą, na podstawie art. 89 ust. 5 Prawa zamówień publicznych.
 
 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu nie krótszego niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (2 lipca 2010)
Opublikował: a_kukla (2 lipca 2010, 08:59:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 190