Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro na badania lekarskie, psychologiczne dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie - Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu na rok 2013.

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na badania lekarskie, psychologiczne dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie - Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu na rok 2013.
Numer ogłoszenia: 499864 - 2012; data zamieszczenia: 10.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie , ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, faks 034 3243130.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na badania lekarskie, psychologiczne dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie - Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu na rok 2013..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Badania lekarskie, psychologiczne dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu na rok 2013 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich i/lub psychologicznych oraz wydanie stosownych orzeczeń, wynikających z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, stwierdzających zdolność: osoby skierowanej do odbycia stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie użytecznych, szkolenia grupowego lub indywidualnego lub innej formy aktywizacji zawodowej przewidzianej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn.zm.) do wykonywania pracy, zgodnie z zakresami określonymi w Formularzu oferty 1. Świadczenia zdrowotne wykonywane będą w oparciu o ustawę z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U z 2004, Nr 125, poz.1317 z póź. zm. ) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy ( Dz.U Nr 69, poz. 332 z póź. zm.). 2. Ilość osób kierowana na badania lekarskie jest uzależniona od ilości środków finansowych przeznaczonych na ten cel, potrzeb Zamawiającego i obowiązujących przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn.zm.). 3. Badania lekarskie dotyczyć będą różnych stanowisk pracy, które mogą wymagać szczególnych predyspozycji psychofizycznych. 4. W okresie od 02.01.2013 r. do 31.12.2013 r. planuje się skierowanie na badania lekarskie ok. 320 osób zarejestrowanych w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu. 5. Podana przez Zamawiającego ilość osób jest ilością prognozowaną i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej odpłatności należnej z tytułu świadczenia usług. 6. Wskazana przez PUP osoba powinna być skierowana na takie badania dodatkowe i konsultacje specjalistyczne, które są niezbędne do określenia jej zdolności do uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu lub innej formy aktywizacji zawodowej lub podjęcia zatrudnienia. 7. Zakres badań należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz.332 z późn.zm.) i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). 8. Wynikiem końcowym badania lekarskiego jest wydanie orzeczenia na obowiązującym druku o zdolności bądź przeciwwskazaniu do uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbycia stażu lub innej formy aktywizacji zawodowej lub podjęcia zatrudnienia. 9. Orzeczenie o którym mowa w pkt 8 winno być wystawione niezwłocznie po dokonaniu badania lekarskiego i przekazane w dwóch egzemplarzach do Zamawiającego z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 10. 10. W przypadku zawodów wymagających wykonania badań dodatkowych, termin badania lekarskiego i wydania orzeczenia nie może przekroczyć 5 dni roboczych od daty zgłoszenia się osoby skierowanej chyba, że badania przeprowadzane są do celów, np. sanitarno - epidemiologicznych - maksymalny termin wykonania usługi nie może przekroczyć 7 dni roboczych od daty zgłoszenia się osoby skierowanej. 11. Osoby bezrobotne będą wg. potrzeb kierowane do gabinetu lekarskiego pod wskazany w ofercie adres. 12.Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j.Dz.U. z 2004 r. , Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.). 13. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcom. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca załączy do oferty dokument potwierdzający, która z części zamówienia wykonana zostanie przez Podwykonawcę. 14. Miejscem wykonywania badań jest Miasto i Gmina Koniecpol. 15. Osoby bezrobotne będą kierowane na badania sukcesywnie, w okresie od dnia 02.01.2012r. do 31.12.2012r., w zależności od potrzeb Zamawiającego. 16. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przyjął na badania lekarskie w ciągu jednego dnia maksymalnie 10 osób skierowanych przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu z zachowaniem terminów określonych wyżej. 17. Badania lekarskie wykonywane przez lekarza medycyny pracy muszą być przeprowadzane w ciągu roku nieprzerwanie od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1400. 18. Umowa zostanie zawarta na okres od 2 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·         Przedmiotem ewentualnych zamówień uzupełniających byłyby usługi będące przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości do 50% wartosci zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (przeprowadzanie badań lekarskich lub psychologicznych), na kwotę co najmniej 10.000 zł i że usługa ta została wykonana należycie.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • inne dokumenty
INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE ORAZ GODZINACH WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH - zał. nr 7 do SIWZ
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa. 3. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1 i o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3a i 3b do SIWZ. 3. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Jeśli Wykonawca nie będzie przekazywał do realizacji przez podwykonawców żadnej części zamówienia należy również złożyć załącznik nr 6, w odpowiednie pola wpisując Nie dotyczy. 5. Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia składa najpóźniej w dniu podpisania umowy: a) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 Prawa zamówień publicznych), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców b) wykonawca wyłoniony w drodze postępowania na realizację zamówienia, będący osobą fizyczną, składa najpóźniej w dniu podpisania umowy aktualne (tj. zawierające aktualne informacje) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.bip.czestochowa.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 209, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2012 godzina 08:30, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 114, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Część zamówienia będzie finansowana z EFS..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz zrealizowanych zamówień (31kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz dokumentów (34kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy (53kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (35kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (118kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (63kB) word
Załącznik nr 3a i 3b do SIWZ - Oświadczenia z art. 22 i 24 Pzp. (31kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o miejscu i terminie przeprowadzania badań lekarskich (24kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (32kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Górecka (10 grudnia 2012)
Opublikował: j_stepien (10 grudnia 2012, 11:45:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 209