Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu oraz przeprowadzenie badań lekarskich dla pracowników i kand

Częstochowa: Przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu oraz przeprowadzenie badań lekarskich dla pracowników i kandydatów na pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie
Numer ogłoszenia: 381402 - 2011; data zamieszczenia: 16.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie , ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, faks 034 3243130.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu oraz przeprowadzenie badań lekarskich dla pracowników i kandydatów na pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu oraz przeprowadzenie badań lekarskich dla pracowników i kandydatów na pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał nr 2 - opis przedmiotu zamówienia oraz w formularzu oferty zał nr 1. Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu, a także pracownicy oraz kandydaci na pracowników PUPw Częstochowie będą kierowani na badania sukcesywnie, od 2 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie(cz. I zamówienia) miejscem realizacji zamówienia będzie Miasto Częstochowa. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu (cz. II zamówienia) miejscem realizacji zamówienia będzie Miasto i Gmina Koniecpol. W przypadku pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz kandydatów na pracowników miejscem realizacji zamówienia będzie Miasto Częstochowa..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·         przedmiotem będą usługi medyczne, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych, przedmiotem zamówienie byłaby usługa taka sama jak w przypadku zamówienia podstawowego to jest: przeprowadzenie badań lekarskich, psychologicznych dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu oraz przeprowadzenie badań lekarskich dla pracowników i kandydatów na pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie o wartości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.01.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Odnośnie cz. I zamówienia Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (przeprowadzanie badań lekarskich lub psychologicznych ), na kwotę co najmniej 50.000 zł i że usługa ta została wykonana należycie. Odnośnie cz II i III zamówienia Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia(przeprowadzanie badań lekarskich lub psychologicznych) , na kwotę co najmniej 10.000 zł i że usługa ta została wykonana należycie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • inne dokumenty
INFORMACJĘ O MIEJSCU I TERMINIE ORAZ GODZINACH WYKONYWANIA USŁUG STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA -zał. nr 7 do SIWZ
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1 i o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3a i 3b do SIWZ. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone do oferty wraz z tłumaczeniami w języku polskim. Wszystkie ww. dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej Za zgodność z oryginałem(każda ze stron) przez osobę -y upoważnioną -e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (opatrzone datą i imienną pieczątką lub czytelnym podpisem).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.bip.czestochowa.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie , ul. K. Szymanowskiego 15 pok 209 42-200 Częstochowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2011 godzina 08:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ul. K. Szymanowskiego 15 pok.114.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: przeprowadzenie badań lekarskich i/lub psychologicznych oraz wydanie stosownych orzeczeń, wynikających z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, stwierdzających zdolność: - osoby skierowanej do odbycia stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie użytecznych, szkolenia grupowego lub indywidualnego lub innej formy aktywizacji.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich i/lub psychologicznych oraz wydanie stosownych orzeczeń, wynikających z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, stwierdzających zdolność: - osoby skierowanej do odbycia stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie użytecznych, szkolenia grupowego lub indywidualnego lub innej formy aktywizacji zawodowej przewidzianej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn.zm.).- do wykonywania pracy,zgodnie z zakresami określonymi w Formularzu oferty 1. Termin realizacji zamówienia: Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu, a także pracownicy oraz kandydaci na pracowników PUP w Częstochowie będą kierowani na badania sukcesywnie, od 2 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego. 2. Miejsce realizacji zamówienia: W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie(cz. I zamówienia) miejscem realizacji zamówienia będzie Miasto Częstochowa. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu (cz. II zamówienia) miejscem realizacji zamówienia będzie Miasto i Gmina Koniecpol. W przypadku pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz kandydatów na pracowników miejscem realizacji zamówienia będzie Miasto Częstochowa..
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.01.2012.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: badania lekarskie, psychologiczne dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu na rok 2012.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich i/lub psychologicznych oraz wydanie stosownych orzeczeń, wynikających z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, stwierdzających zdolność: - osoby skierowanej do odbycia stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie użytecznych, szkolenia grupowego lub indywidualnego lub innej formy aktywizacji zawodowej przewidzianej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn.zm.). - do wykonywania pracy, zgodnie z zakresami określonymi w Formularzu oferty 1. Termin realizacji zamówienia: Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu, a także pracownicy oraz kandydaci na pracowników PUP w Częstochowie będą kierowani na badania sukcesywnie, od 2 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego. 2. Miejsce realizacji zamówienia: W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie(cz. I zamówienia) miejscem realizacji zamówienia będzie Miasto Częstochowa. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu (cz. II zamówienia) miejscem realizacji zamówienia będzie Miasto i Gmina Koniecpol. W przypadku pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz kandydatów na pracowników miejscem realizacji zamówienia będzie Miasto Częstochowa..
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.01.2012.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: badania lekarskie dla pracowników i kandydatów na pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie na rok 2012.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań lekarskich, tj. wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz wydanie stosownych orzeczeń, wynikających z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, stwierdzających zdolność do wykonywania pracy na stanowisku, zgodnie z zakresami określonymi w Formularzu oferty 1. Termin realizacji zamówienia: Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie oraz w Gminnym Centrum Pracy w Koniecpolu, a także pracownicy oraz kandydaci na pracowników PUP w Częstochowie będą kierowani na badania sukcesywnie, od 2 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego. 2. Miejsce realizacji zamówienia: W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie(cz. I zamówie
 

Zał. nr 8 - Wykaz dokumentów (36kB) word
Zał. nr 3a i 3b - Oświadczenia (32kB) word
Zał. nr 1 -Opis przedmiotu zamówienia (61kB) word
Zał. nr 2 - Formularz oferty (121kB) word
Zał. nr 4 - Wykaz zrealizowanych zamówień (31kB) word
Zał. nr 5, 5a, 5b - Wzór umowy (186kB) word
Zał. nr 6 - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (31kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (150kB) word
Zał.nr 7 -Oswiadczenie o miejscu i terminie przeprowadzania badań lakarskich (27kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (16 listopada 2011)
Opublikował: a_kukla (16 listopada 2011, 13:13:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 235