Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

 

 
ZZ-271-47/09            
 
 
                                                                                                     Częstochowa, dn. 12.11.2009r.
                                                                      
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie prowadzonego w trybie zapytania o cenę.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając w trybie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 5, złożoną przez:
 
P.W. „Solo- Kolos” Zakład Pracy Chronionej
ul. Warszawska 363/365, 42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy ze Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, Tel. 034 370 61 71.
 
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 

Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium 100% cena
Razem
 
1
 
Papirus Sp.j.
M.Górecki, A. Nowicki, J. Karyś
 ul. Wodzickiego 3, 42-200 Częstochowa
 
 
499,15
 
499,15
 
2
 
Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół i Biur „Grafpapier – Cezas”
ul. Ogrodowa 49, 42-200 Częstochowa
 
498,50
 
498,50
 
 
3
 
P.H.U. „Gerd-Madex” Spółka Jawna
ul. Lelewela 13/15, 42-200 Częstochowa
 
 
494,55
 
494,55
 
4
 
Przedsiębiorstwo Handlowe „HALIM” Sp. J. A. Bakir, I. i G. Słabosz
Ul. Wilsona 20/22, 42-200 Częstochowa
 
 
494,15
 
494,15
 
5
 
P.W.,Solo- Kolos” Zakład Pracy Chronionej
ul. Warszawska 363/365, 42-200 Częstochowa
 
 
500,00
 
500,00

 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), - dział XVI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (12 listopada 2009)
Opublikował: j_stepien (13 listopada 2009, 11:18:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 271