ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 193 000 euro na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci, kurs szycia i mo

1/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych
w PUP w Częstochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci,
kurs szycia i modelowania firan z podstawami przedsiębiorczości, kurs kucharza z
cateringiem, kurs fryzjera z podstawami przedsiębiorczości, kurs bukieciarstwa z
aranżacją wnętrz,
UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa: Powiatowy Urząd Pracy
Adres pocztowy: ul. K. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa
Miejscowość: Częstochowa Kod
pocztowy:
42-200
Kraj: Polska
Punkt
kontaktowy:
Tel.: +48343706100
Osoba do
kontaktów: Anna Kukla
E-mail: kacz@praca.gov.pl Faks: +48343243130
Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://www.pup.czestochowa.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.I
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.II
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.III
2/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych
w PUP w Częstochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci,
kurs szycia i modelowania firan z podstawami przedsiębiorczości, kurs kucharza z
cateringiem, kurs fryzjera z podstawami przedsiębiorczości, kurs bukieciarstwa z
aranżacją wnętrz,
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny,
w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/Urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja
międzynarodowa
Inne (proszę określić):
Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inne (proszę określić):
Usługi rynku pracy
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak nie
3/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL
Przetarg nieograniczony na usługii szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych
w PUP w Czestochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci,
kurs szycia i modelowania firan z podstawami przedsiębiorczości, kurs kucharza z
cateringiem, kurs fryzjera z podstawami przedsiębiorczości, kurs bukieciarstwa z
aranżacją wnętrz,
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w PUP w Czestochowie
- kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci, kurs szycia i modelowania firan z podstawami
przedsiębiorczości, kurs kucharza z cateringiem, kurs fryzjera z podstawami przedsiębiorczości, kurs
bukieciarstwa z aranżacją wnętrz,
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)
a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków,
obiektu budowlanego,
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych
form
Kategoria usługi: nr
(dla usług kategorii 1-27 zob.
załącznik II do dyrektywy 2004/18/
WE)
Główne miejsce lub
lokalizacja robót budowlanych
Główne miejsce
realizacji dostawy
Główne miejsce świadczenia usług
Kod NUTS
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Liczba
LUB, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba uczestników
planowanej umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Czas trwania umowy ramowej:
Okres w latach: lub miesiącach:
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe):
Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta:
LUB Zakres: między a Waluta:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::
4/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych
w PUP w Czestochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci,
kurs szycia i modelowania firan z podstawami przedsiębiorczości, kurs kucharza z
cateringiem, kurs fryzjera z podstawami przedsiębiorczości, kurs bukieciarstwa z
aranżacją wnętrz,
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
PLANOWANE TERMINY KURSÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE, Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ WSZYSTKIE KURSY
MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ MAKSYMALNIE DO 29.10.2010r.
Dot wszystkich części kursu- W czasie przerw wymagana jest obowiązkowo: kawa, herbata, zimne napoje.
Ponadto wszyscy uczestnicy kursu muszą otrzymać każdego dnia szkolenia poczęstunek w postaci kanapki oraz
słodkiej bułki.
Część I - kurs przedstawiciela handlowego
Przewidziano do przeszkolenia 20 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego).
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
- I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia lipiec 2010r. – 10 osób
- II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010r. – 10 osób
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Miejsce szkolenia
Kursy muszą odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym
zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych.
Wymagane jest aby sale dydaktyczne posiadały dostęp do szatni (przebieralni) oraz dostęp do sanitariatów
wyposażonych w bieżącą wodę (ciepłą i zimną).
Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia i
z powrotem osobom skierowanym na kurs, mieszkającym poza Częstochową (poza miejscem szkolenia).
Zamawiający każdorazowo wskaże Wykonawcy imiona i nazwiska uprawnionych osób oraz maksymalną kwotę
refundacji. Na podstawie tej informacji oraz biletów przekazanych przez uczestników kursu Wykonawca dokona
w/w zwrotu i przekaże Zamawiającemu odrębną fakturę z tego tytułu. Koszt przejazdu uczestnika szkolenia nie
stanowi elementu ceny ofert, jaką należy złożyć w postępowaniu.
Należy przedstawić szczegółowy program zajęć obejmujący minimum 127 godzin dydaktycznych przeznaczonych
na jednego uczestnika szkolenia z tego:
• min. 60 godzin przeznaczonych na zajęcia z zakresu obsługi komputera (WORD, EXCEL, OUTLOOK, POWER
POINT oraz korzystanie z Internetu),
• min. 20 godzin przeznaczonych na zajęcia z zakresu obsługi kas fiskalnych,
• min. 40 godzin musi zawierać m. in. następujący zakres tematyczny:
- ABC Savoir Vivr-u,
- utrzymanie wyglądu i prezentacji osobistej,
- dokumentacja handlowa,
- zagadnienia z zakresu prawa,
- zagadnienia z zakresu towaroznawstwa,
- zagadnienia z zakresu handlu hurtowego i detalicznego,
- zagadnienia z zakresu marketingu i reklamy,
- sztuka negocjacji i rozmowy z klientem,
- etyka w zawodzie przedstawiciela handlowego,
- komunikacja jako podstawowy składnik interakcji pomiędzy ludźmi,
• oraz dodatkowo zagadnienia z zakresu ochrony środowiska.
Każda osoba podczas zajęć z zakresu obsługi komputera musi posiadać do dyspozycji jedno stanowisko
komputerowe.
Cz II - Część II - kurs stylizacji paznokci
Przewidziano do przeszkolenia 15 osób (w tym: 10 osób, których szkolenie byłoby finansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, 5 osób kierowanych przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu, których
szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy).
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
- I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia lipiec 2010r. – 8 osób (w tym: 5 osób –
finansowanie ze środków EFS, 3 osoby – finansowanie ze środków Funduszu
Pracy przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu),
- II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010r. – 7 osób (w tym: 5 osób –
finansowanie ze środków EFS, 2 osoby – finansowanie ze środków Funduszu
Pracy przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu),
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Kursy muszą odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym
zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych.
