Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługi szklenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie-cz.I - kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonu

 

ZPZ-271-09/2012                                                                 Częstochowa, dn. 21.05.2012r.

 

                                                                                              Wykonawcy

                                                                                              biorący udział w postępowaniu

                                                                                              wg. rozdzielnika                  

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie

- CZĘŚĆ I POSTĘPOWANIA-  kurs kwalifikacji wstępnej  lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla kierowców wykonujących transport drogowy

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z póź.zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji  zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:

TRAWERS–ADR” Katarzyna Adrianowicz

ul. Mireckiego 20/6, 42-200 Częstochowa

 

Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z  pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych p. 209, tel. 034 370 61 73.

 

1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy biorącego udział

w postępowaniu

Liczba punktów

w kryterium cena

waga – 90%

Liczba punktów

w kryterium certyfikaty

waga - 10%

Razem

 

1.

 

 

TRAWERS–ADR” Katarzyna Adrianowicz

ul. Mireckiego 20/6,

42-200 Częstochowa

 

27,00

3,00

30,00

2.        

Moto-Sapa Centrum Szkoleniowe K. Sadowski

 i M. Pawlik spółka cywilna

ul. Wały Dwernickiego 117/121

42-200 Częstochowa

 

 

 

Wykonawca wykluczony

z postępowania/oferta uznana za odrzuconą

Wykonawca

wykluczony

z postępowania/oferta uznana za odrzuconą

Wykonawca wykluczony

z postępowania/oferta uznana za odrzuconą

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZPZ-271-09/2012                                                                 Częstochowa, dn. 21.05.2012r.
 
                                                                                              Wykonawcy
                                                                                              biorący udział w postępowaniu
                                                                                              wg. rozdzielnika                  
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie
- CZĘŚĆ II POSTĘPOWANIA- kurs prawa jazdy kat. C, D, E
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759 z póź.zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 2, złożoną przez:
Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców ADROM Roman Adamiak
ul. Ogrodowa 6/24, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z pracownikami Referatu ds. Prawnych i Zamówień Publicznych p. 209, tel. 034 370 61 73.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
 
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
1.
 
 
Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców
Andrzej Tyła ul. Wapienna 3,
42-200 Częstochowa
 
25,92
0,00
25,92
2.        
Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców ADROM Roman Adamiak
ul. Ogrodowa 6/24, 42-200 Częstochowa
 
 
27,00
0,00
27,00
3.        
Zakład Usługowy TEST-PAKT
42-141 Przystajń, ul. Leśna 17
 
 
 
 
 
24,90
0,00
24,90
 
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ), - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (21 maja 2012)
Opublikował: a_kukla (21 maja 2012, 14:28:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 274