zakup i dostawa materiałów biurowych (materiałów eksploatacyjnych do drukarek)

Częstochowa: zakup i dostawa materiałów biurowych - materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Powiatowego urzędu Pracy w Częstochowie
Numer ogłoszenia: 148417 - 2012; data zamieszczenia: 09.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie , ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, faks 034 3243130.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup i dostawa materiałów biurowych - materiałów ekploatacyjnych do drukarek dla Powiatowego urzędu Pracy w Częstochowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Toner do drukarki HP LJ 1320 (Q 5949 X) lub zamiennik w pełni kompatybilny z ww. urządzeniem o wydajności dla tonera monochromatycznego 6000 stron -zgodnie z normą ISO/IEC 19752 (wymagane potwierdzenie kompatybilności oraz wydajności oświadczeniem dostawcy oraz wymagana kopia raportu z testu zawartego w ww. normie) Toner do drukarki HP LJ 1015/1022/3020/3052/ (Q2612A) lub zamiennik w pełni kompatybilny z ww. urządzeniem o wydajności dla tonera monochromatycznego 2000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752 (wymagane potwierdzenie kompatybilności oraz wydajności oświadczeniem dostawcy oraz wymagana kopia raportu z testu zawartego w ww. normie) Toner do drukarki HP LJ P 2015 dn (Q7553X) lub zamiennik w pełni kompatybilny z ww. urządzeniem o wydajności dla tonera monochromatycznego 7000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752 ( wymagane potwierdzenie kompatybilności oraz wydajności oświadczeniem dostawcy oraz wymagana kopia raportu z testu zawartego ww. normie) Toner do drukarki HP Color LJ CP 2025 czarny (CC530A) lub zamiennik w pełni kompatybilny z ww. urządzeniem o wydajności dla tonera kolorowego 3.500 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19798 (wymagane potwierdzenie kompatybilności oraz wydajności oświadczeniem dostawcy oraz wymagana kopia raportu z testu zawartego ww. normie) Toner do drukarki HP Color LJ CP 2025 niebieski (CC531A) lub zamiennik w pełni kompatybilny z ww. urządzeniem o wydajności dla tonera kolorowego 2.800 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19798 (wymagane potwierdzenie kompatybilności oraz wydajności oświadczeniem dostawcy oraz wymagana kopia raportu z testu zawartego ww. normie) Toner do drukarki HP Color LJ CP 2025 żółty (CC532A) lub zamiennik w pełni kompatybilny z ww. urządzeniem o wydajności dla tonera kolorowego 2.800 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19798 (wymagane potwierdzenie kompatybilności oraz wydajności oświadczeniem dostawcy oraz wymagana kopia raportu z testu zawartego ww. normie) Toner do drukarki HP Color LJ CP 2025 różowy (CC533A) lub zamiennik w pełni kompatybilny z ww. urządzeniem o wydajności dla tonera kolorowego 2.800 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19798 (wymagane potwierdzenie kompatybilności oraz wydajności oświadczeniem dostawcy oraz wymagana kopia raportu z testu zawartego ww. normie) Toner do drukarki HP LJ Color 2605 dn niebieski (Q 60001A) lub zamiennik w pełni kompatybilny ww. urządzeniem o wydajności dla tonera kolorowego 2.000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19798 (wymagane potwierdzenie kompatybilności oraz wydajności oświadczeniem dostawcy oraz wymagana kopia raportu z testu zawartego ww. normie) Toner do drukarki HP LJ Color 2605 dn żółty (Q 60002 A) lub zamiennik w pełni kompatybilny ww. urządzeniem o wydajności dla tonera kolorowego 2.000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19798 (wymagane potwierdzenie kompatybilności oraz wydajności oświadczeniem dostawcy oraz wymagana kopia raportu z testu zawartego ww. normie) Toner do HP LJ Color 2605 dn różowy (Q 60003A) lub równoważny w pełni kompatybilny ww. urządzeniem o wydajności dla tonera kolorowego 2.000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19798 (wymagane potwierdzenie kompatybilności oraz wydajności oświadczeniem dostawcy oraz wymagana kopia raportu z testu zawartego ww. normie) Wkład atramentowy do drukarki HP DJ 1220C czarny (51645 AE) lub równoważny w pełni kompatybilny z ww. urządzeniem o