Program kursu musi obejmować minimum następujący zakres tematyczny:
5/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL
Przetarg nieograniczony na usługii szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych
w PUP w Czestochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci,
kurs szycia i modelowania firan z podstawami przedsiębiorczości, kurs kucharza z
cateringiem, kurs fryzjera z podstawami przedsiębiorczości, kurs bukieciarstwa z
aranżacją wnętrz,
- podstawowe informacje dotyczące wyposażenia gabinetu, sprzętu, narzędzi i materiałów
wykorzystywanych w pracy,
- ABC Savoir Vivru,
- sztuka negocjacji i rozmowy z klientem,
- utrzymanie wyglądu i prezentacji osobistej,
- zajęcia z zakresu dermatologii, anatomii i higieny,
- manicure tradycyjny i biologiczny,
- masaż i pielęgnacja dłoni (m. in. zabieg parafinowania),
- pedicure,
- masaż i pielęgnacja stopy,
- stopy z problemami, (wrastające i narastające paznokcie, modzele, nagniotki, pękające
pięty),
- zasady pielęgnacji paznokci,
- rekonstrukcja płytki paznokciowej,
- różne techniki zdobienia paznokci (m. in. manicure francuski),
- przyklejanie i zdobienie sztucznych paznokci,
- nakładanie tipsów metodą żelową i akrylową,
- przepisy BHP i p.poż,
- oraz dodatkowo zagadnienia z zakresu ochrony środowiska.
Cz III -kurs szycia i modelowania firan z podstawami przedsiębiorczości
Przewidziano do przeszkolenia 15 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy).
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
- I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia lipiec 2010r. – 8 osób
- II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010r. – 7 osób
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Kursy muszą odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym
zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych.
Program musi zawierać m.in. następujące treści:
- rodzaje maszyn do szycia,
- nauka kroju i wymiarowania tkanin,
- rysowanie i wykonywanie form pod określony wymiar i typ okna,
- dobór tkanin oraz wiadomości z zakresu materiałoznawstwa,
- dobór dodatków i materiałów pomocniczych do wykonywania dekoracji,
- rodzaje karniszy, sposoby ich doboru i montażu,
- kosztorysowanie,
- obsługa klienta, doradztwo,
- podstawy przedsiębiorczości.
Program zajęć musi zawierać w szczególności:
- nazwę i zakres szkolenia,
- czas trwania i sposób organizacji szkolenia,
- wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
- cele szkolenia,
- plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oaz ich wymiar, z uwzględnieniem,
w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,
- treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
- wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych (z
wyszczególnieniem środków, które każdy uczestnik szkolenia otrzyma na własność),
- sposób sprawdzania efektów szkolenia,
- informację na temat miejsca przeprowadzania zajęć praktycznych i teoretycznych (adresu),
z wyszczególnieniem informacji na temat warunków lokalowych, tj. czy sale dydaktyczne
posiadają dostęp do szatni, (przebieralni), czy sanitariatów wyposażonych w bieżącą wodę
(ciepłą i zimną),
- informację na temat składników poczęstunku, który każdy uczestnik szkolenia otrzyma
podczas szkolenia.
Cz IV -kurs kucharza z cateringiem oraz podstawami przedsiębiorczości
Przewidziano do przeszkolenia 10 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy).
Szkolenie powyższe zostanie przeprowadzone w jednej 10 – osobowej grupie (finansowanie ze środków
Funduszu Pracy). Planowany termin rozpoczęcia szkolenia - lipiec 2010r. Szkolenie musi zakończyć się
maksymalnie do 29.10.2010 r.
6/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych
w PUP w Czestochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci,
kurs szycia i modelowania firan z podstawami przedsiębiorczości, kurs kucharza z
cateringiem, kurs fryzjera z podstawami przedsiębiorczości, kurs bukieciarstwa z
aranżacją wnętrz,
Szkolenie musi odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym
zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych.
Program kursu musi obejmować minimum następujący zakres tematyczny:
- zasady bezpieczeństwa żywności, BHP , HACCP,
- szkolenie z zakresu minimum sanitarnego,
- podstawowe informacje nt nazw, pojęć i określeń typowych w gastronomii,
- klasyfikacja surowców, półproduktów i gotowych wyrobów w zależności od pochodzenia i
wartości odżywczej,
- warunki przechowywania surowców i półproduktów,
- rozpoznanie zmian w surowcach i półproduktach stosowanych w gastronomii,
- identyfikacja i wykorzystanie informacji zawartych na opakowaniach,
- obliczanie surowców i półproduktów potrzebnych do sporządzania potraw, przewidywanie
czasu potrzebnego na wykonanie potraw,
- dobieranie narzędzi, naczyń, maszyn i urządzeń do wykonywania czynności,
- techniki przyrządzania potraw,
- obliczanie wartości energetycznej i odżywczej przygotowanych potraw,
- zestawienia potraw,
- skutki niezgodnego z normami wykorzystania surowców i półproduktów,
- dobieranie surowców i technik wykonania potraw w zależności od diety,
- zasady przygotowania potraw z wybranej kuchni regionalnej,
- estetyka podawania potraw,
- sylwetka barmana – kelnera,
- utrzymania wyglądu i prezentacji osobistej,
- ABC Savoir Vivru,
- sprzęt barowy
- techniki miksowania napojów,
- organizacja i technika pracy w cocktail barze,
- kultura obsługi klienta,
- techniki obsługi klienta na sali,
- rozliczenia i wydawanie rachunków,
- obsługa kasy fiskalnej,
- elementy cateringu – zaplecze, materiały, transport, obsługa gastronomiczna, właściwy
dobór dań, profesjonalne przystrojenie,
- podstawy przedsiębiorczości.
Każda osoba podczas zajęć musi posiadać do dyspozycji jedną kasę fiskalną.Uczestnicy szkolenia muszą mieć
zapewniony sprzęt jak również wszelkie niezbędne do prowadzenia ćwiczeń materiały, surowce (minimum: stół
produkcyjny do przygotowania potraw, kuchenka gazowa, elektryczna, mikrofalowa, zlewozmywak z dostępem
do zimnej i ciepłej wody, pojemnik na odpadki, wagi, roboty, miksery, miski i pojemniki, garnki z pokrywkami,
patelnie, zestaw noży i desek do krojenia , drobny sprzęt, zastawa do podawania potraw: talerze płytkie, głębokie
i deserowe, zakąskowe, sztućce, szkło do deserów i napojów, zestaw do bielizny stołowej, środki ochrony
indywidualnej, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, apteczka, sprzęt barowy), kasy fiskalne. W cenie kursu muszą
być zapewnione dla każdego uczestnika materiały ochronne: m. in. fartuch, rękawiczki jednorazowe itp.
Cz V -kurs fryzjerski z podstawami przedsiębiorczości
Przewidziano do przeszkolenia 15 osób (w tym: 10 osób, których szkolenie byłoby finansowane ze środków
Funduszu Pracy, 5 osób kierowanych przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu, których szkolenie byłoby
finansowane ze środków Funduszu Pracy).
