Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 206 000 euro na zakup i dostawę oprogramowania użytkowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. MODYFIKACJA SIWZ.

 

ZZ-271-37/09
          OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 206 000 euro
ZAMAWIAJĄCY
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15,   42-217 Częstochowa
tel. cent. (034) 370-61-00, fax. (034) 324-31-30, e-mail : kacz@praca.gov.pl
NIP – 573-10-38-209; REGON – 151527658.
 
ZAMAWIAJĄCY OGŁASZA
wszczęcie postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 44 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na zakup i dostawę oprogramowania użytkowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ :
- specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymać można w siedzibie           Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, pok. 207            od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1330.  
-    specyfikacja, na pisemny wniosek Wykonawcy przesłana zostanie na adres wnioskodawcy         nie   później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie lub w tym samym dniu w przypadku odbioru osobiście przez Wykonawcę. Specyfikacja jest bezpłatna.
-   specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest również dostępna na stronie internetowej pod adresem: http://pup.czestochowa.bip-gov.pl (Biuletyn Informacji Publicznej - zakładka „Zmówienia publiczne”)
            
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
Przedmiotem zamówieniajest zakup i dostawa oprogramowania użytkowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
KOD ze Wspólnego Słownika Zamówień : 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
 
Zamawiający oświadcza, że :
1.       nie przewiduje zebrania Wykonawców.
2.       nie przewiduje udzielanie zamówienia uzupełniającego.
3.      nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
4.      nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5.      nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.      dopuszcza składanie ofert częściowych
- zamówienie podzielone jest na cztery części – opis poszczególnych części zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ
- Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia
- części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
 
Wymagany termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy.
 
 
WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW :
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
1)   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik             nr 6 do SIWZ oraz dokumentów określonych w SIWZ.
 
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia/ nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń, których szczegółowy opis znajduje się w SIWZ niniejszego postępowania.
 
Oferty będą podlegać weryfikacji przez Komisję Przetargową.
 
INFORMACJA NA TEMAT WADIUM
Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium.
 
KRYTERIA OCENY OFERT :
cena                                                                                       - 100 %
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT :
-       Miejsce : siedziba PUP w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, pok. 114
-           Termin  : 23 września 2009 r. do godz. 800
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT :
-     Miejsce : siedziba PUP w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, pok. 217
-            Termin : 23 września 2009 r. do godz. 830
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert zgodnie z art. 85      ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Częstochowa, 11.09.2009 r.

 

 
                                                                                                            Częstochowa, 2009-09-17
 
ZZ-271-37/2009
 
 
 
 
 
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, ul. K. Szymanowskiego 15, 42-217 Częstochowa działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia o dokonaniu modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZZ-271-37/2009 na zakup i dostawę oprogramowania użytkowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
 
Wprowadza się następujące zmiany (zmienione bądź dodane elementy zostały pogrubione i podkreślone)
 
 -załącznik nr 1do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia w części I, III i IV zamówienia,
 
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA
 
Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie posiada następujące licencje:
- 202 licencje ESET NOD32 Antivirus Business Edition Suite do 2010-09-03 (ochrona stacji roboczych i serwerów plikowych Windows)
- 15 licencji ESET Smart Security Business Edition Suite do 2011-12-26 (ochrona stacji roboczych i serwerów plikowych Windows)
Oferta dotyczy:
1) migracji 202 licencji ESET NOD32 Antivirus Business Edition Suite do ESET Smart Security Business Edition Suite
2) wyrównania serwisów obu licencji:
a) 202 licencje ESET NOD32 Antivirus Business Edition Suite do 2010-09-03 (ochrona stacji roboczych i serwerów plikowych Windows)
b) 15 licencji ESET Smart Security Business Edition Suite do 2011-12-26 (ochrona stacji roboczych i serwerów plikowych Windows)
Do daty: 2012-09-03
Po tym Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie ma posiadać:
- 217 licencji ESET Smart Security Business Edition Suite do 2012-09-03 (ochrona stacji roboczych i serwerów plikowych Windows)
Dodatkowo prosimy o zachowanie obecnych kluczy, których używamy na 15 licencjach ESET Smart Security Business Edition Suite (ochrona stacji roboczych i serwerów plikowych Windows) na wszystkich 217 licencjach po dokonaniu migracji i wznowienia serwisów.
3) zakupu 4 licencji Eset Mobile do 2012-09-03
 
 
 
 
 
CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA
 
 

