Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 200 000 euro na usługę doradczo-szkoleniową dla osób bezrobotnych. TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ.

16/03/2013    S54    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego
2013/S 054-089074
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
ul. K. Szymanowskiego 15
Osoba do kontaktów: Justyna Górecka
42-217 Częstochowa
POLSKA
Tel.: +48 343706100
E-mail:
kacz@praca.gov.pl
Faks: +48 343243130
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pup.czestochowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Usługi rynku pracy
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przetarg nieograniczony na usługę doradczo-szkoleniową dla osób bezrobotnych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi doradczo – szkoleniowej
z zakresu przedsiębiorczości dla 150 osób bezrobotnych zarejestrowanych w nastę-pujących powiatowych urzędach pracy:
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie – 70 osób,
Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku – 40 osób,
Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie – 40 osób.
UWAGA: PLANOWANE TERMINY PRZEPROWADZENIA USŁUGI DORADCZO - SZKOLENIOWEJ Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZA-STRZEŻENIEM, IŻ FORMY TE MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ MAKSYMALNIE DO 30.06.2013 R. TJ. DO DNIA WYNIKAJĄCEGO Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEGO HARMONOGRAMU.
JEŻELI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH UWZGLĘDNI PROŚBĘ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE DOTYCZĄCĄ ZMIANY HARMONOGRAMU USŁUGI DORADCZO – SZKOLENIOWEJ CZAS WYKONANIA TEJ USŁUGI MOŻE ZOSTAĆ PRZEDŁUŻONY – JEDNAK NIE WIĘCEJ NIŻ DO DNIA 31.07.2013 r.
O FAKCIE TYM WYKONAWCA ZOSTANIE POINFORMOWANY DROGĄ PISEMNĄ – O ILE TAKA SYTUACJA NASTĄPI.
Usługa doradczo – szkoleniowa obejmuje:
a) Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości.
Kod CPV – 80530000-9 – usługi szkoleniowe.
b) Doradztwo z zakresu przedsiębiorczości.
Kod CPV – 85312320 – 8 – usługi doradztwa.
Przewidziano objęcie usługą doradczo - szkoleniową 150 osób zarejestrowanych w nastę-pujących powiatowych urzędach pracy:
- Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie – 70 osób,
- Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku – 40 osób,
- Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie – 40 osób.
1.1 Liczba osób i czas trwania usługi doradczo – szkoleniowej.
Zamawiający planuje objąć szkoleniem osoby w następujących grupach:
Kwiecień – termin rozpoczęcia szkolenia kwiecień 2013 r. – 3 grupy szkoleniowe: każda po 20 osób (łącznie 60 osób) - (jedna w Częstochowie, jedna
w Kłobucku i jedna w Myszkowie) ,
Maj – termin rozpoczęcia szkolenia maj 2013 r. – 3 grupy szkoleniowe: jedna 15 – osobowa oraz dwie 20 - osobowe (łącznie 55 osób) - (dwie w Częstochowie,
w tym jedna 20 osobowa i jedna 15 osobowa oraz jedna 20 osobowa
w Myszkowie),
Czerwiec – termin rozpoczęcia szkolenia czerwiec 2013 r. 2 grupy szkoleniowe: jedna 15 – osobowa, druga 20 - osobowa (łącznie 35 osób) – (jedna 15 – osobowa
w Częstochowie i jedna 20 – osobowa w Kłobucku).
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie maksymalnie do 30.06.2013 r.
W czasie od kwietnia do czerwca 2013 r. uczestnicy szkolenia mogą korzystać z doradztwa
w wymiarze 5 godzin zegarowych (60 min. x 5) - przeznaczonych dla jednego uczestnika.
UWAGA: PLANOWANE TERMINY PRZEPROWADZENIA USŁUGI DORADCZO - SZKOLENIOWEJ Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZA-STRZEŻENIEM, IŻ FORMY TE MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ MAKSYMALNIE DO 30.06.2013 R. TJ. DO DNIA WYNIKAJĄCEGO Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCEGO HARMONOGRAMU.
JEŻELI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH UWZGLĘDNI PROŚBĘ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE DOTYCZĄCĄ ZMIANY HARMONOGRAMU USŁUGI DORADCZO – SZKOLENIOWEJ CZAS WYKONANIA TEJ USŁUGI MOŻE ZOSTAĆ PRZEDŁUŻONY – JEDNAK NIE WIĘCEJ NIŻ DO DNIA 31.07.2013 r.
O FAKCIE TYM WYKONAWCA ZOSTANIE POINFORMOWANY DROGĄ PISEMNĄ – O ILE TAKA SYTUACJA NASTĄPI.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć szkolenia obejmujący 95 godzin dydaktycznych przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zamawiajacy przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, przedmiotem ich będzie usługa będąca przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
nie dotyczy
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 11. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień zawartej umowy. Warunki takiej zmiany zostały określone w zał. Nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Zamawiający nie precyzuje warunku.
Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej następujące szkolenia:
- jedno szkolenie grupowe z zakresu (do wyboru):
- podstawy przedsiębiorczości,
- podstawy rachunkowości lub księgowości w małej firmie,
- jedno dowolne szkolenie grupowe dla takich jednostek jak: urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie), ośrodki pomocy społecznej, areszt śledczy,
oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum dziesięć osób.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3a do SIWZ; wykaz doświadczenia.
W celu wykazania spełnienia warunku w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (oryginał) – zał. Nr 3a do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3b do SIWZ;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpunkcie b, c, d, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW
BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ (jeżeli dotyczy: lista podmiotów należących do grupy kapitałowej).
2. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa.
3. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1
i o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3a i 3b do SIWZ.
4. Wykaz doświadczenia (wraz z dowodami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie) wykaz osób oraz wykaz sprzętu stanowiące zał. Nr 4a, 4b i 4c do SIWZ.
5. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3b do SIWZ.
7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
8. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
albo że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
9. Program zajęć stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
10. Harmonogram stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
11. Preliminarz stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
12. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Jeśli Wykonawca nie będzie przekazywał
do realizacji przez podwykonawców żadnej części zamówienia należy również złożyć załącznik nr 10, w odpowiednie pola wpisując „Nie dotyczy”.
13. Kopie certyfikatów jakości świadczonych usług.
14. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy:
a) potwierdzenie (pobrane ze strony internetowej www.ris.praca.gov.pl) o aktualnym (na 2013r.) wpisie swojej instytucji szkoleniowej do Rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy (art. 20 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
b) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 20.000 zł ważną do min. 30.06.2013r. (w przypadku anektowania umowy do 31.07.2013r.)
c) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu
w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
d) wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, składa najpóźniej w dniu podpisania umowy aktualne (tj. zawierające aktualne informacje) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
15. Na mocy art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa z osobna dokumenty określone w pkt. 2,6,7,8.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6, 7, 8 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone do oferty wraz z tłumaczeniami w języku polskim.
Wszystkie ww. dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „Za zgodność z oryginałem” (każda ze stron) przez osobę /-y/ upoważnioną /-e/ do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (opatrzone datą i imienną pieczątką lub czytelnym podpisem).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
Zamawiający nie precyzuje warunku
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje:
- minimum dwudziestoma stanowiskami komputerowymi.
Ponadto Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do przeprowadzenia kursu następującą/-cymi osobą/-ami:
każda osoba, która poprowadzi zajęcia (szkolenie i doradztwo) musi spełniać poniższe wymogi:
- wykształcenie wyższe: ekonomiczne, zarządzanie, marketing, prawo (do wyboru);
- przeprowadzonych minimum 5 szkoleń grupowych (dla minimum 10 osób każde)
w okresie dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie, w których tematyka dotyczyła tworzenia biznesplanu minimum 10 godzin w każdym szkoleniu.
Należy złozyć wykaz osób i sprzętu.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena. Waga 90
2. certfikaty jakości świadczonych usług. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZPZ-271-6/2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 29.3.2013 - 09:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.3.2013 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 29.3.2013 - 09:30
Miejscowość:
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, pok. 123
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Projekt „Biznesmen - Bizneswomen” Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.3.2013
 