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
- I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia lipiec 2010r. – 8 osób (w tym: 5 osób –
finansowanie ze środków Funduszu Pracy, 3 osoby – finansowanie ze środków
Funduszu Pracy przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu),
- II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010r. – 7 osób (w tym: 5 osób –
finansowanie ze środków Funduszu Pracy, 2 osoby – finansowanie ze środków
Funduszu Pracy przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu),
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Szkolenie musi odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym
zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy. Program kursu musi obejmować
minimum następujący zakres tematyczny:
- ABC Savoir Vivru,
- utrzymanie wyglądu i prezentacji osobistej,
7/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych
w PUP w Czestochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci,
kurs szycia i modelowania firan z podstawmi przedsiębiorczości, kurs kucharza z
cateringiem, kurs fryzjera z podstawmi przedsiębiorczości, kurs bukieciarstwa z
aranżacją wnętrz,
- sztuka negocjacji i rozmowy z klientem,
- kultura obsługi klienta, higiena zawodowa,
- podstawowe informacje dotyczące wyposażenia gabinetu w sprzęt, narzędzia, aparaty,
materiały i kosmetyki wykorzystywane w pracy, pracownia fryzjerska
- zasady bhp i p.poż. w pracy fryzjera,
- diagnoza skóry i włosów,
- kształtowanie fryzur: formy i kolory,
- dobór fryzury do kształtu twarzy i typu urody,
- pielęgnacja włosów (mycie, masaż głowy, regeneracja włosów itp.),
- podstawy strzyżenia włosów krótkich, średnich i długich (strzyżenie klasyczne i
nowatorskie techniki strzyżenia, cięcie geometryczne),
- układanie fryzur (np. układanie fryzur na ślub, na wieczór sylwestrowy – upięcia, koki,
anglezy, fale z lat 20 – tych),
- wyciąganie i wygładzanie włosów,
- podstawy chemii materiałów fryzjerskich,
- skręcanie, loki,
- techniki robienia trwałej,
- techniki nakładania farby – pasemka, baleyage itp. modne koloryzacje dla potrzeb
indywidualnych i sesji zdjęciowych,
- zdobnictwo we fryzjerstwie,
- dobór odpowiedniej kolorystyki do typu urody i koloru włosów przy farbowaniu włosów,
- strzyżenie fryzur męskich.
- podstawy przedsiębiorczości.
Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych.
Część VI - kurs bukieciarstwa z aranżacją wnętrz
Przewidziano do przeszkolenia 20 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego).
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
- I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia lipiec 2010r. – 10 osób
- II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010r. – 10 osób
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Kursy muszą odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym
zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych.
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania umiejętności niezbędnych do
pracy w kwiaciarni, uwzględniając najnowsze trendy w bukieciarstwie i aktualne zapotrzebowania rynku.
Program kursu musi obejmować minimum następujący zakres tematyczny:
- ABC Savoir Vivru,
- utrzymanie wyglądu i prezentacji osobistej,
- zagadnienia z handlu hurtowego i detalicznego,
- zagadnienia z zakresu marketingu i reklamy,
- sztuka negocjacji i rozmowy z klientem,
- anatomia i fizjologia roślin,
- asortyment roślin zdobniczych,
- sposoby utrwalania materiału roślinnego
- wykonanie kompozycji okolicznościowych (bukiety z kwiatów ciętych, suchych i
sztucznych, aranżacje w naczyniach), kompozycji świątecznych (stroiki wielkanocne i
bożonarodzeniowe, ikebany),
- florystyka komunijna, ślubna i pogrzebowa,
- projektowanie kompozycji roślinnych we wnętrzach,
- aranżacje sklepu i wystaw okiennych,
- przystrajanie pomieszczeń na imprezy okolicznościowe typu: ślub, komunia, przyjęcia
biznesowe,
- przystrajanie stołów na przyjęcia okolicznościowe,
- kompozycje nasadzane w doniczkach do wnętrz,
- obsługa kasy fiskalnej,
- oraz dodatkowo zagadnienia z zakresu ochrony środowiska.
8/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych
w PUP w Czestochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci,
kurs szycia i modelowania firan z podstawami przedsiębiorczości, kurs kucharza z
cateringiem, kurs fryzjera z podstawami przedsiębiorczości, kurs bukieciarstwa z
aranżacją wnętrz,
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 80530000
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak nie
II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w
liczbie odpowiadającej liczbie części)
tak nie
Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole):
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak nie
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):
Waluta:
LUB Zakres: między a Waluta:
II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)
tak nie
Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:
Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji:
w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)
Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli
dotyczy):
lub Zakres: między a
Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)
LUB
Rozpoczęcie
(dd/mm/rrrr)
Zakończenie (dd/mm/rrrr)
9/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych
w PUP w Czestochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci,
kurs szycia i modelowania firan z podstawami przedsiębiorczości, kurs kucharza z
cateringiem, kurs fryzjera z podstawami przedsiębiorczości, kurs bukieciarstwa z
aranżacją wnętrz,
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
(jeżeli dotyczy)
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)
tak nie
Jeżeli tak, opis szczególnych warunków
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówien uzupełniających
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie pecyuje warunku udziału w postepowaniu dot. posiadania uprawnień do wykonywania okreslonej
działalności lub czynności w zadnej częsci zamówienia.
O udzielenia zamówienia moga sie ubiegac wykonawcy, którzy spełniaja warunek posiadania doświadczenia.
Dla każdej częsci zamóewienia Zamawiający sprecyzował ten warunek odzielnie.
część I - kurs przedstawiciela handlowego
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował
co najmniej trzy szkolenia grupowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. kurs przedstawiciela
handlowego
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
- część II - kurs stylizacji paznokci
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co
najmniej trzy szkolenia grupowe w zakresie kursu stylizacji paznokci oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
- część III – kurs szycia i modelowania firan z podstawami przedsiębiorczości
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizowali co
najmniej trzy szkolenia grupowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. kurs szycia i modelowania firan
oraz że usługi te zostały wykonane należycie.
Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział minimum pięć osób.
- część IV - kurs kucharza z cateringiem oraz podstawami przedsiębiorczości
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie zrealizowali co
najmniej trzy szkolenia grupowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. kurs kucharza z cateringiem
oraz że usługi te zostały wykonane należycie. Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało
udział minimum pięć osób.
