Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę mebli biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

 

 
                                                                                           Częstochowa, 2009-10-29
ZZ-271-44/2009
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę mebli biurowych dla Powiatowego urzędu Pracy w Częstochowie.
 
 
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone w trybie zapytania o cenę na zakup
i dostawę mebli biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie,
ul. K. Szymanowskiego 15
 
 
Uzasadnienia faktyczne: w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę wpłynęła oferta, która Została przez Zamawiającego omyłkowo otwarta przed terminem wyznaczonym na otwarcie kopert przez Zamawiającego,
 
Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych Zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego
 
Środki ochrony prawnej.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) dział VI „Środki ochrony prawnej”. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (29 października 2009)
Opublikował: j_stepien (30 października 2009, 08:01:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 347