Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie prawa jazdy kat. C, E do C oraz D dla osób posiadających prawo jazdy kat. B i D dla osób posiadających prawo jazdy kat. C.

Rodzaj ogłoszenia:
usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
  Nazwa:
Powiatowy urząd Pracy
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Walczyk Katarzyna
  Adres:
ul. szymanowskiego 15
  Kod pocztowy:
42-217
  Miejscowość:
Częstochowa
  Województwo:
śląskie
  Telefon:
+48 0343796136
  Faks:
+48 0343243130
  Poczta elektroniczna (e-mail):
kacz@praca.gov.pl
  Adres internetowy (URL):
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  Nazwa:
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
  Adres:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  Województwo:
  Telefon:
  Faks:
  Poczta elektroniczna (e-mail):
brak
  Adres internetowy (URL):
brak
  I.5) Rodzaj zamawiającego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis
  II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie prawa jazdy kat. C, E do C oraz D dla osób posiadających prawo jazdy kat. B i D dla osób posiadających prawo jazdy kat. C.
  II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
-kurs prawa jazdy kat. C - kod CPV - 80423000- 5 - usługi szkolenia zawodowego. Przewidziano do przeszkolenia 85 osób (w tym do 70 osób, których szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.3 „Lepsza przyszłość”),
- kurs prawa jazdy kat. E - kod CPV- 80423000- 5 - usługi szkolenia zawodowego. Przewidziano do przeszkolenia 40 osób (w tym do 25 osób, których szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.3 „Lepsza przyszłość”),
- kurs prawa jazdy kat. D (dla osób posiadających prawo jazdy kat. B lub dla osób posiadających prawo jazdy kat. C) - kod CPV - 80423000- 5 - usługi szkolenia zawodowego. Przewidziano do przeszkolenia 15 osób (w tym do 5 osób, których szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.3 „Lepsza przyszłość”).
  II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:
Częstochowa
  kod NUTS:
  II.1.8) Nomenklatura:
  II.1.8.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  Główny przedmiot 80.42.30.00-5
  Dodatkowe przedmioty
  II.1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/ NACE/ CPC):
  II.1.9) Podział zamówienia na części:
tak

  Oferty można składać w odniesieniu do:
  II.1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie

  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
  II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy):
I część - kurs prawa jazdy kat. C - dla 85 osób,
II część - kurs prawa jazdy kat. E do C - dla 40 osób,
III część - kurs prawa jazdy kat. D dla osób posiadających prawo jazdy kat. B lub prawo jazdy kat. D dla osó posiadających prawa jazdy kat. C - dla 15 osób.
  II.2.2) Opcje (o ile możliwe):
  II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
w miesiącach:    i/lub w dniach:   (licząc od momentu udzielenia zmówienia)
lub
Data rozpoczęcia   2006-07-15
 i/lub data zakończenia 
 2007-04-30
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium
Nie wymagane.
  III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Oświadczenie zgodne z art. 24 ust. 1 pkt 1 - 10 oraz art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony

  IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy):
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Nr   poz.
z dnia

  IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):
Liczba  
lub
Min/Max  
Minimum   / Maksimum 
  IV.2) Kryteria oceny ofert
A) nie Najniższa cena
lub
B) Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
1. Koszt szkolenia : 40

2. Warunki lokalowe, sprzęt i materiały : 30

3. Kwalifikacje kadry dydaktycznej : 30

4. :

5. :

6. :

7. :

8. :

9. :

  IV.3) Informacje administracyjne
  IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
Dostępne do 2006-06-26 Cena (o ile dotyczy)

Warunki i sposób płatności:


  IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
2006-06-27
  IV.3.3) Termin związania ofertą:
Data   
do dnia   (rrrr/mm/dd)
lub
Ilość
 miesięcy i/lub  15  dni od ostatecznego terminu składania ofert
  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert:
Data 2006-06-27 Miejsce
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, pok. 217.
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue?
tak
Jeśli tak, wskazać projekt/program oraz wszelkie pomocne odniesienia
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich.
  V.2) Data wysłania ogłoszenia:
Data 2006-06-19

SIWZ.doc (153kB) plik
zalaczniki.doc (423kB) plik

metryczka


Opublikował: admin (19 czerwca 2006, 13:42:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 680