- część VI - kurs bukieciarstwa z aranżacją wnętrz
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co
najmniej trzy szkolenia grupowe w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. kurs bukieciarstwa oraz że
usługi te zostały wykonane należycie. Za szkolenie grupowe Zamawiający uzna szkolenie, w którym brało udział
minimum pięć osób.
O udzielenie zamówienia moga ubiegać się wykonawcy spełniający warunek udziału w postepowaniu dotyczący
braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których
mowa w art.24 ust.1 prawa zmówien publicznych.
10/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych
w PUP w Czestochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci,
kurs szycia i modelowania firan z podstawami przedsiębiorczości, '6Burs kucharza z
cateringiem, kurs fryzjera z podstawami przedsiębiorczości, kurs bukieciarstwa z
aranżacją wnętrz,
W celu wykazania spełnienia warunku w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (oryginał) – zał. Nr 3a do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku osób fizycznych oświadczenie w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3b do SIWZ;
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub, że
Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia zaświadczenia nie może być
wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne albo, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego (data wystawienia
zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w podpunkcie b, c, d, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców
oddzielnie.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia moa sie ubiegac
wykonawcy , którzy spełniają warunek dotyczący
sytuacji ekonimicznej i finansowej. Zamawiający uzna
ten wrunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż
posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej
z przedmiotem zamówienia, na wartość minimum
50.000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
- dotyczy wszystkich części zamówienia. w celu
potwierdzenia spełnienie tego warunku Wykonawca
przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 50.000
zł, ważną co najmniej do dnia, w którym upływa termin
składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony,
jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada opłacone
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z
przedmiotem zamówienia, na wartość minimum 50.000
zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) - dotyczy
wszystkich części zamówienia.
III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia moga ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący
dysponowania potencjałem technicznym.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
Dla każdej części zamówienia warunek ten
Zamawiający sprecyzował odrębnie.
- część I - kurs przedstawiciela handlowego
11/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL
Przetarg nieograniczony na usługii szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych
w PUP w Czestochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci,
kurs szycia i modelowania firan z podstawami przedsiębiorczości, kurs kucharza z
cateringiem, kurs fryzjera z podstawami przedsiębiorczości, kurs bukieciarstwa z
aranżacją wnętrz,
Dla każdej części zamówienia warunek ten
Zamawiający sprecyzował odrębnie.
- część I - kurs przedstawiciela handlowego
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony,
jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum
dziesięcioma stanowiskami komputerowymi, które
będą wykorzystywane podczas kursu przez
uczestników.
- część II - kurs stylizacji paznokci
W przypadku tej części zamówienia Zamawiający nie
precyzuje warunku.
- część III – kurs szycia i modelowania firan z
podstawami przedsiębiorczości
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum ośmioma
maszynami do szycia oraz jednym owerlokiem,
które będą wykorzystywane podczas kursu przez
uczestników.
- część IV - kurs kucharza z cateringiem oraz
podstawami przedsiębiorczości
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony,
jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum
dziesięcioma kasami fiskalnymi, które będą
wykorzystywane podczas kursu przez uczestników.
- część V – kurs fryzjerski z podstawami
przedsiębiorczości
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum czterema
stanowiskami fryzjerskimi, które będą wykorzystywane
podczas kursu przez uczestników.
- część VI – kurs bukieciarstwa z aranżacją wnętrz
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże iż dysponuje minimum jednym
wykładowcom posiadającym
- doświadczenie w postaci:
• minimum trzech przeprowadzonych kursów
grupowych (dla min. 5 osób każdy) w okresie trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia kursów jest krótszy, to w tym okresie, z
zakresu bukieciarstwa,
albo minimum rocznego stażu pracy na stanowisku
florysty lub bukieciarza,
Na potwierdzenie spenienia tego warunki Wykonawca
przedstawi -wykaz sprzętu- zł nr 4b oraz zał nr 4c -dot.
cz VI -wykaz wykładowców.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych, do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
Prawa zamówień publicznych – zał. Nr 3a do SIWZ;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu na
potencjał techniczny, wiedzę i doświadczenie lub
zdolności finansowe innych podmiotów (na podstawie
art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest
zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony,
jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum
dziesięcioma stanowiskami komputerowymi, które
będą wykorzystywane podczas kursu przez
uczestników.
- część II - kurs stylizacji paznokci
W przypadku tej części zamówienia Zamawiający nie
precyzuje warunku.
- część III – kurs szycia i modelowania firan z
podstawami przedsiębiorczości
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum ośmioma
maszynami do szycia oraz jednym owerlokiem,
które będą wykorzystywane podczas kursu przez
uczestników.
- część IV - kurs kucharza z cateringiem oraz
podstawami przedsiębiorczości
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony,
jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum
dziesięcioma kasami fiskalnymi, które będą
wykorzystywane podczas kursu przez uczestników.
- część V – kurs fryzjerski z podstawami
przedsiębiorczości
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, iż dysponuje
minimum czterema stanowiskami fryzjerskimi, które
będą wykorzystywane podczas kursu przez
uczestników.
- część VI – kurs bukieciarstwa z aranżacją wnętrz
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże iż dysponuje minimum jednym
wykładowcom posiadającym
- doświadczenie w postaci:
• minimum trzech przeprowadzonych kursów
grupowych (dla min. 5 osób każdy) w okresie trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia kursów jest krótszy, to w tym okresie, z
zakresu bukieciarstwa,
albo minimum rocznego stażu pracy na stanowisku
florysty lub bukieciarza,
12/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych
w PUP w Czestochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci,
kurs szycia i modelowania firan z podstawami przedsiębiorczości, kurs kucharza z
cateringiem, kurs fryzjera z podstawami przedsiębiorczości, kurs bukieciarstwa z
aranżacją wnętrz,
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)
tak nie
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
13/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL
Przetarg nieograniczony na usługii szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych
w PUP w Czestochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci,
kurs szycia i modelowania firan z podstawmi przedsiębiorczości, kurs kucharza z
cateringiem, kurs fryzjera z podstawmi przedsiębiorczości, kurs bukieciarstwa z
aranżacją wnętrz,
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
tak nie
Jeżeli tak,odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników
odpowiedzialnych za wykonanie usługi
tak nie
14/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL
Przetarg nieograniczony na usługii szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych
w PUP w Czestochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci,
kurs szycia i modelowania firan z podstawmi przedsiębiorczości, kurs kucharza z
cateringiem, kurs fryzjera z podstawmi przedsiębiorczości, kurs bukieciarstwa z
ranżacją wnętrz,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
Negocjacyjna Kandydaci zostali już zakwalifikowani
tak nie
Jeżeli tak, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy
zakwalifikowanych już wykonawców Informacje
Dodatkowe
Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do
udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców
LUB Przewidywana minimalna liczba a , jeżeli właściwe, maksymalna liczba
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert
tak nie
15/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL
Przetarg nieograniczony na usługii szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych
w PUP w Czestochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci,
kurs szycia i modelowania firan z podstawmi przedsiębiorczości, kurs kucharza z
cateringiem, kurs fryzjera z podstawmi przedsiębiorczości, kurs bukieciarstwa z
aranżacją wnętrz,
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))
Najniższa cena
LUB
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą
lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag
nie jest możliwe z oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w
dokumencie opisowym
Kryteria Waga
1. cena 90
2. certyfikaty jakości swiadczonych
usługposiadane przez Wykonawce
10
3.
