Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs szycia i modelowania firan, kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP

07/09/2010    S173    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
PL-Częstochowa: Usługi szkolenia zawodowego
2010/S 173-264724
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Powiatowy Urząd Pracy
ul. K. Szymanowskiego 15
Do wiadomości: Justyna Stępień
42-200 Częstochowa
POLSKA
Tel. +48 343706100
E-mail:
kacz@praca.gov.pl
Faks +48 343243130
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.pup.czestochowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Inne Usługi rynku pracy
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie - kurs szycia i modelowania firan, kurs uprawnień ekektroenergetycznych SEP powyżej 1 kV, kurs brukarza, kurs pilarz - drwal operator pilarek spalinowych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Część I - kurs szycia i modelowania firan.
— część II - kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP powyżej 1 kV,
— część III - kurs brukarza,
— część IV - kurs pilarz - drwal operator pilarek spalinowych.
Uwaga: planowane terminy kursów mogą ulec zmianie z zastrzeżeniem, iż wszystkie kursy muszą zakończyć się maksymalnie do 30.11.2010 r.
Część I - kurs szycia i modelowania firan.
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano do przeszkolenia 10 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra w ramach programu „Nie dajmy się powodzi – działajmy”).
1.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia
Szkolenie powyższe zostanie przeprowadzone w jednej 10–osobowej grupie (finansowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra w ramach programu „Nie dajmy się powodzi – działajmy”). Winno się ono rozpocząć w miesiącu październiku 2010 r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 170 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
Część II - kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP powyżej 1 kV.
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano do przeszkolenia 20 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra w ramach programu „Nie dajmy się powodzi – działajmy”).
2.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia.
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
— I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia - październik 2010 r. – 10 osób,
— II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia - listopad 2010 r. – 10 osób.
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie maksymalnie do 30.11.2010 r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 30 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia teoretycznego = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
Część III - kurs brukarza.
Kod CPV – 80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano do przeszkolenia 10 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra w ramach programu „Nie dajmy się powodzi – działajmy”).
3.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia.
Szkolenie powyższe zostanie przeprowadzone w jednej 10–osobowej grupie (finansowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra w ramach programu „Nie dajmy się powodzi – działajmy”). Winno się ono rozpocząć w II połowie września 2010 r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 250 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
Część IV - kurs pilarz – drwal operator pilarek spalinowych.
Kod CPV – 80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano do przeszkolenia 10 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra w ramach programu „Nie dajmy się powodzi – działajmy”).
4.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia
Szkolenie powyższe zostanie przeprowadzone w jednej 10–osobowej grupie (finansowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra w ramach programu „Nie dajmy się powodzi – działajmy”). Winno się ono rozpocząć w II połowie września 2010 r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 144 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000
II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8)Podział na części
Tak
oferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres
II.2.2)Opcje
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI
CZĘŚĆ NR 1 NAZWA Kurs szycia i modelowania firan
1)KRÓTKI OPIS
Część I - kurs szycia i modelowania firan.
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano do przeszkolenia 10 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra w ramach programu „Nie dajmy się powodzi – działajmy”).
1.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia
Szkolenie powyższe zostanie przeprowadzone w jednej 10–osobowej grupie (finansowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra w ramach programu „Nie dajmy się powodzi – działajmy”). Winno się ono rozpocząć w miesiącu październiku 2010 r.
Uwaga: planowane terminy kursów mogą ulec zmianie z zastrzeżeniem, iż wszystkie kursy muszą zakończyć się maksymalnie do 30.11.2010 r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 170 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80530000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 2 NAZWA Kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP powyżej 1 kV
1)KRÓTKI OPIS
Część II - kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP powyżej 1 kV.
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano do przeszkolenia 20 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra w ramach programu „Nie dajmy się powodzi – działajmy”).
2.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
— I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia - październik 2010 r. – 10 osób,
— II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia - listopad 2010 r. – 10 osób.
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie maksymalnie do 30.11.2010 r.
Uwaga: planowane terminy kursów mogą ulec zmianie z zastrzeżeniem, iż wszystkie kursy muszą zakończyć się maksymalnie do 30.11.2010 r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 30 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia teoretycznego = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80530000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 3 NAZWA Kurs brukarza
1)KRÓTKI OPIS
Część III - kurs brukarza.
Kod CPV – 80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano do przeszkolenia 10 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra w ramach programu „Nie dajmy się powodzi – działajmy”).
3.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia
Szkolenie powyższe zostanie przeprowadzone w jednej 10–osobowej grupie (finansowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra w ramach programu „Nie dajmy się powodzi – działajmy”). Winno się ono rozpocząć w II połowie września 2010 r.
Uwaga: planowane terminy kursów mogą ulec zmianie z zastrzeżeniem, iż wszystkie kursy muszą zakończyć się maksymalnie do 30.11.2010 r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 250 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80530000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 4 NAZWA Kurs pilarz - drwal operator pilarek spalinowych.
1)KRÓTKI OPIS
Część IV - kurs pilarz – drwal operator pilarek spalinowych.
