Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w prztargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs kroju i szycia, kurs spawania podst

 
 
 
ZZ-271-14/2010                                                                   Częstochowa, dn. 19.07.2010r.
 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – Część I  zamówienia - kurs kroju i szycia
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759),, zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31
 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
1
Centrum Kształcenia Praktycznego
Ul. Przechodnia 11/15,
42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
0,00
 
27,00
 
 
2
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31
 42-200 Częstochowa
 
 
26,46
 
3,00
 
29,46
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
 
 3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu nie krótszego niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
ZZ-271-14/2010                                                                   Częstochowa, dn. 19.07.2010r.
             
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – Część II zamówienia – kurs spawania podstawowego (metody: E, G, MAG, TIG)
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
Centrum Szkoleniowo-Usługowe Spawalnictwa “PROSPAW-MONTEX” Sp. z o.o.
Ul. Dojazdowa 1, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
1
Centrum Szkoleniowo-Usługowe Spawalnictwa “PROSPAW-MONTEX” Sp. z o.o.
Ul. Dojazdowa 1,
42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
0,00
 
27,00
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
 
 3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o który mowa w art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, gdyż w tej części postępowania została złożona jedna oferta.
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 
ZZ-271-14/2010                                                                   Częstochowa, dn. 19.07.2010r.
 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – Część III zamówienia – kurs masażu.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31
 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
1
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie,
 ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa
 
 
26,19
 
3,00
 
29,19
 
 
2
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31
 42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
3,00
 
30,00
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
 
 3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu nie krótszego niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
ZZ-271-14/2010                                                                   Częstochowa, dn. 19.07.2010r.
 
                                                                                             
             
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – Część IV zamówienia – kurs agrobiznesu
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez:
 
Gospodarstwo Pomocnicze „Kopttur” Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP,
Al. Niepodległości 20/22, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
1
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31
 42-200 Częstochowa
 
 
21,60
 
3,00
 
24,60
 
 
2
LUGA Agnieszka Glińska, 
ul. Jasnogórska 32/8,
 42-200 Częstochowa
 
 
22,14
 
3,00
 
25,14
 
 
 
3
Gospodarstwo Pomocnicze „Kopttur” Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP,
Al. Niepodległości 20/22,
42-200 Częstochowa
 
 
 
27,00
 
 
0,00
 
 
27,00
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
 
 3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu nie krótszego niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
ZZ-271-14/2010                                                                   Częstochowa, dn. 19.07.2010r.
 
                                              
             
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – Część V zamówienia – kurs stylizacji paznokci z podstawami przedsiębiorczości
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
Spółdzielnię Pracy „Oświata”, ul. Faradaya 31. 42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
1
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie, 
ul. Jagiellońska 88,
 42-200 Częstochowa
 
 
21,33
 
3,00
 
24,33
 
 
2
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31
 42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
3,00
 
30,00
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
 
 3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu nie krótszego niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
ZZ-271-14/2010                                                                   Częstochowa, dn. 20.07.2010r.
                         
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - Część VI zamówienia - kurs szycia i modelowania firan z aranżacją okien i podstawami przedsiębiorczości.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31
 42-200 Częstochowa
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
1
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
ul. Faradaya 31
 42-200 Częstochowa
 
 
27,00
 
3,00
 
30,00
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu za odrzuconą uznano ofertę nr  2 złożoną przez: Centrum Kształcenia Praktycznego
Ul. Przechodnia 11/15, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie faktyczne: oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia (uzasadnienie wykluczenia poniżej).
 
Uzasadnienie prawne: Oferty wykonawców wykluczonych z postępowania uznaje się za odrzucone, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wykluczono następującego Wykonawcę:
Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Przechodnia 11/15, 42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie faktyczne:
 
Zamawiający  w ofercie w/w Wykonawcy stwierdził m.in. brak wykazu doświadczenia wraz z potwierdzeniem, że usługi w nim zawarte zostały wykonane należycie, który potwierdzałby spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Zgodnie z Rozdziałem V SIWZ Zamawiający jako warunek udziału w postępowaniu wskazał warunek dotyczący posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej trzy szkolenia grupowe w zakresie - kurs szycia i modelowania firan oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
W wykazie złożonym z ofertą, żaden kurs nie obejmował szycia i modelowania firan.
 
Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych został wezwany do uzupełnienia brakujących/wadliwych dokumentów.
W dniu 14.07.2010r. w/w Wykonawca przedłożył informację na temat prowadzonych przez jednostkę zajęć praktycznej nauki zawodu dla Zespołu Szkół im. W. S. Reymonta w Częstochowie. Wykonawca prowadził praktyczną naukę zawodu na kierunku technik technologii odzieży oraz krawiec. Kierunki ten nie są tożsame z kursem szycia i modelowania firan, którego dotyczył jeden z warunków udziału w postępowaniu. Odpowiadają one bardziej kursowi kroju i szycia. Wykonawca oświadczył, że wykonuje „zewnętrzne usługi” polegające na szyciu firan, które to są przedmiotem zajęć praktycznych uczniów. Jednakże warunkiem udziału w postępowaniu było m.in. zrealizowanie odpowiednich usług szkoleniowych – kursów szycia i modelowania firan, a nie usług szycia firan. Wykonawca nie wykazał, iż kursy szycia i modelowania firan były przez niego organizowane. Wykonawca nie wskazał, które i ile grup uczniów kierowanych do jego instytucji zostały przeszkolone w zakresie szycia i modelowania firan. Stąd Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w Rozdziale V pkt 2b SIWZ.
 
Uzasadnienie prawne:
Wykonawca zostaje wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą, na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.
 
 4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu nie krótszego niż 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759), - dział VI "Środki ochrony prawnej".

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (19 lipca 2010)
Opublikował: j_stepien (20 lipca 2010, 09:39:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 249