4.
5.
Kryteria Waga
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
tak nie
Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)
ZZ-271-11-2010
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
tak nie
Jeżeli tak,
Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu
zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: (dd/mm/rrrr) Godzina:
Dokumenty odpłatne
tak nie
Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta:
Warunki i sposób płatności:
16/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL
Przetarg nieograniczony na usługii szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych
w PUP w Czestochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji panokci,
kurs szycia i modelowania firan z podstawmi przedsiębiorczości, kurs kucharza z
cateringiem, kurs fryzjera z podstawmi przedsiębiorczości, kurs bukieciarstwa z
ranżacją wnętrz,
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 25/06/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 08:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli
możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: (dd/mm/rrrr)
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV
inny:
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)
Do: (dd/mm/rrrr)
LUB Okres w miesiącach: LUB dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/06/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 08:30
Miejsce (jeżeli dotyczy): Powiatowy Urząd Pracy w czestochowie, ul. K.Szymanowskiego 15 pok.217
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)
tak nie
17/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL
Przetarg nieograniczony na usługii szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych
w PUP w Czestochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji panokci,
kurs szycia i modelowania firan z podstawmi przedsiębiorczości, kurs kucharza z
cateringiem, kurs fryzjera z podstawmi przedsiębiorczości, kurs bukieciarstwa z
ranżacją wnętrz,
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)
tak nie
Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
tak nie
Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów: Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa
zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1.
Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod
pocztowy:
Kraj: Tel.:
E-mail: Faks:
Adres internetowy (URL):
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod
pocztowy:
Kraj: Tel.:
E-mail: Faks:
Adres internetowy (URL):
VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
18/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL
Przetarg nieograniczony na usługii szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych
w PUP w Czestochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji panokci,
kurs szycia i modelowania firan z podstawmi przedsiębiorczości, kurs kucharza z
cateringiem, kurs fryzjera z podstawmi przedsiębiorczości, kurs bukieciarstwa z
ranżacją wnętrz,
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod
pocztowy:
Kraj: Tel.:
E-mail: Faks:
Adres internetowy (URL):
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
04/06/2010 (dd/mm/rrrr)
19/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych
w PUP w Czestochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci,
kurs szycia i modelowania firan z podstawami przedsiębiorczości, kurs kucharza z
cateringiem, kurs fryzjera z podstawami przedsiębiorczości, kurs bukieciarstwa z
aranżacją wnętrz,
ZAŁĄCZNIK A
DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod
pocztowy:
Kraj:
Punkt kontaktowy: Tel.:
Osoba do kontaktów:
E-mail: Faks:
Adres internetowy (URL):
II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY
DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO
SYSTEMU ZAKUPÓW)
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod
pocztowy:
Kraj:
Punkt kontaktowy: Tel.:
Osoba do kontaktów:
E-mail: Faks:
Adres internetowy (URL):
III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod
pocztowy:
Kraj:
Punkt kontaktowy: Tel.:
Osoba do kontaktów:
E-mail: Faks:
Adres internetowy (URL):
20/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL
Przetarg nieograniczony na usługii szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych
w PUP w Czestochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci,
kurs szycia i modelowania firan z podstawami przedsiębiorczości, kurs kucharza z
cateringiem, kurs fryzjera z podstawami przedsiębiorczości, kurs bukieciarstwa z
aranżacją wnętrz,
ZAŁĄCZNIK B (1)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr 1 NAZWA Cz I - kurs przedstawiciela handlowego
1) KRÓTKI OPIS
UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE,
Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ WSZYSTKIE KURSY MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ
SIĘ MAKSYMALNIE DO 29.10.2010r.
Część I - kurs przedstawiciela handlowego
Przewidziano do przeszkolenia 20 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego).
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach
projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
- I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia lipiec 2010r. – 10 osób
- II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010r. – 10 osób
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Miejsce szkolenia
Kursy muszą odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym
zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 127 godzin dydaktycznych
(godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia
teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane
musi być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu (w
przypadku gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i /lub zakończy się w inny dzień
niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej
liczby godzin zegarowych w tygodniu).
Należy przedstawić szczegółowy program zajęć obejmujący minimum 127 godzin dydaktycznych
przeznaczonych na jednego uczestnika szkolenia z tego:
min. 60 godzin przeznaczonych na zajęcia z zakresu obsługi komputera (WORD, EXCEL, OUTLOOK, POWER
POINT oraz korzystanie z Internetu),
min. 20 godzin przeznaczonych na zajęcia z zakresu obsługi kas fiskalnych,
min. 40 godzin musi zawierać m. in. następujący zakres tematyczny:
- ABC Savoir Vivr-u,
- utrzymanie wyglądu i prezentacji osobistej,
- dokumentacja handlowa,
- zagadnienia z zakresu prawa,
- zagadnienia z zakresu towaroznawstwa,
- zagadnienia z zakresu handlu hurtowego i detalicznego,
- zagadnienia z zakresu marketingu i reklamy,
- sztuka negocjacji i rozmowy z klientem,
- etyka w zawodzie przedstawiciela handlowego,
- komunikacja jako podstawowy składnik interakcji pomiędzy ludźmi,
oraz dodatkowo zagadnienia z zakresu ochrony środowiska.
Każda osoba podczas zajęć z zakresu obsługi komputera musi posiadać do dyspozycji jedno stanowisko
komputerowe
W czasie przerw wymagana jest obowiązkowo: kawa, herbata, zimne napoje.
