Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

 

 

 

 

 

ZZ-271-13/08

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości powyżej 206 000   euro.

 

 

ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa

tel. cent. (034) 370-61-00, fax. (034) 324-31-30, e-mail : kacz@praca.gov.pl

NIP – 573-10-38-209; REGON – 151527658

 

ZAMAWIAJĄCY OGŁASZA

wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 44 w z art.5 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy.

Szkolenia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, działanie 6.1. priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ :

Specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymać można w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, pok. 9 od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500  

Specyfikacja, na pisemny wniosek Wykonawcy przekazana zostanie na adres wnioskodawcy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie lub w tym samym dniu, w przypadku odbioru osobiście przez Wykonawcę.

      Specyfikacja jest bezpłatna.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest również dostępna na stronie internetowej pod adresem: http://pup.czestochowa.bip-gov.pl (Biuletyn Informacji Publicznej- zakładka „Zamówienia publiczne”)

            

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych (lub poszukujących pracy)  w niżej wymienionych kierunkach:

Ø  kurs prawa jazdy kat. C dla 64 osób, kod CPV – 80423000- 5;

Ø  kurs kierowcy wózka jezdniowego dla 95 osób, kod CPV – 80423000- 5;

Ø  kurs nauki języka angielskiego na poziomie podstawowym dla 40 osób, kod CPV – 80428000- 0;

Ø  kurs nauki języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym dla 14 osób, kod CPV – 80428000- 0;

Ø  kurs nauki języka niemieckiego na poziomie podstawowym dla 10 osób, kod CPV – 80428000- 0;

Ø  kurs nauki języka włoskiego na poziomie podstawowym dla 10 osób, kod CPV – 80428000- 0;

Ø  kurs obsługi komputera (WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK oraz pakiet Open Office) dla 60 osób, kod CPV – 80423320-4;

Ø  kurs księgowości wspomaganej komputerem dla 60 osób, kod CPV – 80420000- 4;

Ø  kurs specjalisty ds. kadr i płac dla 40 osób, kod CPV – 80420000- 4;

Ø  kurs grafiki komputerowej (obsługa programu Adobe Photoshop i Morel Draw) dla 10 osób, kod CPV – 80423320-4;

Ø  kurs projektowania stron internetowych dla 10 osób, kod CPV – 80423320-4;

Ø  kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych dla 10 osób, kod CPV – 80426000 – 6;

Ø  kurs opieki nad dziećmi (w tym opieka nad dziećmi z ADHD) dla 10 osób, kod CPV – 80426000 – 6;

Ø  kurs florysty dla 22 osób, kod CPV – 80420000 – 4;

Ø  kurs obsługi kas fiskalnych dla 50 osób, kod CPV – 80420000 – 4;

Ø  kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP dla 30 osób, kod CPV – 80420000 – 4;

Ø  kurs kroju i szycia dla 20 osób, kod CPV – 80423000 – 5;

Ø  kurs stylizacji paznokci dla 11 osób, kod CPV – 80423000 – 5;

Ø  kurs kucharza dla 10 osób, kod CPV – 80423000 – 5;

Ø  kurs palacza CO dla 10 osób, kod CPV – 80423000 – 5;

Ø  kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach dla 20 osób, kod CPV – 80423000 – 5;

Ø  kurs spawania podstawowego (metody G, E, MAG, TIG) dla 68 osób, kod CPV – 80423000 – 5;

Ø  kurs fryzjerski dla 15 osób, kod CPV – 80423000 – 5.

 

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – w następujących częściach:

-     I część – kurs prawa jazdy kat. C,

-     II część – kurs kierowcy wózka jezdniowego,

-     III część – kurs nauki języka angielskiego na poziomie podstawowym,

-     IV część – kurs nauki języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,

-     V część – kurs nauki języka niemieckiego na poziomie podstawowym,

-     VI część – kurs nauki języka włoskiego na poziomie podstawowym ,

-     VII część – kurs obsługi komputera (WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK oraz pakiet Open Office),

-     VIII część – kurs księgowości wspomaganej komputerem,

-     IX część – kurs specjalisty ds. kadr i płac,

-     X część – kurs grafiki komputerowej (obsługa programu Adobe Photoshop i Morel Draw),

-     XI część – kurs projektowania stron internetowych,

-     XII część – kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych,

-     XIII część – kurs opieki nad dziećmi (w tym opieka nad dziećmi z ADHD),

-     XIV część – kurs florysty,

-     XV część – kurs obsługi kas fiskalnych,

-     XVI część – kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP,

-     XVII część – kurs kroju i szycia,

-     XVIII część – kurs stylizacji paznokci,

-     XIX część – kurs kucharza,

-     XX część – kurs palacza CO,

-     XXI część – Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,

-     XXII część – kurs spawania podstawowego (metody G, E, MAG, TIG),

-     XXIII część – kurs fryzjerski.