Kod CPV – 80530000-8 –usługi szkolenia zawodowego.
Przewidziano do przeszkolenia 10 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra w ramach programu „Nie dajmy się powodzi – działajmy”).
4.1 Liczba osób i czas trwania szkolenia.
Szkolenie powyższe zostanie przeprowadzone w jednej 10–osobowej grupie (finansowane ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra w ramach programu „Nie dajmy się powodzi – działajmy”). Winno się ono rozpocząć w II połowie września 2010 r.
Uwaga: planowane terminy kursów mogą ulec zmianie z zastrzeżeniem, iż wszystkie kursy muszą zakończyć się maksymalnie do 30.11.2010 r.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 144 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia.
2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
80530000
3)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA
5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje
Nie dotyczy.
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Tak
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na zasadzie określonej w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 2. Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych:
a) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Zamawiający nie precyzuje warunku;
b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Część I - kurs szycia i modelowania firan.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizowali co najmniej 3 szkolenia grupowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. kurs szycia i modelowania firan oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum 5 osób.
Część II - kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP powyżej 1 kV.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 szkolenia grupowe – kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP oraz że usługi te zostały wykonane należycie. Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
Część III - kurs brukarza.
Zamawiający nie precyzuje warunku.
Część IV - kurs pilarz – drwal operator pilarek spalinowych.
Zamawiający nie precyzuje warunku.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – zał. nr 3a do SIWZ;
b) wykaz doświadczenia (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie).
W celu wykazania spełnienia warunku w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (oryginał) – zał. nr 3a do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych – zał. nr 3b do SIWZ;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w podpunkcie b, c, d, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) - dotyczy wszystkich części zamówienia.
Wykonawca złozy opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 50 000 PLN, ważną co najmniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) - dotyczy wszystkich części zamówienia.
Wykonawca złozy opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 50 000 PLN, ważną co najmniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert.
III.2.3)Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Część I - kurs szycia i modelowania firan.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum dziesięcioma maszynami do szycia i jednym owerlokiem, które będą wykorzystywane przez uczestników kursu w trakcie realizacji kursu.
Część II - kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP powyżej 1 kV.
Zamawiający nie precyzuje warunku.
Część III - kurs brukarza.
Zamawiający nie precyzuje warunku.
Część IV - kurs pilarz – drwal operator pilarek spalinowych.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do realizacji zamówienia minimum jednym instruktorem realizującym na kursie programowe ćwiczenia z zakresu ścinki i wyrobu drewna legitymującym się uprawnieniami instruktorskimi w zakresie nauczania ścinki i pozyskiwania drewna oraz obsługi pilarek, nadanymi przez regionalną dyrekcję Lasów Państwowych po 1995 r. lub zweryfikowanymi przez tą jednostkę po tym terminie.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – zał. nr 3a do SIWZ;
b) wykaz doświadczenia (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie), wykładowców i sprzętu - zał. nr 4a, 4b, 4c do SIWZ;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Dla każdej części zamówienia warunek ten Zamawiający sprecyzował odrębnie.
Część I - kurs szycia i modelowania firan.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum dziesięcioma maszynami do szycia i jednym owerlokiem, które będą wykorzystywane przez uczestników kursu w trakcie realizacji kursu.
Część II - kurs uprawnień elektroenergetycznych SEP powyżej 1 kV.
Zamawiający nie precyzuje warunku.
Część III - kurs brukarza.
Zamawiający nie precyzuje warunku.
Część IV - kurs pilarz – drwal operator pilarek spalinowych.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje do realizacji zamówienia minimum jednym instruktorem realizującym na kursie programowe ćwiczenia z zakresu ścinki i wyrobu drewna legitymującym się uprawnieniami instruktorskimi w zakresie nauczania ścinki i pozyskiwania drewna oraz obsługi pilarek, nadanymi przez regionalną dyrekcję Lasów Państwowych po 1995 r. lub zweryfikowanymi przez tą jednostkę po tym terminie.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – zał. nr 3a do SIWZ;
b) wykaz doświadczenia (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie), wykładowców i sprzętu - zał. nr 4a, 4b, 4c do SIWZ;
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena. Waga 90
2. certyfiakty jakości świadczonych usług. Waga 10
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZZ-271-20/10
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
17.9.2010 - 08:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 30 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 17.9.2010 - 08:30
Miejsce
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, pok. 217, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
3.9.2010
 

Załącznik nr 7 do SIWZ - Preliminarz (42kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz dokumnetów (47kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (131kB) word
Załącznik nr 3a i 3b do SIWZ - Oświadczenia z art. 22 i art. 24 Prawa zamówień publicznych (37kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (35kB) word
Załącznik nr 4a, 4b i 4c do SIWZ - Wykaz doświadczenia, wykładowców i sprzętu (52kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Program kursu (30kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Harmonogram (58kB) word
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy (107kB) word
Załącznik nr 10 - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (33kB) word
Specyfiakcja Istotnych Warunków Zamówienia (173kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (7 września 2010)
Opublikował: j_stepien (7 września 2010, 09:20:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 240