Ponadto wszyscy uczestnicy kursu muszą otrzymać każdego dnia szkolenia poczęstunek w postaci kanapki
oraz słodkiej bułki.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 80530000
21/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych
w PUP w Czestochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci,
kurs szycia i modelowania firan z podstawami przedsiębiorczości, kurs kucharza z
cateringiem, kurs fryzjera z podstawmi przedsiębiorczości, kurs bukieciarstwa z
aranżacją wnętrz
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):
Waluta:
LUB Zakres: między a Waluta:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)
LUB
Rozpoczęcie
(dd/mm/rrrr)
Zakończenie (dd/mm/rrrr)
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
22/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL
Przetarg nieograniczony na usługii szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych
w PUP w Czestochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci,
kurs szycia i modelowania firan z podstawami przedsiębiorczości, kurs kucharza z
cateringiem, kurs fryzjera z podstawami przedsiębiorczości, kurs bukieciarstwa z
aranżacją wnętrz,
ZAŁĄCZNIK B (2)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr 2 NAZWA Cz II - kurs stylizacji paznokci
1) KRÓTKI OPIS
UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE,
Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ WSZYSTKIE KURSY MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ
SIĘ MAKSYMALNIE DO 29.10.2010r.
Przewidziano do przeszkolenia 15 osób (w tym: 10 osób, których szkolenie byłoby finansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, 5 osób kierowanych przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu,
których szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy).
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach
projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
- I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia lipiec 2010r. – 8 osób (w tym: 5 osób –
finansowanie ze środków EFS, 3 osoby – finansowanie ze środków Funduszu
Pracy przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu),
- II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010r. – 7 osób (w tym: 5 osób –
finansowanie ze środków EFS, 2 osoby – finansowanie ze środków Funduszu
Pracy przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu),
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Kursy muszą odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym
zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 200 godzin dydaktycznych
(godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia
teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane
musi być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu (w
przypadku gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i /lub zakończy się w inny dzień
niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej
liczby godzin zegarowych w tygodniu).
Program kursu musi obejmować minimum następujący zakres tematyczny:
- podstawowe informacje dotyczące wyposażenia gabinetu, sprzętu, narzędzi i materiałów
wykorzystywanych w pracy,
- ABC Savoir Vivru,
- sztuka negocjacji i rozmowy z klientem,
- utrzymanie wyglądu i prezentacji osobistej,
- zajęcia z zakresu dermatologii, anatomii i higieny,
- manicure tradycyjny i biologiczny,
- masaż i pielęgnacja dłoni (m. in. zabieg parafinowania),
- pedicure,
- masaż i pielęgnacja stopy,
- stopy z problemami, (wrastające i narastające paznokcie, modzele, nagniotki, pękające
pięty),
- zasady pielęgnacji paznokci,
- rekonstrukcja płytki paznokciowej,
- różne techniki zdobienia paznokci (m. in. manicure francuski),
- przyklejanie i zdobienie sztucznych paznokci,
- nakładanie tipsów metodą żelową i akrylową,
- przepisy BHP i p.poż,
- oraz dodatkowo zagadnienia z zakresu ochrony środowiska.
W czasie przerw wymagana jest obowiązkowo: kawa, herbata, zimne napoje.
Ponadto wszyscy uczestnicy kursu muszą otrzymać każdego dnia szkolenia poczęstunek w postaci kanapki
oraz słodkiej bułki.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
23/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych
w PUP w Czestochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci,
kurs szycia i modelowania firan z podstawami przedsiębiorczości, kurs kucharza z
cateringiem, kurs fryzjera z podstawami przedsiębiorczości, kurs bukieciarstwa z
aranżacją wnętrz,
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 80530000
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):
Waluta:
LUB Zakres: między a Waluta:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)
LUB
Rozpoczęcie
(dd/mm/rrrr)
Zakończenie (dd/mm/rrrr)
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
24/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych
w PUP w Czestochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci,
kurs szycia i modelowania firan z podstawmi przedsiębiorczości, kurs kucharza z
cateringiem, kurs fryzjera z podstawmi przedsiębiorczości, kurs bukieciarstwa z
aranżacją wnętrz,
ZAŁĄCZNIK B (3)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr 3 NAZWA Częśc III - kurs szycia i modelowania firan z podstawami przesiębiorczości
1) KRÓTKI OPIS
UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE,
Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ WSZYSTKIE KURSY MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ
SIĘ MAKSYMALNIE DO 29.10.2010r.
Przewidziano do przeszkolenia 15 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy).
Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
- I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia lipiec 2010r. – 8 osób
- II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010r. – 7 osób
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Miejsce szkolenia
Kursy muszą odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym
zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 250 godzin dydaktycznych
(godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia
teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane
musi być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu (w
przypadku gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i /lub zakończy się w inny dzień
niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej
liczby godzin zegarowych w tygodniu).
Program musi zawierać m.in. następujące treści:
- rodzaje maszyn do szycia,
- nauka kroju i wymiarowania tkanin,
- rysowanie i wykonywanie form pod określony wymiar i typ okna,
- dobór tkanin oraz wiadomości z zakresu materiałoznawstwa,
- dobór dodatków i materiałów pomocniczych do wykonywania dekoracji,
- rodzaje karniszy, sposoby ich doboru i montażu,
- kosztorysowanie,
- obsługa klienta, doradztwo,
- podstawy przedsiębiorczości.
W czasie przerw wymagana jest obowiązkowo: kawa, herbata, zimne napoje.
Ponadto wszyscy uczestnicy kursu muszą otrzymać każdego dnia szkolenia poczęstunek w postaci kanapki
oraz słodkiej bułki.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 80530000
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):
Waluta:
LUB Zakres: między a Waluta:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)
25/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych
w PUP w Czestochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci,
kurs szycia i modelowania firan z podstawami przedsiębiorczości, kurs kucharza z
cateringiem, kurs fryzjera z podstawami przedsiębiorczości, kurs bukieciarstwa z
aranżacją wnętrz,
LUB
Rozpoczęcie
(dd/mm/rrrr)
Zakończenie (dd/mm/rrrr)
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
26/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych
w PUP w Czestochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci,
kurs szycia i modelowania firan z podstawami przedsiębiorczości, kurs kucharza z
cateringiem, kurs fryzjera z podstawami przedsiębiorczości, kurs bukieciarstwa z
aranżacją wnętrz,
ZAŁĄCZNIK B (4)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr 4 NAZWA Częścć IV - kurs kucharza z cateringiem oraz podstawmi przedsiębiorczości
1) KRÓTKI OPIS
UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE,
Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ WSZYSTKIE KURSY MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ
SIĘ MAKSYMALNIE DO 29.10.2010r.