 

-    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

-    Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

-    Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej oraz nie   

      przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

-    Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do 30.11.2008 r.  

 

WARUNKI WYMAGANE OD OFERTENTÓW :

1.    Wykonawca złoży ofertę odpowiadającą treści  SIWZ.

 

2.    Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

 

a). Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b). Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c). Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, opiewające na minimum 50.000 zł., ważne do 30.11.2008r.

d). Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

3.    Wykonawca złoży oświadczenia i dokumenty określone w załączniku nr 7 do SIWZ.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie dokumentów i oświadczeń, których szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niniejszego postępowania.

Oferty podlegać będą weryfikacji przez Komisję Przetargową.

 

INFORMACJA NA TEMAT  WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

KRYTERIA OCENY OFERT :

- koszt przeszkolenia jednej osoby          -   30 %

- kwalifikacje kadry dydaktycznej          -   30 %

- warunki lokalowe, sprzęt i materiały    -   20%

   - certyfikaty jakości świadczonych usług, posiadane przez Wykonawcę oraz sposób potwierdzania wiedzy, kwalifikacji i uprawnień zdobytych przez uczestników szkolenia – 10%

   - doświadczenie Wykonawcy                  -   10%

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT :

-          Miejsce : siedziba PUP w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, pok. 114

-          Termin   : do 30.05. 2008 r. do godziny 8:00  

 

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT :

-     Miejsce : siedziba PUP w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, pok. 217

-           Termin : 30.05.2008 r. w następujących godzinach:

I część – kurs prawa jazdy kat. C – godz. 08:30;

II część – kurs kierowcy wózka jezdniowego – godz. 08:45;

III część – kurs nauki języka angielskiego na poziomie podstawowym – godz. 09:00;

IV część – kurs nauki języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym – godz. 09:15;

V część – kurs nauki języka niemieckiego na poziomie podstawowym – godz. 09:30;

VI część – kurs nauki języka włoskiego na poziomie podstawowym – godz. 09:45;

VII część – kurs obsługi komputera (WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK oraz pakiet Open Office) – godz. 10:00;

VIII część – kurs księgowości wspomaganej komputerem – godz. 10:15;

IX część – kurs specjalisty ds. kadr i płac – godz. 10:30;

X część – kurs grafiki komputerowej (obsługa programu Adobe Photoshop i Corel Draw) – godz. 10:45;

XI część – kurs projektowania stron internetowych – godz. 11:00;

XII część – kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych – godz. 11:15;

XIII część – kurs opieki nad dziećmi (w tym opieka nad dziećmi z ADHD) – godz. 11:30;

XIV część – kurs florystyk – godz. 11:45;

XV część – kurs obsługi kas fiskalnych – godz. 12:00;

XVI część – kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP – godz. 12:15;

XVII część – kurs kroju i szycia – godz. 12:30;

XVIII część – kurs stylizacji paznokci – godz. 12:45;

XIX część – kurs kucharza – godz. 13:00;

XX część – kurs palacza CO – godz. 13:15;

XXI część – Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – godz. 13:30;

XXII część – kurs spawania podstawowego (metody G, E, MAG, TIG) – godz. 13:45.

XXIII część – kurs fryzjerski – godz. 14:00

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert,
zgodnie z art. 85 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

Częstochowa,  19.05.2008 r.                                                DYREKTOR URZĘDU

                                                                                              mgr Andrzej Perliński

 

 


Załącznik 4 - Program szkolenia (123kB) word
Załącznik 3 - Preliminarz (144kB) word
Załącznik 8 - Wzór umowy (149kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (255kB) word
Załącznik 11 - Lista obecności (140kB) word
Załącznik 1 - Formularz oferty (164kB) word
Załącznik 2 - Opis przedmiotu zamówienia (483kB) word
Załącznik 5 - Harmonogram szkoleń (121kB) word
Załącznik 6 - Oświadczenie z art.22 i 24 (140kB) word
Załącznik 7 - Wykaz dokumentów (166kB) word
Załącznik 9 i 10 - Ankiety dla wykładowców i uczestników (240kB) word
Załącznik 12 - Wykaz części zamówienia (128kB) word
Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (122kB) word

metryczka


Wytworzył: Jolanta Nowicka-Hupa (19 maja 2008)
Opublikował: Andrzej Zaguła (19 maja 2008, 15:28:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 501