Informacja o unieważnieniu IV cz. postępowania - kurs kucharza z cateringiem i podstawmi przedsiebiorczości, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Czestochowie

Częstochowa, 2010-07-01
ZZ-271-11/2010
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU IV CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
 
dot. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193 000 euro, którego przedmiotem są usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.
Cz. IV – kurs kucharza z cateringiem oraz podstawami przedsiębiorczości
 
Działając w trybie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje o unieważnieniu IV części postępowania - kurs kucharza z cateringiem oraz podstawami przedsiębiorczości
Uzasadnienia faktyczne. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193 000 euro wpłynęły do Zamawiającego dwie oferty:
1.      Oferta nr 1 złożona przez  Spółdzielnię Pracy „Oświata’’ ul. Faradaya 31,
         42-200 Częstochowa
Wykonawca oferuje cenę za przeszkolenie jednej osoby na w/w kursie w wysokości
2 937,00 zł., W kursie będzie uczestniczyła liczba 10 osób. W związku z powyższym cena za przeprowadzenie danego kursu wynosi 29 370,00 zł.
 
Oferta nr 2 złożona przez Centrum Edukacji Zawodowej „CARGO” ul. Krakowska 9
43-600 Jaworzno
Wykonawca oferuje cenę za przeszkolenie jednej osoby na w/w kursie w wysokości
3 305,00 zł.,
W kursie będzie uczestniczyła liczba 10 osób. W związku z powyższym cena za przeprowadzenie danego kursu wynosi 33 050,00 zł.
 
Zamawiający na realizacje danego kursu zamierza przeznaczyć kwotę 17 500,00 zł
W kursie będzie uczestniczyło 10 osób, a więc cena za przeszklenie jednej osoby wynosi 1750,00 zł.
 
 W związku z powyższym oferta z najniższą ceną złożona w przedmiotowym postępowaniu przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty.
 
Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty
 
 
 
 
Środki ochrony prawnej.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (2 lipca 2010)
Opublikował: a_kukla (2 lipca 2010, 08:38:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 296