Przewidziano do przeszkolenia 10 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Funduszu Pracy).
Liczba osób i czas trwania szkolenia
Szkolenie powyższe zostanie przeprowadzone w jednej 10 – osobowej grupie (finansowanie ze środków
Funduszu Pracy). Planowany termin rozpoczęcia szkolenia - lipiec 2010r. Szkolenie musi zakończyć się
maksymalnie do 29.10.2010 r.
Szkolenie musi odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym
zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 360 godzin dydaktycznych
(godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia
teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane
musi być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu (w
przypadku gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i /lub zakończy się w inny dzień
niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej
liczby godzin zegarowych w tygodniu).
Minimalny zakres tematyczny szkolenia
Program kursu musi obejmować minimum następujący zakres tematyczny:
- zasady bezpieczeństwa żywności, BHP , HACCP,
- szkolenie z zakresu minimum sanitarnego,
- podstawowe informacje nt nazw, pojęć i określeń typowych w gastronomii,
- klasyfikacja surowców, półproduktów i gotowych wyrobów w zależności od pochodzenia i
wartości odżywczej,
- warunki przechowywania surowców i półproduktów,
- rozpoznanie zmian w surowcach i półproduktach stosowanych w gastronomii,
- identyfikacja i wykorzystanie informacji zawartych na opakowaniach,
- obliczanie surowców i półproduktów potrzebnych do sporządzania potraw, przewidywanie
czasu potrzebnego na wykonanie potraw,
- dobieranie narzędzi, naczyń, maszyn i urządzeń do wykonywania czynności,
- techniki przyrządzania potraw,
- obliczanie wartości energetycznej i odżywczej przygotowanych potraw,
- zestawienia potraw,
- skutki niezgodnego z normami wykorzystania surowców i półproduktów,
- dobieranie surowców i technik wykonania potraw w zależności od diety,
- zasady przygotowania potraw z wybranej kuchni regionalnej,
- estetyka podawania potraw,
- sylwetka barmana – kelnera,
- utrzymania wyglądu i prezentacji osobistej,
- ABC Savoir Vivru,
- sprzęt barowy
- techniki miksowania napojów,
- organizacja i technika pracy w cocktail barze,
- kultura obsługi klienta,
- techniki obsługi klienta na sali,
- rozliczenia i wydawanie rachunków,
- obsługa kasy fiskalnej,
- elementy cateringu – zaplecze, materiały, transport, obsługa gastronomiczna, właściwy
dobór dań, profesjonalne przystrojenie,
- podstawy przedsiębiorczości.
Każda osoba podczas zajęć musi posiadać do dyspozycji jedną kasę fiskalną.
W czasie przerw wymagana jest obowiązkowo: kawa, herbata, zimne napoje.
27/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL
Przetarg nieograniczony na usługii szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych
w PUP w Czestochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci,
kurs szycia i modelowania firan z podstawmi przedsiębiorczości, kurs kucharza z
cateringiem, kurs fryzjera z podstawmi przedsiębiorczości, kurs bukieciarstwa z
aranżacją wnętrz,
Ponadto wszyscy uczestnicy kursu muszą otrzymać każdego dnia szkolenia poczęstunek w postaci kanapki
oraz słodkiej bułki.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 80530000
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):
Waluta:
LUB Zakres: między a Waluta:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)
LUB
Rozpoczęcie
(dd/mm/rrrr)
Zakończenie (dd/mm/rrrr)
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
28/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL
Przetarg nieograniczony na usługii szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych
w PUP w Czestochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci,
kurs szycia i modelowania firan z podstawmi przedsiębiorczości, kurs kucharza z
cateringiem, kurs fryzjera z podstawmi przedsiębiorczości, kurs bukieciarstwa z
aranżacją wnętrz,
ZAŁĄCZNIK B (5)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr 5 NAZWA Częśc V - kurs fryzjerski z podstawami przedsiębiorczości
1) KRÓTKI OPIS
UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE,
Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ WSZYSTKIE KURSY MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ
SIĘ MAKSYMALNIE DO 29.10.2010r.
Przewidziano do przeszkolenia 15 osób (w tym: 10 osób, których szkolenie byłoby finansowane ze środków
Funduszu Pracy, 5 osób kierowanych przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu, których szkolenie byłoby
finansowane ze środków Funduszu Pracy).
Liczba osób i czas trwania szkolenia
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
- I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia lipiec 2010r. – 8 osób (w tym: 5 osób –
finansowanie ze środków Funduszu Pracy, 3 osoby – finansowanie ze środków
Funduszu Pracy przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu),
- II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010r. – 7 osób (w tym: 5 osób –
finansowanie ze środków Funduszu Pracy, 2 osoby – finansowanie ze środków
Funduszu Pracy przez Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu),
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Szkolenie musi odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym
zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 250 godzin dydaktycznych
(godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia
teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane
musi być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu (w
przypadku gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i /lub zakończy się w inny dzień
niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej
liczby godzin zegarowych w tygodniu).
Program kursu musi obejmować minimum następujący zakres tematyczny:
- ABC Savoir Vivru,
- utrzymanie wyglądu i prezentacji osobistej,
- sztuka negocjacji i rozmowy z klientem,
- kultura obsługi klienta, higiena zawodowa,
- podstawowe informacje dotyczące wyposażenia gabinetu w sprzęt, narzędzia, aparaty,
materiały i kosmetyki wykorzystywane w pracy, pracownia fryzjerska
- zasady bhp i p.poż. w pracy fryzjera,
- diagnoza skóry i włosów,
- kształtowanie fryzur: formy i kolory,
- dobór fryzury do kształtu twarzy i typu urody,
- pielęgnacja włosów (mycie, masaż głowy, regeneracja włosów itp.),
- podstawy strzyżenia włosów krótkich, średnich i długich (strzyżenie klasyczne i
nowatorskie techniki strzyżenia, cięcie geometryczne),
- układanie fryzur (np. układanie fryzur na ślub, na wieczór sylwestrowy – upięcia, koki,
anglezy, fale z lat 20 – tych),
- wyciąganie i wygładzanie włosów,
- podstawy chemii materiałów fryzjerskich,
- skręcanie, loki,
- techniki robienia trwałej,
- techniki nakładania farby – pasemka, baleyage itp. modne koloryzacje dla potrzeb
indywidualnych i sesji zdjęciowych,
- zdobnictwo we fryzjerstwie,
- dobór odpowiedniej kolorystyki do typu urody i koloru włosów przy farbowaniu włosów,
- strzyżenie fryzur męskich.