                                                                               Częstochowa, 2013-03-20
ZPZ-271-6/2013
 
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę doradczo-szkoleniową z zakresu przedsiębiorczości dla osób bezrobotnych.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy  w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
Zapytanie:
„W związku z przygotowaniem oferty na realizację usługi, chcielibyśmy potwierdzić informację dotyczącą sumy godzin zamówienia. Czy w ramach zamówienia jest przewidziane do realizacji 95 godzin szkoleń grupowych + 5 godz. konsultacji indywidualnych na każdego uczestnika w ramach jednej grupy?
Czyli przy założeniu, że będzie 8 grup szkoleniowych i 150 uczestników suma godzin to 1500 (zakładając, że każdy uczestnik skorzysta z 5 godzin konsultacji).”
Wyjaśnienia:
Zamawiający informuje, iż zaplanowano łącznie przeszkolić i objąć doradztwem 150 osób bezrobotnych. Osoby te mają skorzystać z usługi doradczo – szkoleniowej w 8 grupach. Każda osoba ma zostać objęta szkoleniem 95 godzinnym oraz usługą doradczą - 5 godzin.
W sumie więc liczba godzin dla 150 osób wynosi – 1510. Przy czym 760 to szkolenie (godzina dydaktyczna) a 750 to usługa doradcza (godzina zegarowa).
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
                                                                                          Częstochowa, 2013-03-26
ZPZ-271-6/2013
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę doradczo-szkoleniową z zakresu przedsiębiorczości dla osób bezrobotnych.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Powiatowy Urząd Pracy  w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
Zapytanie:
„Pytanie dotyczące zał. Nr 6 do SIWZ. Czy rubrykę – imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki pozostawiamy pustą?”
Wyjaśnienia:
Zamawiający informuje, iż rubrykę dotyczącą nazwiska i imienia uczestnika/uczestniczki należy pozostawić pustą.
Zapytanie:
„Czy przygotowując harmonogram pracy, w ramach jednego miesiąca uwzględniamy plan pracy grup szkoleniowych tj. na jednym formularzu powinny być rozpisane zajęcia dla wszystkich 3 grup (jeśli chodzi o kwiecień i maj)?”
Wyjaśnienia:
Zamawiający informuje, iż Harmonogramy w poszczególnych miesiącach winny być wypełnione z uwzględnieniem poszczególnych miesięcy, oddzielnie dla każdej grupy.
Zapytanie:
„Ile godzin dziennie (maksymalnie) mogą trwać zajęcia podczas realizacji szkolenia?
W Opisie przedmiotu zamówienia pkt 1.3 został zamieszczona informacja:
Szkolenie realizowane musi być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku, gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i/lub zakończy w inny dzień tygodnia niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).,
z czego może wynikać , iż można planować więcej niż 5 godzin dziennie, jednak poniżej zamieszczono dodatkową informację:
Zajęcia muszą odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w kolejno następujących po sobie dniach, w wymiarze 5 godzin x 5 dni tygodnia.
W związku z powyższym prosimy o jednoznaczną interpretację.”
 
Wyjaśnienia:
 
Szkolenie realizowane musi być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku, gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i/lub zakończy w inny dzień tygodnia niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).
Zajęcia muszą odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w kolejno następujących po sobie dniach.
Jednoznaczna interpretacja kolejnego zapisu brzmi: W jednym dniu szkolenie nie może trwać dłużej niż 8 godzin dydaktycznych.
 
