Zakup i dostawa bonów towarowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
1. Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 1 złożoną przez:
 
Sodexho Pass Polska Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i uzyskała maksymalną liczbę punktów obliczonych zgodnie z SIWZ.
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:
 
 

Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena - 5%
Liczba punktów w kryterium ilość placówek realizujących bony na terenie miasta Częstochowa oraz   powiatu częstochowskiego - 95%
Razem
 
1
 
 
Sodexho Pass Polska
Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa
 
5
 
 
 
95
 
100
 
 
 
2
BONUS SYSTEMS POLSKA S.A.
ul. Lechicka 23B
02-156 Warszawa
 
5
 
 
23,7
 
28,7

 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.
3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami), - dział XVI "Środki ochrony prawnej".

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (156kB) plik
Zalacznik nr 1 - Formularz oferty (61kB) word
Zalacznik nr 5 - Oswiadczenie o niezaleganiu (25kB) word
Zalacznik nr 2 - Oswiadczenie z art.22 i 24 (40kB) word
Zalacznik nr 3 - Wzor umowy (54kB) word
Zalacznik nr 4 - Wykaz czesci zamowienia (33kB) word
Zapytania do SIWZ (27kB) word

metryczka


Wytworzył: Tomasz Wierzbicki (22 listopada 2007)
Opublikował: Andrzej Zaguła (13 listopada 2007, 11:11:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 248