Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 193 000 euro na przeprowadzenie symulacyjnej gry decyzyjnej dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czestochowie

Częstochowa: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie symulacyjnej gry decyzyjnej dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie
Numer ogłoszenia: 226324 - 2011; data zamieszczenia: 02.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie , ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, faks 034 3243130.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie symulacyjnej gry decyzyjnej dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie symulacyjnej gry decyzyjnej dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie. Przedmiot gry: organzacja,ekonomia, i zarządzanie małym przedsiębiorstwem. Przdmiotem gry będzie prowadzenie małej firmy usługowej lub produkcyjnej w oresie od 1do 5 lat( ze szczególnym uwzglednieniem kompetencji sprzedażowych). W grze przewiduje sie uczestnictwo 88 osób. Będą one podzielone na 5 grup, ilość uczestników w jednej grupie nie mniej niz 16 osób. rekrutacje i dobór uczestników grup szkoleniowych przeprowadzi tutejszy urząd.Miejsce przeprowadzeni gry: Częstochowa. W grze będa grupy brały udział jedna po drugiej w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, w miesiącu wrześniu i październiku 2011r. Szczegółowy opis przedmiotu zamóweinie znajduje sie w załącznki nr 1 do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·         Zgodnie z art .67 ust.1 Pzp, przedmiotem ewentualnych zamówień uzupełniających byłaby ta sam usługa, która jest przedmiotem zamówienia podstawowego, jednakże o wartości nie większej niz 50% jego wartości.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.52.41.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zaprojektował co najmniej jedną symulacyjną grę decyzyjną oraz przeprowadził co najmniej dwie symulacyjne gry decyzyjne z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania własną firmą dla grupy minimum 16 osobowej oraz, że usługi te zostały wykonane należycie.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum dwoma trenerami do realizacji niniejszego zamówienia spełniającymi poniższe wymagania: - wykształcenie wyższe ekonomiczne (magisterskie lub podyplomowe), - doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, - doświadczenie w postaci minimum dwóch przeprowadzonych symulacyjnych gier decyzyjnych z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania własną firmą dla grupy minimum 16 osobowej.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • inne dokumenty
program/opis gry
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Oryginalne pełnomocnictwo (ewentualnie poświadczone notarialnie) potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, jeżeli uprawnienie takie nie wynika wprost z doku-mentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z przepisów prawa. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postę-powaniu na potencjał innych podmiotów (na podstawie art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych) jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów no okres korzystaniaz nich przy wykonywaniu zamówienia. Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust 1 i o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 3a i 3b do SIWZ.Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. Jeśli Wykonawca nie będzie przekazywał do realizacji przez podwykonawców żadnej części zamówienia należy również złożyć załącznik nr 8, w odpowiednie pola wpisując Nie dotyczy. Informacja o numerze konta i nazwie banku Wykonawcy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.bip.czestochowa.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie pok. 209 ul. K.Szymanowskiego 15 42-217 Czestochowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2011 godzina 08:30, miejsce: PUP w Częstochowie pok. 114 ul. K.Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 226324-2011 z dnia 2011-08-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Częstochowa
przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie symulacyjnej gry decyzyjnej dla osób zarejestrowanych w PUP w Częstochowie. Przedmiot gry: organzacja,ekonomia, i zarządzanie małym przedsiębiorstwem. Przdmiotem gry będzie prowadzenie małej...
Termin składania ofert: 2011-08-18

Numer ogłoszenia: 226474 - 2011; data zamieszczenia: 02.08.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 226324 - 2011 data 02.08.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3706100 w. 186, fax. 034 3243130.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
·         W ogłoszeniu jest: termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2011r. godz.8:30.
·         W ogłoszeniu powinno być: termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2011r. godz.8:30.
 

zał. nr 5 - Program/opis gry (32kB) word
zał. nr 6 - Wykaz dokumentów (46kB) word
zał. nr 8 - wykaz części zamówienia przekazany do realizacji przez podwykonawców (34kB) word
zał. nr 7 - Wzór umowy (111kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - (152kB) word
zał. nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (36kB) word
zał.nr 2 - Formularz oferty (37kB) word
zał. nr 3a i 3b - Oświadczenie z art 22 i 24 Prawa zamówień publicznych (37kB) word
zał. nr 4a i 4b - Wykaz doświadczenia i wykaz trenerów (46kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Kukla (2 sierpnia 2011)
Opublikował: a_kukla (2 sierpnia 2011, 11:20:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 211