Lp.
Nazwa
Ilość
1.
Program „Alcohol 120% - licencja dożywotnia” lub równoważny program posiadający minimum następujące cechy:
 • Tworzenie obrazów płyt CD i DVD
 • Tworzenie wiernych kopii bezpieczeństwa posiadanych płyt z oprogramowaniem (zgodnie z licencją) zabezpieczonych technologiami: Laserlock, SafeDisc, SafeDisc2 (także v2,80), Securom, Securom *NEW (także v4.x), StarForce 1.x/2.x, VOB ProtectCD, VOB ProtectCD v5,  
 • Możliwość montowania min. 31 wirtualnych CD/DVD-ROM'ów
 • Obsługa popularnych formatów plików obrazu CD w celu emulacji i zapisu:
  • Media Descriptor (mds)
  • Nero Burning ROM (nrg)
  • CloneCD (ccd/img/sub)
  • BlindSuite (bwt/bwi/bws)
  • DiscJuggler (cdi)
  • CDRWin (cue/bin) (dla dysku z jedną sesją, bez danych subkanałowych)
  • Standardowy ISO (iso) (dla dysku z jedną sesją, bez danych subkanałowych)
 • Obsługa odczytu subkanałów metodą RAW (umożliwia emulację wszystkich CD)
 • Obsługa metod zapisu CD: Session-At-Once, Disc-At-Once, RAW Session- At-Once, RAW Session- At-Once + SUB, RAW Disc- At-Once (z pełnym wsparciem subkodu PQ/R-W)
 • Obsługa metod zapisu DVD: Session-At-Once, Disc-At-Once
 • Wspieranie funkcji "Bypass EFM error" - usiłującej poprawiać regularne wzorce binarne
 • Obsługa opcji "Ignore Type Media" - wymuszającej na programach "rozpoznawanie" płyty CD-R czy CD-RW jako CD-ROM
 • Obsługiwane formaty CD: CD-DA, CD+G, CD-ROM, CD-XA, Video CD, Photo CD, Mixed Mode, Multi-session CD
 • Obsługiwane formaty DVD: DVD-ROM, DVD-Video, DVD-Audio
 • Wspierane technologie przeciwdziałające pojawianiu się błędów typu Buffer-Underrun: BURN-Proof, JustLink, Power-Burn, SafeBurn, Seamless Link i inne
 • Obsługiwane typy napędów (ATAPI & SCSI): CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW
 • Współpraca z systemami operacyjnymi: Windows 95 / 98 / Me / NT / 2000 / XP
 • Nośnik z oprogramowaniem
4 szt.

 
 
 
 
 
CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA
 

Lp.
Nazwa
Ilość
1.
Program „Device Lock” lub równoważny program, który powinien posiadać minimum następujące cechy:
 
·         kontrolować, który użytkownik lub grupa użytkowników sieci ma dostęp do portów USB i Fire Wire, napędów dyskietek i CD-ROM oraz urządzeń zewnętrznych podłączanych do komputera umożliwiających dostęp do danych sieci,
·         kontrolować dostęp do drukarek na poziomie użytkownika i grupy użytkowników
·         gromadzić centralnie lub lokalnie informacje (nazwy plików lub ich binaria) o zapisywaniu/odczytywaniu danych z wymiennych wyżej nośników danych (urządzenia USB), lokalnych dysków twardych, napędów CD/DVD – ROM, portów COM/LPT…
·         gromadzić centralnie lub lokalnie informacje (nazwy plików lub ich treści) o drukowanych dokumentach (wydruk na drukarkach podłączonych bezpośrednio do komputera, drukarka sieciowych oraz wirtualnych drukarkach – wydruk do pliku)
·         kontrolować dostęp do w.w urządzeń podłączanych do komputerów w Urzędzie w określonych dniach tygodnia i godzinach,
·         tworzyć „białą listę“ urządzeń USB, która pozwoli na autoryzację tylko wyszczególnionych urządzeń (model lub unikatowy numer urządzenia), które nie będą blokowane w odróżnieniu od urządzeń nie autoryzowanych w sieci,
·         tworzyć „białą listę“ nośników CD/DVD, która pozwoli na autoryzację tylko wyszczególnionych nośników, które nie będą blokowane w odróżnieniu od urządzeń nie autoryzowanych w sieci Urzędu, 
·         zabezpieczać dyski przed przypadkowym lub zamierzonym formatowaniem,
·         zdalnie kontrolować wszystkie funkcje, 
            -z poziomu ActiveDirectory wykorzystując GPO
-z poziomu konsoli zarządzającej (indywidualne            zarządzanie i grupowe stacjami)
 • wspierać RSoP
 • gromadzić dane w bazie MS SQL lub MSDE (opcjonalnie)
 • posiadać możliwość kompresji gromadzonych log-ów
 • posiadać możliwość „dekompresji” w locie obrazów ISO
 • wykrywać i blokować keyloggery sprzętowe (USB i PS)
 • współpracować z oprogramowaniem szyfrującym PGP Whole Disk Encryption, TruCrypt, SafeDisk
 • określać max. pasmo wykorzystania sieci przeznaczone dla komunikacji z agentami programu uruchomionymi na stacjach roboczych
 • posiadać możliwość egzekwowania zasad bezpieczeństwa na poziomie pliku. Nadawanie uprawnień dostępu do wybranych typów plików na podstawie analizy jego treści niezależnie od rozszerzenia.
 • pozwalać na definiowanie różnej polityki bezpieczeństwa dla użytkowników lub grup użytkowników pracujących w trybie offline oraz online.
 • pozwalać na generowanie graficznych raportów i mieć możliwość przesyłanie ich automatycznie na wskazany e-mail.
 •  zaoferowane oprogramowanie musi gwarantować zgodność z systemami operacyjnymi Microsoft Windows NT/2000/2003/XP/Vista/2008 (obsługa systemów 32/64 bitowych).
 • w okresie 12 miesięcy od daty zakupu Zamawiający ma prawo do bezpłatnej aktualizacji do nowych wersji programu.
 • Nośnik z oprogramowaniem
175 szt.