wydajności wkładu 930 stron zgodnie z norma ISO/IEC 24711 (wymagane potwierdzenie kompatybilności oraz wydajności oświadczeniem dostawcy oraz wymagana kopia raportu z testu zawartego ww. normie) Wkład atramentowy do drukarki DJ 1220C kolor (C 6578 AE) lub równoważny w pełni kompatybilny z ww. urządzeniem o wydajności wkładu 1.200 stron zgodnie z normą ISO/IEC 24711 (wymagane potwierdzenie kompatybilności oraz wydajności oświadczeniem dostawcy oraz wymagana kopia raportu z testu zawartego ww. normie) Toner do urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera KM-4050 czarny (TK-715), kompatybilny, wydajność ok. 34.000 stron A4 przy 5% pokryciu strony zgodnie z normą ISO/IEC 19752 Toner do drukarki HP LJ 1320/1160 (Q5949 A) lub zamiennik w pełni kompatybilny z ww. urządzeniem o wydajności dla tonera monochromatycznego 2.500 stron A4 przy 5% pokryciu (wymagane potwierdzenie kompatybilności oraz wydajności oświadczeniem dostawcy oraz wymagana kopia raportu z testu zawartego w ww. normie) czarny. Toner do drukarki HP LJ P 1005/P1006 (CB 435 A) lub zamiennik w pełni kompatybilny z ww. urządzeniem o wydajności dla tonera monochromatycznego 1500 stron A4 przy 5% pokryciu (wymagane potwierdzenie kompatybilności oraz wydajności oświadczeniem dostawcy oraz wymagana kopia raportu z testu zawartego w ww. normie) Bęben obrazowy HP Color LJ (Q3964A) do drukarek HP Color LJ seria 2550/2820aio/2840aio:HP Color LJ 2550L, 2550Ln, 2550n, 2820, 2840 lub zamiennik w pełni kompatybilny z ww. urządzeniem. Wydajność 20.000 stron A4 w czerni przy pokryciu 5%.Wydajność 5.000 stron A4 w kolorze przy pokryciu 5%. Toner do drukarek HP LJ 4, HP LJ 4 +, HP LJ 4 M, HP LJ 4 M +, HP LJ 5, HP LJ 5 M, HP LJ 5 N, HP LJ 5 SE HP (92298A) lub zamiennik w pełni kompatybilny z ww. urządzeniami. Kolor czarny, wydajność: ok. 8.800 stron A4 przy 5% pokrycia strony..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6, 30.12.43.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł. słownie dwa tysiące zł, w formie i na zasadach określonych w Prawie zamówień publicznych. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium w pieniądzu ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w pieniadzu przelewem na rachunek Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie: nr rachunku 97 1050 1142 1000 0023 4120 5496 z dopiskiem: przetarg nr ZPZ-271-19-12 4. W przypadku wadium w formie poręczenia lub gwarancji z ich treści musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 pkt 1, 2 i 3 Prawa zamówień publicznych, bez potwierdzania tych okoliczności, b) termin obowiązywania gwarancji - od składania ofert na okres, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 5. Dowód wniesienia wadium musi być dołączony do oferty: - kopia przelewu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy - przypadku innych form - oryginalny dokument (złożony w osobnej kopercie - załączonej do oferty). 6. Niezależnie od formy wniesienia wadium musi ono spełniać warunki wadium wniesionego w pieniądzu i wykonawca nie może ograniczać w żaden sposób (np. dodatkowymi dokumentami) prawa Zamawiającego do dysponowania wadium, jeżeli zajdą okoliczności wymienione w Prawie zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

potwierdzenie kompatybilności oraz wydajności, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pup.czestochowa.bip-gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: kacz@praca.gov.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2012 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Czestochowie ul. K. Szymanowskiego 15 pok.123.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (116kB) word
zał nr 1- formularz oferty (38kB) word
zał nr 3- oswiadczenie z art.22 i 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (38kB) word
zał nr 4 - wykaz dokumentów (83kB) word
zał nr 2- oferta cenowa wraz z opisem przedmiotu zamówienia (54kB) word
zał nr 5- wzór umowy (38kB) word
zał nr 6- wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (33kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (9 lipca 2012)
Opublikował: a_kukla (9 lipca 2012, 08:01:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 321