Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Czestochowie- cz. I- kurs ksiegowości wspomaganej komputerem, cz. II- kurs magazyniera,cz. III- kurs fryzjerski

ZZ-271-4/2011                                                                      Częstochowa, dn. 31.05.2011r.
 
                                                                                              Wykonawcy
                                                                                              biorący udział w postępowaniu
                                                                                              wg. rozdzielnika                    
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – CZĘŚĆ I POSTĘPOWANIA – kurs  księgowości wspomaganej komputerem
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z póź.zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
 „LUGA” Agnieszka Glińska, ul. Jasnogórska 32/8, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 71.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
1.
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
 mgr Andrzej Nowak
ul. Katowicka 67, 41-250 Czeladź
 
14,85
           3,00
17,85
 
2.
 „LUGA” Agnieszka Glińska,
 ul. Jasnogórska 32/8,
42-200 Częstochowa
 
27,00
           3,00
30,00
 
3.
Spółdzielnia Pracy „Oświata”,
ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
 
25,20
          3,00
28,20
 
 
2.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie dorzucono żadnej oferty.
 
3.Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego
 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu nie krótszego niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
ZZ-271-4/2011                                                                      Częstochowa, dn. 31.05.2011r.
 
                                                                                              Wykonawcy
                                                                                              biorący udział w postępowaniu
                                                                                              wg. rozdzielnika                    
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – CZĘŚĆ II POSTĘPOWANIA – kurs magazyniera
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z póź.zm.),zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 4, złożoną przez:
 
„LUGA” Agnieszka Glińska, ul. Jasnogórska 32/8, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 71.
 
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
 
1.
Ośrodek Szkolenia Zawodowego
 mgr Andrzej Nowak
ul. Katowicka 67, 41-250 Czeladź
 
16,20
           3,00
19,20
 
 
2.
 „Awans” Ośrodek Usług Oświatowych
ul. 3-go Maja 18/22,
42-700 Lubliniec
 
18,90
         3,00
21,90
 
 
3.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie, 
ul. Jagiellońska 88,
42-200 Częstochowa,
Wykonawca wykluczony z postępowania/ oferta uznana za odrzuconą
Wykonawca        wykluczony z postępowania/ oferta uznana za odrzuconą
Wykonawca      wykluczony z postępowania/ oferta uznana za odrzuconą
 
 
4.
 
LUGA” Agnieszka Glińska,
 ul. Jasnogórska 32/8,
42-200 Częstochowa
25,11
          3,00
28,11
 
5.
Spółdzielnia Pracy „Oświata”,
ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
 
 
20,25
          3,00
23,25
 
6.
ABA BHP Paweł Witkowski
ul. Kocha 4, 42-242 Rędziny
 
27,00
           0,00
27,00
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 
 
ZZ-271-4/2011                                                                      Częstochowa, dn. 31.05.2011r.
 
                                                                                              Wykonawcy
                                                                                              biorący udział w postępowaniu
                                                                                              wg. rozdzielnika                  
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – CZĘŚĆ III POSTĘPOWANIA – kurs fryzjerski z podstawami małej przedsiębiorczości
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z póź.zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez:
 
Spółdzielnia Pracy „Oświata”, ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 71.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
 
1.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie, 
ul. Jagiellońska 88,
42-200 Częstochowa,
Wykonawca wykluczony z postępowania/
oferta uznana za odrzucona
Wykonawca        wykluczony z postępowania/
oferta uznana za odrzucona
Wykonawca      wykluczony z postępowania/
oferta uznana za odrzucona
 
 
2.
 
LUGA” Agnieszka Glińska,
 ul. Jasnogórska 32/8,
42-200 Częstochowa
25,11
          3,00
28,11
 
3.
Spółdzielnia Pracy „Oświata”,
ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
 
 
27,00
          3,00
30,00
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZZ-271-4/2011                                                                      Częstochowa, dn. 31.05.2011r.
 
                                                                                              Wykonawcy
                                                                                              biorący udział w postępowaniu
                                                                                              wg. rozdzielnika                  
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – CZĘŚĆ V POSTĘPOWANIA – kurs obsługi kas fiskalnych z minimum sanitarnym
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z póź.zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 5, złożoną przez:
Agencja Rozwoju Edukacji, Norbert Jasiński
ul. Wybickiego 144, 41-404 Mysłowice
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 71.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
 
1.
„Awans” Ośrodek Usług Oświatowych
ul. 3-go Maja 18/22,
42-700 Lubliniec
 
16,20
3,00
19,20
 
 
2.
 
 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie, 
ul. Jagiellońska 88,
42-200 Częstochowa,
Wykonawca wykluczony z postępowania/oferta uznana za odrzucona
Wykonawca        wykluczony z postępowania /oferta uznana za odrzucona
Wykonawca      wykluczony z postępowania/ oferta uznana za odrzucona
 
3.
LUGA” Agnieszka Glińska,
 ul. Jasnogórska 32/8,
42-200 Częstochowa
20,52
            3,00
23,52
 
4.
Spółdzielnia Pracy „Oświata”,
ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa
 
21,06
             3,00
24,06
 
 5.
Agencja Rozwoju Edukacji, Norbert Jasiński
ul. Wybickiego 144, 41-404 Mysłowice
 
27,00
           3,00
30,00
 
 
6.
 
ABA BHP Paweł Witkowski
ul. Kocha 4, 42-242 Rędziny
 
22,14
          0,00
22,14
 
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (31 maja 2011)
Opublikował: a_kukla (31 maja 2011, 12:18:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 210