Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego i kursy językowe dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie - kursy jezyka angielskiego, kursy jezyka niem

 
 
 
 
 
 
ZZ-271-15/2010                                                                   Częstochowa, dn. 29.07.2010r.
 
 
 
                                                                                             
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie Części I - kursy nauki języka angielskiego.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
LUGA Agnieszka Glińska,
 ul. Jasnogórska 32/8,
 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
2
LUGA Agnieszka Glińska,
 ul. Jasnogórska 32/8,
 42-200 Częstochowa
 
 
24,84
 
3,00
 
27,84
 
 
3
Edukacja Plus s.c.,
ul. Wertera 8,
20-713 Lublin
 
 
16,20
 
3,00
 
19,20
 
 
4
STM Sp. z o.o.,
 Al. NMP 24 lok. 8,
42-200 Częstochowa
 
 
11,07
 
0,00
 
11,07
 
5
 Ośrodek Usług Oświatowych,
 ul. 3-go maja 18/22,
42-700 Lubliniec
 
 
17,01
 
3,00
 
20,01
 
6
Akademickie Centrum Lingwistyczne,
ul. Nowowiejskiego 6,
42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
0,00
 
27,00
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę nr 1 złożoną przez:
Learning Systems Poland Sp. z o.o., Al. NMP 27, 42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie faktyczne:
 
Zamawiający w ofercie w/w Wykonawcy stwierdził brak oryginalnego pełnomocnictwa (ewentualnie poświadczonego notarialnie) potwierdzającego uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa.
Złożone pełnomocnictwo dla Pani Beaty Kaczyńskiej ma formę kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez pełnomocnika. Taka forma pełnomocnictwa jest niedopuszczalna.
Wykonawca został wezwany do złożenia brakujących/wadliwych dokumentów do dnia 27.07.2010r. Wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie dokumentów, w tym pełnomocnictwa.
 
Wobec powyższego Zamawiający odrzuca ofertę w/w Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 Prawa zamówień publicznych.
Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie regulują materialnoprawnych kwestii pełnomocnictw. Zgodnie z przepisem art. 14 Prawa zamówień publicznych, do czynności podejmowanych przez wykonawców i zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, a zatem stosować należy przepisy kodeksu cywilnego. Wobec powyższego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego strony posługują się pełnomocnictwem materialnoprawnym, udzielonym na podstawie art. 98 i następnych kodeksu cywilnego. Biorąc bowiem pod uwagę przepis        art. 99 k.c. oraz przepis art. 82 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, przewidujący dla oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego formę pisemną pod rygorem nieważności, stwierdzić należy, że również pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być udzielone w formie pisemnej. Z zachowaniem zaś formy pisemnej, mamy do czynienia, zgodnie z art. 78 § 1 k.c., wówczas, gdy na dokumencie obejmującym treść oświadczenia (tu: na pełnomocnictwie) znajduje się własnoręczny podpis osoby składającej to oświadczenie. Zamawiający winien mieć możliwość weryfikacji pełnomocnictwa, na podstawie którego działa osoba podpisująca ofertę, co wyraźnie zastrzeżono w SIWZ, żądając złożenia pełnomocnictwa w oryginale. Wykonawca reprezentowany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez pełnomocnika ma obowiązek złożyć wraz z ofertą stosowny dokument pełnomocnictwa. Jest to konsekwencją zasady jawności pełnomocnictwa. Uznać zatem należy, że złożenie w ofercie pełnomocnictwo dla Pani Beaty Kaczyńskiej w formie kopii nie spełnia wymagań zasady jawności pełnomocnictwa oraz  postanowień SIWZ. Taka forma pełnomocnictwa jest niedopuszczalna. Potwierdzają zarówno orzeczenia Zespołu Arbitrów jak i Krajowej Izby Odwoławczej. Tytułem przykładu wskazuje się wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 16 maja 2006 r. (UZP/ZO/0-1366/06), potwierdzający, iż przedłożenie wraz z dokumentami kopii pełnomocnictwa jest niewystarczające ponieważ pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Analogiczne stanowisko zajął Zespół Arbitrów w postanowieniu z dnia 22 września 2006 r. (UZP/ZO/0-2501/06). O konieczności przedkładania kopii pełnomocnictwa potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza stanowi także postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 maja 2008 r. (KIO/UZP 413/08).
 
Uzasadnienie prawne:
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych  (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zgodnie z którym zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, w związku z art. 14 w/w ustawy oraz art. 98 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.).
 
 3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu nie krótszego niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 
ZZ-271-15/2010                                                                   Częstochowa, dn. 29.07.2010r.
 
 
                                                                                                           
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie Części II - kursy nauki języka niemieckiego.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 5, złożoną przez:
 
Akademickie Centrum Lingwistyczne,
ul. Nowowiejskiego 6,
42-200 Częstochowa
 
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy   z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
2
Edukacja Plus s.c.,
ul. Wertera 8,
20-713 Lublin
 
 
16,20
 
3,00
 
19,20
 
 
3
STM Sp. z o.o.,
 Al. NMP 24 lok. 8,
42-200 Częstochowa
 
 
11,07
 
0,00
 
11,07
 
4
 Ośrodek Usług Oświatowych,
 ul. 3-go maja 18/22,
42-700 Lubliniec
 
 
17,82
 
3,00
 
20,82
 
5
Akademickie Centrum Lingwistyczne,
ul. Nowowiejskiego 6,
42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
0,00
 
27,00
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę nr 1 złożoną przez:
Learning Systems Poland Sp. z o.o., Al. NMP 27, 42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie faktyczne:
 
Zamawiający w ofercie w/w Wykonawcy stwierdził brak oryginalnego pełnomocnictwa (ewentualnie poświadczonego notarialnie) potwierdzającego uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa.
Złożone pełnomocnictwo dla Pani Beaty Kaczyńskiej ma formę kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez pełnomocnika. Taka forma pełnomocnictwa jest niedopuszczalna.
Wykonawca został wezwany do złożenia brakujących/wadliwych dokumentów do dnia 27.07.2010r. Wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie dokumentów, w tym pełnomocnictwa.
 
