Informacja o uniewaznieniu V części - kurs fryzjerski z podstawmi przedsiebiorczości, postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejstrowanych w PUP w Częstochowie

Częstochowa, 2010-07-01
ZZ-271-11/2010
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU V CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
 
dot. przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193 000 euro, którego przedmiotem są usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.
Cz. V – kurs fryzjerski z podstawami przedsiębiorczości
 
Działając w trybie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający informuje o unieważnieniu V części postępowania - kurs fryzjerski z podstawami przedsiębiorczości
Uzasadnienia faktyczne. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193 000 euro wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta:
1.      Oferta nr 1 złożona przez  Spółdzielnię Pracy „Oświata’’ ul. Faradaya 31,
         42-200 Częstochowa
Wykonawca oferuje cenę za przeszkolenie jednej osoby na w/w kursie w wysokości
2 262,00 zł., W kursie będzie uczestniczyła liczba 15 osób. W związku z powyższym cena za przeprowadzenie danego kursu wynosi 33 930,00 zł.
 
Zamawiający na realizacje danego kursu zamierza przeznaczyć kwotę 13 500,00 zł
W kursie będzie uczestniczyło 15 osób, a więc cena za przeszklenie jednej osoby wynosi 900,00 zł.
 
 W związku z powyższym oferta z najniższą ceną złożona w przedmiotowym postępowaniu przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty.
 
Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty
 
 
 
 
 
 
 
Środki ochrony prawnej.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) dział VI „Środki ochrony prawnej”.
 
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (2 lipca 2010)
Opublikował: a_kukla (2 lipca 2010, 08:24:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 268