Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

 

 

ZZ-271-13/08                                                                Częstochowa, dn. 24.06.2008r.

 

 

 

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Część IV – kurs języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym dla 14 osób.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 8, złożoną przez

 

Akademickie Centrum Lingwistyczne

ul. Nowowiejskiego 6

42-200 Częstochowa

 

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy z Działem Aktywnych Form Przeciwdziałaniu Bezrobociu, pok. Nr 16, tel. 034 370 61 46 .

1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty, których zestawienie wraz z oceną zamieszczone jest w załączniku nr 1.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:

Oferta nr 1, złożona przez:

Wielkopolską Akademię Nauki i Rozwoju

Jakub Michałowski

Ul. Urbanowska 32/4

60-647 Poznań

Uzasadnienie:

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określił wymóg, by Wykonawcy zorganizowali kursy językowe w grupach liczących maksymalnie 10 osób. Wykonawca w preliminarzu kosztów szkolenia założył 150 godzin dydaktycznych szkolenia dla grupy 14 osób, co oznacza, że nie uwzględnił podziału zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Wobec powyższego, treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. pkt. 2 podlega odrzuceniu.

Oferta nr 4, złożona przez:

AXON Poland Sp. z o. o.

Ul. Floriańska 5

31-019 Kraków

Uzasadnienie:

Wykonawca w swojej ofercie podał inną cenę za wykonanie zamówienia (przeszkolenie jednej osoby) w formularzu oferty, inna zaś wynika z preliminarza kosztów szkolenia. Uznać zatem należy, że Wykonawca złożył w tym samym postępowaniu dwie oferty, co narusza przepis art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, według którego wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty w tym samym postępowaniu, skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych, jako sprzecznej z ustawą.

Oferta nr 7, złożona przez:

Edukacja Plus

Ul. Wertera 8

20-713 Lublin

Uzasadnienie:

Wykonawca w swojej ofercie podał inną cenę za wykonanie zamówienia (przeszkolenie jednej osoby) w formularzu oferty, inna zaś wynika z preliminarza kosztów szkolenia. Uznać zatem należy, że Wykonawca złożył w tym samym postępowaniu dwie oferty, co narusza przepis art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, według którego wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty w tym samym postępowaniu, skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych, jako sprzecznej z ustawą.

Oferta nr 9, złożona przez:

Szkołę Języków Obcych „Lexis”

Ul. Marszałkowska 60 lok. 34

00-545 Warszawa

Uzasadnienie:

Wykonawca w swojej ofercie podał inną cenę za wykonanie zamówienia (przeszkolenie jednej osoby) w formularzu oferty, inna zaś wynika z preliminarza kosztów szkolenia. Uznać zatem należy, że Wykonawca złożył w tym samym postępowaniu dwie oferty, co narusza przepis art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, według którego wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty w tym samym postępowaniu, skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych, jako sprzecznej z ustawą.

Oferta nr 10, złożona przez:

„SAS” Ośrodek Nauki Języków Obcych

Krystyna Knapińska

Ul. Dekabrystów 41

42-200 Częstochowa

Uzasadnienie:

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określił wymóg, by Wykonawcy zorganizowali kursy językowe w grupach liczących maksymalnie 10 osób. Wykonawca w preliminarzu kosztów szkolenia założył 150 godzin dydaktycznych szkolenia dla grupy 14 osób, co oznacza, że nie uwzględnił podziału zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Wobec powyższego, treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. pkt. 2 podlega odrzuceniu.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ), - dział XVI "Środki ochrony prawnej".

 


Załącznik nr 1

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w poszczególnych kryteriach

Razem

2

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Centrum Kształcenia Zawodowego

ul. Jagiellońska 88

42-200 Częstochowa

 

1

Koszt szkolenia

0,99

2,97

 

2

Kwalifikacje kadry dydaktycznej

1,80

5,40

3

Warunki lokalowe, sprzęt, materiały

3,37

10,11

4

Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu

0,20

0,60

 

 

5

Doświadczenie Wykonawcy

0,00

0,00

 

 

 

RAZEM

6,36

19,08

3

„LUGA” Glińska Agnieszka

ul. Jasnogórska 32 lik. 8

42-200 Częstochowa

 

1

Koszt szkolenia

2,34

7,02

 

 

 

2

Kwalifikacje kadry dydaktycznej

1,89

5,67

 

 

3

Warunki lokalowe, sprzęt, materiały

3,40

10,20

 

 

4

Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu

0,10

0,30

 

 

5

Doświadczenie Wykonawcy

0,40

1,20

 

 

 

RAZEM

8,13

24,39


 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w poszczególnych kryteriach

Razem

5

Gospodarstwo Pomocnicze „KOPTTUR”

Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

ul. Nowowiejskiego 6

42-200 Częstochowa

 

1

Koszt szkolenia

1,80

5,40

 

 

 

2

Kwalifikacje kadry dydaktycznej

1,74

5,22

 

 

3

Warunki lokalowe, sprzęt, materiały

4,73

14,19

 

 

4

Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu

0,10

0,30

 

 

5

Doświadczenie Wykonawcy

0,00

0,00

 

 

 

RAZEM

8,37

25,11

6

Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA”

ul. Faradaya 31

42-200 Częstochowa

 

1

Koszt szkolenia

1,74

5,22

 

 

 

2

Kwalifikacje kadry dydaktycznej

1,80

5,40

 

 

3

Warunki lokalowe, sprzęt, materiały

4,42

13,26

 

 

4

Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu

0,10

0,30

 

 

5

Doświadczenie Wykonawcy

0,20

0,60

 

 

 

RAZEM

8,26

24,78


 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w poszczególnych kryteriach

Razem

8

Akademickie Centrum Lingwistyczne

ul. Nowowiejskiego 6

42-200 Częstochowa

 

1

Koszt szkolenia

3,00

9,00

 

 

 

2

Kwalifikacje kadry dydaktycznej

2,10

6,30

 

 

3

Warunki lokalowe, sprzęt, materiały

6,10

18,30

 

 

4

Certyfikaty jakości usług oraz sposób potwierdzania wiedzy i kwalifikacji uczestników kursu

0,10

0,30

 

 

5

Doświadczenie Wykonawcy

0,40

1,20

 

 

 

RAZEM

11,70

35,10

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (185kB) word

metryczka


Wytworzył: Jolanta Nowicka-Hupa (26 czerwca 2008)
Opublikował: Andrzej Zaguła (26 czerwca 2008, 16:51:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 176