Wobec powyższego Zamawiający odrzuca ofertę w/w Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 Prawa zamówień publicznych.
Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie regulują materialnoprawnych kwestii pełnomocnictw. Zgodnie z przepisem art. 14 Prawa zamówień publicznych, do czynności podejmowanych przez wykonawców i zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, a zatem stosować należy przepisy kodeksu cywilnego. Wobec powyższego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego strony posługują się pełnomocnictwem materialnoprawnym, udzielonym na podstawie art. 98 i następnych kodeksu cywilnego. Biorąc bowiem pod uwagę przepis        art. 99 k.c. oraz przepis art. 82 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, przewidujący dla oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego formę pisemną pod rygorem nieważności, stwierdzić należy, że również pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być udzielone w formie pisemnej. Z zachowaniem zaś formy pisemnej, mamy do czynienia, zgodnie z art. 78 § 1 k.c., wówczas, gdy na dokumencie obejmującym treść oświadczenia (tu: na pełnomocnictwie) znajduje się własnoręczny podpis osoby składającej to oświadczenie. Zamawiający winien mieć możliwość weryfikacji pełnomocnictwa, na podstawie którego działa osoba podpisująca ofertę, co wyraźnie zastrzeżono w SIWZ, żądając złożenia pełnomocnictwa w oryginale. Wykonawca reprezentowany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez pełnomocnika ma obowiązek złożyć wraz z ofertą stosowny dokument pełnomocnictwa. Jest to konsekwencją zasady jawności pełnomocnictwa. Uznać zatem należy, że złożenie w ofercie pełnomocnictwo dla Pani Beaty Kaczyńskiej w formie kopii nie spełnia wymagań zasady jawności pełnomocnictwa oraz  postanowień SIWZ. Taka forma pełnomocnictwa jest niedopuszczalna. Potwierdzają zarówno orzeczenia Zespołu Arbitrów jak i Krajowej Izby Odwoławczej. Tytułem przykładu wskazuje się wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 16 maja 2006 r. (UZP/ZO/0-1366/06), potwierdzający, iż przedłożenie wraz z dokumentami kopii pełnomocnictwa jest niewystarczające ponieważ pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Analogiczne stanowisko zajął Zespół Arbitrów w postanowieniu z dnia 22 września 2006 r. (UZP/ZO/0-2501/06). O konieczności przedkładania kopii pełnomocnictwa potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza stanowi także postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 maja 2008 r. (KIO/UZP 413/08).
 
Uzasadnienie prawne:
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych    (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zgodnie z którym zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, w związku z art. 14 w/w ustawy oraz art. 98 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.).
 
 3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu nie krótszego niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 
 
ZZ-271-15/2010                                                                   Częstochowa, dn. 29.07.2010r.
 
 
 
             
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie Części III - kurs opieki nad dziećmi (w tym opieka nad dziećmi z ADHD).
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
Spółdzielnia Pracy „Oświata”,
ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy    z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
1
Spółdzielnia Pracy „Oświata”,
ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
 
24,84
 
3,00
 
27,84
 
 
 
2
Gospodarstwo Pomocnicze „Kopttur” Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP,
Al. Niepodległości 20/22,
42-200 Częstochowa
 
 
 
27,00
 
 
0,00
 
 
27,00
 
 
3
Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe „Sokrates”,
ul. Wodzickiego 68,
42-200 Częstochowa
 
 
23,76
 
0,00
 
23,76
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
 3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu nie krótszego niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 
ZZ-271-15/2010                                                                   Częstochowa, dn. 29.07.2010r.
 
 
                                                                                             
                         
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie -  Części IV - kurs opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
LUGA Agnieszka Glińska,
ul. Jasnogórska 32/8
42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
1
Spółdzielnia Pracy „Oświata”,
ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
 
19,44
 
3,00
 
22,44
 
 
2
LUGA Agnieszka Glińska,
ul. Jasnogórska 32/8
42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
3,00
 
30,00
 
3
 
Szkoła Twórczego Myślenia Jarosław Swatek
Al. Kościuszki 8,
42-200 Częstochowa
 
 
19,44
 
0,00
 
19,44
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę nr 4 złożoną przez:
PHU APUS Robert Meller, Ul. Gruszowa, 42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie faktyczne:
 
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (punkt 4.5) w czasie przerw na kursie wymagana jest obowiązkowo: kawa, herbata, zimne napoje. Ponadto wszyscy uczestnicy kursu muszą otrzymać każdego dnia szkolenia poczęstunek w postaci kanapki oraz słodkiej bułki.. W programie szkolenia w/w Wykonawcy zabrakło informacji na temat składników poczęstunku, który będą otrzymywać uczestnicy kursu.
Wykonawca został wezwany do złożenia Programu szkolenia z uwzględnieniem elementów, których zabrakło, a były wymagane w SIWZ. Wykonawca do dnia 27.07.2010r. nie złożył powyższego dokumentu, stąd treść jego oferty pozostaje niezgodna z treścią SIWZ.
 
Uzasadnienie prawne:
Zamawiający odrzuca ofertę w/w Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zgodnie z którym zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
 
 3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu nie krótszego niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (29 lipca 2010)
Opublikował: j_stepien (29 lipca 2010, 11:06:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 339