- podstawy przedsiębiorczości.
W czasie przerw wymagana jest obowiązkowo: kawa, herbata, zimne napoje.
Ponadto wszyscy uczestnicy kursu muszą otrzymać każdego dnia szkolenia poczęstunek w postaci kanapki
oraz słodkiej bułki.
29/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych
w PUP w Czestochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci,
kurs szycia i modelowania firan z podstawami przedsiębiorczości, kurs kucharza z
cateringiem, kurs fryzjera z podstawami przedsiębiorczości, kurs bukieciarstwa z
r2a) nWżSaPcÓL NwYn SęŁtOrzW, NIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 80530000
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):
Waluta:
LUB Zakres: między a Waluta:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)
LUB
Rozpoczęcie
(dd/mm/rrrr)
Zakończenie (dd/mm/rrrr)
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
30/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych
w PUP w Czestochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci,
kurs szycia i modelowania firan z podstawami przedsiębiorczości, kurs kucharza z
cateringiem, kurs fryzjera z podstawami przedsiębiorczości, kurs bukieciarstwa z
aranżacją wnętrz,
ZAŁĄCZNIK B (6)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr 6 NAZWA Częśc VI - kurs bukieciarstwa z aranżacją wnętrz
1) KRÓTKI OPIS
UWAGA: PLANOWANE TERMINY KURSÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE,
Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ WSZYSTKIE KURSY MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ
SIĘ MAKSYMALNIE DO 29.10.2010r.
Przewidziano do przeszkolenia 20 osób (szkolenie byłoby finansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego).
Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie finansowane w ramach
projektu systemowego poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej osób bezrobotnych”, Działanie 6.1. Priorytet VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zamawiający planuje przeszkolić osoby w dwóch następujących grupach:
- I grupa – termin rozpoczęcia szkolenia lipiec 2010r. – 10 osób
- II grupa – termin rozpoczęcia szkolenia wrzesień 2010r. – 10 osób
Ostatnia grupa musi zakończyć szkolenie maksymalnie do 29.10.2010 r.
Kursy muszą odbywać się na terenie Częstochowy. Jest to podyktowane faktem, iż osobom bezrobotnym
zamieszkałym poza miastem najłatwiej dojechać na szkolenie do Częstochowy.
Wykonawca musi wskazać dokładny adres miejsca przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych.
Należy przedstawić szczegółowy program wszystkich zajęć obejmujący minimum 200 godzin dydaktycznych
(godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min.) przeznaczonych dla jednego uczestnika szkolenia. Zajęcia
teoretyczne i praktyczne muszą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Szkolenie realizowane
musi być według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu (w
przypadku gdy szkolenie rozpocznie się w inny dzień tygodnia niż poniedziałek i /lub zakończy się w inny dzień
niż piątek, to liczba godzin zegarowych szkolenia może być proporcjonalnie mniejsza w stosunku do przeciętnej
liczby godzin zegarowych w tygodniu.
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do uzyskania umiejętności niezbędnych
do pracy w kwiaciarni, uwzględniając najnowsze trendy w bukieciarstwie i aktualne zapotrzebowania rynku.
Program kursu musi obejmować minimum następujący zakres tematyczny:
- ABC Savoir Vivru,
- utrzymanie wyglądu i prezentacji osobistej,
- zagadnienia z handlu hurtowego i detalicznego,
- zagadnienia z zakresu marketingu i reklamy,
- sztuka negocjacji i rozmowy z klientem,
- anatomia i fizjologia roślin,
- asortyment roślin zdobniczych,
- sposoby utrwalania materiału roślinnego
- wykonanie kompozycji okolicznościowych (bukiety z kwiatów ciętych, suchych i
sztucznych, aranżacje w naczyniach), kompozycji świątecznych (stroiki wielkanocne i
bożonarodzeniowe, ikebany),
- florystyka komunijna, ślubna i pogrzebowa,
- projektowanie kompozycji roślinnych we wnętrzach,
- aranżacje sklepu i wystaw okiennych,
- przystrajanie pomieszczeń na imprezy okolicznościowe typu: ślub, komunia, przyjęcia
biznesowe,
- przystrajanie stołów na przyjęcia okolicznościowe,
- kompozycje nasadzane w doniczkach do wnętrz,
- obsługa kasy fiskalnej,
- oraz dodatkowo zagadnienia z zakresu ochrony środowiska.
W czasie przerw wymagana jest obowiązkowo: kawa, herbata, zimne napoje.
Ponadto wszyscy uczestnicy kursu muszą otrzymać każdego dnia szkolenia poczęstunek w postaci kanapki
oraz słodkiej bułki.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 80530000
31/ 31 ENOTICES_PUPCzewa 04/06/2010- ID:2010-070893 Formularz standardowy 2 — PL
Przetarg nieograniczony na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych
w PUP w Czestochowie - kurs przedstawiciela handlowego, kurs stylizacji paznokci,
kurs szycia i modelowania firan z podstawmi przedsiębiorczości, kurs kucharza z
cateringiem, kurs fryzjera z podstawmi przedsiębiorczości, kurs bukieciarstwa z
r3a) nWżIEaLcKO wŚĆn ęLUtrBz ,ZAKRES
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):
Waluta:
LUB Zakres: między a Waluta:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia)
LUB
Rozpoczęcie
(dd/mm/rrrr)
Zakończenie (dd/mm/rrrr)
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (226kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ- Preliminarz kosztów (154kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (229kB) word
Załącznik nr 4a, 4b, 4c do SIWZ- wykaz doświadczenia ,sprzetu wykładowców (106kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (92kB) word
Załącznik nr 3 a i 3 b do SIWZ - Oswaidczenia zawarte w art.22 i 24 PZP oraz oswiadczenie w zarkesie art.24 ust.1 pkt 2 Pzp (93kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Program szkolenia (85kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz dokumentów (103kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Harmonogram (114kB) word
Załącznik nr 10 do SIWZ - wykaz części zamówienia przekzanym do realizacji przez podwykonawców (87kB) word
Załącznik nr 9a i 9b do SiWZ (143kB) zip
Treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ (35kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (8 czerwca 2010)
Opublikował: a_kukla (8 czerwca 2010, 11:17:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 350