Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czestochowie -cz. V - kurs operatora sprzetu cięzkiego ( koparka jednonaczyniowa, kopark

Częstochowa, dn. 23.06.2010r.
 
                                                                                              Wykonawcy
                                                                                              biorący udział w postępowaniu
                                                                                              wg. rozdzielnika                  
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – CZĘŚĆ V POSTĘPOWANIA – kurs operatora sprzętu ciężkiego (koparka jednonaczyniowa, koparko-ładowarka, ładowarka jednonaczyniowa, walec drogowy)
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn, ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
1
 
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn, ul. Racjonalizacji 6/8
 02-673 Warszawa
 
 
27,00
 
3,00
 
30,00
 
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie dorzucono żadnej oferty.
 
3.Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
                                                                           
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o który mowa w art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, gdyż w tej części postępowania została złożona jedna oferta.
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
                                                                                             
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (23 czerwca 2010)
Opublikował: a_kukla (23 czerwca 2010, 11:19:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 364