Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs obsługi programu AUTOCAD i NORMA PRO.

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.
Numer ogłoszenia: 153617 - 2010; data zamieszczenia: 15.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie , ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, faks 034 3243130.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.czestochowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kurs obsługi programu AUTOCAD i NORMA PRO Przewidziano do przeszkolenia 15 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy). Liczba osób i czas trwania szkolenia. UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ WSZYSTKIE KURSY MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ MAKSYMALNIE DO 29.10.2010r. Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach: - I grupa - termin rozpoczęcia szkolenia lipiec 2010r. - 8 osób (finansowanie ze środków Funduszu Pracy), - II grupa - termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2010r. - 7 osób (finansowanie ze środków Funduszu Pracy). Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r. Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 260 godzin dydaktycznych (godzina szkolenia teoretycznego = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·         Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.31.00-0, 80.53.32.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.10.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiajacy nie precyzuje tego warunku.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej trzy szkolenia grupowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. trzy kursy z obsługi programu AUTOCAD i trzy z obsługi programu NORMA PRO lub trzy kursy z obsługi AUTOCAD i NORMA PRO (łącznie dwa programy na jednym kursie) oraz, że usługi te zostały wykonane należycie. Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum ośmioma stanowiskami komputerowymi do realizacji niniejszego kursu o poniższych parametrach: RAM - min. 1024 MB; Procesor - min. 2,5 GHZ; Karta graficzna - min. 128 MB ram Monitor - min. 17 cali; System operacyjny - min. Windows XP, z odpowiednim do przeprowadzenia kursu oprogramowaniem komputerowym na każdym z nich, tj. programem AUTOCAD (wersja min. 2008) oraz programem NORMA PRO.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż dysponuje minimum jednym wykładowcą do realizacji niniejszego kursu spełniającym poniższe wymagania: - tytuł min. magistra inżyniera, - przygotowanie pedagogiczne, - doświadczenie w postaci (dwie opcje do spełnienia do wyboru): 1) minimum trzech przeprowadzonych kursów grupowych (dla min. 5 osób każdy) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia kursów jest krótszy, to w tym okresie, z zakresu obsługi programu AUTOCAD lub NORMA PRO (dopuszcza się osobę, która przeprowadziła min. dwa kursy z obsługi AUTOCAD i min. jeden z obsługi NORMA PRO lub w odwrotnej proporcji, tak aby miała przeprowadzone min. trzy kurs w sumie i jednocześnie min. jeden z zakresu AUTOCAD i min. jeden z NORMA PRO); w przypadku wykazywania dysponowaniem innym wykładowcą do kursu obsługi programu AUTOCAD i innym do obsługi programu NORMA PRO Zamawiający dopuszcza, aby każdy z nich posiadał doświadczenie w postaci min. trzech przeprowadzonych kursów grupowych (min. 5 osób) z zakresu tylko tego programu, którego obsługi będą nauczać, tj. albo z zakresu obsługi AUTOCAD albo NORMA PRO. 2) albo doświadczenie w postaci bycia czynnym nauczycielem akademickim z zakresu nauk informatycznych, w okresie min. ostatnich dwunastu miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 50.000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • inne dokumenty
program szkolenia, harmonogram, preliminarz
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - zał. Nr 3a do SIWZ. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa. Informacja o numerze konta i nazwie banku Wykonawcy. Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Jeśli Wykonawca nie będzie przekazywał do realizacji przez podwykonawców żadnej części zamówienia należy również złożyć załącznik nr 10, w odpowiednie pola wpisując Nie dotyczy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.czestochowa.bip-gov.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie - pokój nr 207, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.06.2010 godzina 08:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie - pokój nr 114, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
                                                                                                        Częstochowa, 2010-06-18
ZZ-271-13/2010
 
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia komputerowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Częstochowie.
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy     w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
Zapytanie:
„Szkolenie realizowane musi być   według    planu    nauczania    obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu (w przypadku gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i /lub zakończy się w inny dzień niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej liczby godzin zegarowych w tygodniu).
Czy wyrażają Państwo zgodę na realizację kursów w wymiarze mniejszym niż 30 godzin zegarowych w tygodniu przy zachowaniu terminów zakończenia kursów do 29.10.2010 ?”
Wyjaśnienia:
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 40 ust. 4  ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.   o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 66 poz. 415                z późn. zm.):
„Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu.”
Liczba godzin szkolenia została ustalona ustawowo i nie ma możliwości jej zmiany przez Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Załącznik nr 6 do SIWZ- Harmonogram (58kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Program szkolenia (29kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz dokumentów (46kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (74kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (36kB) word
Załącznik nr 4a i 4b i 4c do SIWZ - Wykaz doświadczenia, sprzętu, wykładowców (50kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Preliminarz kosztów (43kB) word
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy (107kB) word
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (34kB) word
Treść zapytań i wyjaśnienia do SIWZ (35kB) word
Załącznik nr 3a i 3b do SIWZ - Oświadczenia z art. 22 i 24 oraz 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych (36kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (159kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (15 czerwca 2010)
Opublikował: j_stepien (15 czerwca 2010, 11:10:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 237