Prowadzenie bankowej obsługi Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, w zakresie środków Funduszu Pracy oraz funduszy związanych z realizacją projektów unijnych, łącznie z kosztami obsługi elektronicznej i innymi rodzajami usług

            Częstochowa, 16.11.2007r.
ZZ-271-12/07
 
 
                                              
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając w trybie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest prowadzenie bankowej obsługi Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, w zakresie środków Funduszu Pracy oraz funduszy związanych z realizacją projektów unijnych, łącznie z kosztami obsługi elektronicznej i innymi rodzajami usług, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1 złożoną przez:
 
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa.
 
Uzasadnienie wyboru:
oferta w/w Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, ponadto była jedyną ofertą niepodlegającą odrzuceniu, i uzyskała maksymalną liczbę punktów w każdym kryterium obliczonych zgodnie ze SIWZ.
 
 
 
W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ZŁOŻONO NASTĘPUJĄCE OFERTY NIEPODLEGAJĄCE ODRZUCENIU:
 

Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów w kryterium nr 1 – cena obsługi bankowej
Liczba punktów w kryterium nr 2 – cena wydania karty
Liczba punktów w kryterium nr 3
– liczba bankomatów
 i stanowisk kasowych na terenie Miasta Częstochowy
i Powiatu Częstochowskiego
 
Razem
 
1
 
Bank Handlowy
w Warszawie S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa
 
30
 
 
55
 
15
 
100
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Liczba punktów uzyskanych przez ofertę nr 1 za podkryteria w kryterium nr 1
 

L.p.
Podkryterium
Liczba punktów
1
Cena miesięczna prowadzenia jednego pomocniczego rachunku bankowego
5
2
Cena miesięczna prowadzenia jednego subkonta do w/w rachunku lub odrębnych rachunków bankowych związanych z realizacją projektów unijnych w PUP Częstochowa.
5
3
Cena miesięczna elektronicznej obsługi i serwisu wszystkich rachunków bankowych jednostki organizacyjnej objętej zamówieniem
5
4
Cena dokonania jednego przelewu poza bank
10
5
Odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych jednostki objętej zamówieniem (podane w %)
5
RAZEM
30

 
Liczba punktów uzyskanych przez ofertę nr 1 za podkryteria w kryterium nr 3
 

Lp
Nazwa podkryterium
Liczba punktów
1.
Liczba bankomatówlub stanowisk kasowych na terenie Miasta Częstochowy
8
2.
Liczba bankomatówlub stanowisk kasowych na terenie Powiatu Częstochowskiego
7
RAZEM
15

 
 

 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163  z późniejszymi zmianami), - dział XVI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
 
 
DYREKTOR URZĘDU
mgr Andrzej Perliński
 
 

 

Załącznik nr 5 - wykaz bankomatow i stanowisk kasowych (75kB) plik
Zalacznik nr 1 - opis przedmiotu zamowienia (76kB) plik
Załącznik nr 3 - Oswiadczenie z art.22 i 24 pzp (81kB) plik
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (140kB) word
Zalącznik nr 2 - formularz oferty (78kB) word
Załącznik nr 4 - Wykaz czesci zamowienia (70kB) plik
Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (70kB) plik
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (67kB) plik
Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (74kB) plik
Unieważnienie postępowania (69kB) plik

metryczka


Wytworzył: Tomasz Wierzbicki (31 października 2007)
Opublikował: Andrzej Zaguła (31 października 2007, 09:29:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 330