Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

 
 
ZPZ-271-14/2011                                                                                Częstochowa, 2011-09-07
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie prowadzonego w trybie zapytania o cenę.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
 (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
 
P.W. „Solo- Kolos” Zakład Pracy Chronionej
ul. Warszawska 363/365, 42-200 Częstochowa.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                
  z pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 100% cena
Razem
 
1
Papirus Sp.j.
M.Górecki, A. Nowicki, J. Karyś
 ul. Wodzickiego 3,
42-200 Częstochowa
 
 
 
299,49
 
 
299,49
 
 
2
P.W. „Solo- Kolos”
Zakład Pracy Chronionej
ul. Warszawska 363/365,
42-200 Częstochowa
 
 
300,00
 
 
300,00
 
 
3
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Biur
i Szkół Grafpapier – Cezas
Ul. Ogrodowa 49, 42-200 Częstochowa
 
Wykonawca wykluczony z postępowania, oferta uznana za odrzuconą
 
Wykonawca wykluczony z postępowania, oferta uznana za odrzuconą
 
4
PH HALIM Sp. J. A.Bakir,
I. i G. Słabosz
Ul. Wilsona 20/22
42-200 Częstochowa
 
299,31
 
299,31
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".

metryczka


Wytworzył: Justyna Stepień (7 września 2011)
Opublikował: j_stepien (7 września 2011, 14:15:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 280