Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs obsługi kas fisklanych z minimum

 
 
ZPZ-271-20/2011                                                                 Częstochowa, 2011-10-19
                         
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – kurs obsługi kas fiskalnych z minimum sanitarnym.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 3, złożoną przez:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa.

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                 
z pracownikami Referatu ds. prawnych i zamówień publicznych, p. 209, tel. 034 370 61 73.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
1
Spółdzielnia Pracy „Oświata”
Ul. Faradaya 31,
42-200 Częstochowa
 
 
24,84
 
3,00
 
27,84
 
2
Ośrodek Kształcenia SOKRATES
Ul. Wodzickiego 68, 
42-200 Częstochowa
 
 
17,28
 
0,00
 
17,28
 
 
 
3
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
Ul. Jagiellońska 88,
42-200 Częstochowa
 
 
 
27,00
 
 
 
3,00
 
 
 
30,00
 
 
4
Agencja Rozwoju Edukacji
 ul. Wybickiego 144,
41-400 Mysłowice
 
Wykonawca wykluczony z postępowania/ oferta uznana za odrzuconą
Wykonawca wykluczony z postępowania/ oferta uznana za odrzuconą
Wykonawca wykluczony z postępowania/ oferta uznana za odrzuconą
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.), - dział VI "Środki ochrony

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (19 października 2011)
Opublikował: j_stepien (19 października 2011, 14:37:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 211