Zapytanie:
„Jakie są wymagania Zamawiającego w stosunku do osób zdolnych do wykonywania zamówienia?
W rozdziale V pkt 2, podpunkt c SIWZ widnieje zapis:
każda osoba, która poprowadzi zajęcia (szkolenie i doradztwo) musi spełniać poniższe wymogi:
  • wykształcenie wyższe: ekonomiczne, zarządzanie, marketing, prawo (do wyboru);
  • przeprowadzonych minimum 5 szkoleń grupowych (dla minimum 10 osób każde)
     w okresie dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie, w których tematyka dotyczyłatworzenia biznesplanu minimum 10 godzin w każdym szkoleniu.
Czy takie wymagania są stawiane również wobec osoby prowadzącej zajęcia z zakresu ochrony środowiska? Zazwyczaj taka osoba ma wykształcenie wyższe pedagogiczne
o kierunku m.in. chemia, biologia, ochrona środowiska, bhp, w związku z czym nie spełniałaby warunku zamawiającego co do kierunku wykształcenia. Czy w przypadku wykładowcy z zakresu ochrony środowiska musi być spełniony również warunek:
przeprowadzonych minimum 5 szkoleń grupowych (dla minimum 10 osób każde)
 w okresie dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie, w których tematyka dotyczyłatworzenia biznesplanu minimum 10 godzin w każdym szkoleniu.
Czy przeprowadzenie przez w/w wykładowcę zajęć z zakresu ochrony środowiska, wchodzących w skład szkoleń, których tematyka nie dotyczyła tworzenia biznesplanu, powoduje jego wykluczenie?”
 
Wyjaśnienia:
Tak, każda osoba, która poprowadzi zajęcia (szkolenie i doradztwo) musi spełniać poniższe wymogi:
  • wykształcenie wyższe: ekonomiczne, zarządzanie, marketing, prawo (do wyboru);
  • przeprowadzonych minimum 5 szkoleń grupowych (dla minimum 10 osób każde)
     w okresie dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia szkoleń jest krótszy, to w tym okresie, w których tematyka dotyczyłatworzenia biznesplanu minimum 10 godzin w każdym szkoleniu.
 
Zapytanie:
„Zapytanie dotyczące potencjału technicznego.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum dwudziestoma stanowiskami komputerowymi.
Jednocześnie zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (zał. Nr 1) wymagane jest, aby powierzchnia sal dydaktycznych, ilość stanowisk oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne były dostosowane do zakresu szkolenia oraz liczby uczestników szkolenia, zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie ma tutaj wskazania, że do szkoleń musi być wykorzystany sprzęt komputerowy. Z naszego doświadczenia w realizacji podobnych projektów (6.2 PO KL i 8.1.2 PO KL) wynika, że podczas szkoleń niekoniecznie musi być wykorzystywany sprzęt komputerowy.
Pytanie brzmi następująco, czy możliwe jest zorganizowanie szkoleń w ramach zamówienia bez wykorzystywania sprzętu komputerowego przy jednocześnie spełnionym warunku potencjału technicznego (Pytający posiada 2 sale komputerowe na łącznie 35 stanowisk komputerowych)? Jeśli istnieje taka możliwość, czy w załączniku 4c nie wskazujemy tego sprzętu, tylko sprzęt faktycznie wykorzystywany w ramach kursu? Czy wystarczy wówczas osobne oświadczenie, potwierdzające posiadany potencjał techniczny?”
 
Wyjaśnienia:
Zamawiający podtrzymuje warunek dotyczący posiadania sprzętu komputerowego. Sprzęt ten powinien być wykorzystany w ramach tematyki prowadzonej na szkoleniu w zależności od potrzeb.
 
Zapytanie:
„Czy przewidują Państwo przedłużenie terminu składania ofert w związku z zadawanymi pytaniami?”
Wyjaśnienia:
Nie przewiduje się przedłużenia terminu składania ofert.
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ (51kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (351kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (817kB) zip
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (279kB) word
Załącznik nr 3a i 3b do SIWZ - Oświadczenia z art. 22 i 24 Pzp. (281kB) word
Załącznik nr 4a, 4b i 4c do SIWZ - Wykaz doświadczenia, osób i sprzętu. (297kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Program (282kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Harmonogram (274kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Preliminarz (245kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz dokumentów (243kB) word
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy (1793kB) zip
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (239kB) word
TRESĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ (37kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (16 marca 2013)
Opublikował: j_stepien (18 marca 2013, 07:17:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 240