 
 
- załącznik nr 3 do SIWZ - Oferta cenowa w części I i III zamówienia,
 
OFERTA CENOWA
 
 
WYPEŁNIENIU PODLEGAJĄ TE CZĘŚCI, NA KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ
 
 
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA
 
 

Lp.
Nazwa
Cena jedn. netto
Ilość
Łączna cena netto
Łączna cena brutto
1
Migracja 202 lic. NOD32 do Eset Smart Security (zał.1 część I pkt 1)
 
 
202 licencje
 
 
2
Wyrównanie 15 posiadanych licencji Eset Smart Security na okres do 03.09.2012 r. (zał.1 część I pkt 2b)
 
 
15 licencji
 
 
3
Wznowienie (na 2 lata) 202 lic. Eset Smart Security do 03.09.2012 r.
(zał.1 część I pkt 2a)
 
202 licencje
 
 
4
Eset Mobile do 03.09.2012 (zał.1 część I pkt 3)
 
 
4 licencje
 
 
Razem
X
X
 
 

 
 
Ogółem cena netto oferty w złotych                                                                                    
Podatek VAT.......................... % kwota w złotych                                                                
Cena brutto oferty w złotych                                                                                              
 
 
 
 
..............................................................
(podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniuwykonawcy)
 
CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA
 
 

Lp.
Nazwa
Cena jedn. netto
Ilość
Łączna cena netto
Łączna cena brutto
1
Program „Alcohol 120% – licencja dożywotnia ”lub program równoważny (zał.1 część III pkt 1)
 
4 szt.
 
 
Razem
X
X
 
 

 
 
Ogółem cena netto oferty w złotych                                                                                    
Podatek VAT.......................... % kwota w złotych                                                                
Cena brutto oferty w złotych                                                                                              
 
..............................................................
(podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniuwykonawcy
 
- załącznik nr 8 do SIWZ – Informacja o proponowanym programie w części III i IV
 
INFORMACJA O PROPONOWANYM PROGRAMIE
 
CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA
 

MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE
NAZWA PROGRAMU
Program „Alcohol 120% – licencja dożywotnia” lub równoważny program posiadający minimum następujące cechy:
 • Tworzenie obrazów płyt CD i DVD
 • Tworzenie wiernych kopii bezpieczeństwa posiadanych płyt z oprogramowaniem (zgodnie z licencją) zabezpieczonych technologiami: Laserlock, SafeDisc, SafeDisc2 (także v2,80), Securom, Securom *NEW (także v4.x), StarForce 1.x/2.x, VOB ProtectCD, VOB ProtectCD v5,  
 • Możliwość montowania min. 31 wirtualnych CD/DVD-ROM'ów
 • Obsługa popularnych formatów plików obrazu CD w celu emulacji i zapisu:
  • Media Descriptor (mds)
  • Nero Burning ROM (nrg)
  • CloneCD (ccd/img/sub)
  • BlindSuite (bwt/bwi/bws)
  • DiscJuggler (cdi)
  • CDRWin (cue/bin) (dla dysku z jedną sesją, bez danych subkanałowych)
  • Standardowy ISO (iso) (dla dysku z jedną sesją, bez danych subkanałowych)
 • Obsługa odczytu subkanałów metodą RAW (umożliwia emulację wszystkich CD)
 • Obsługa metod zapisu CD: Session-At-Once, Disc-At-Once, RAW Session- At-Once, RAW Session- At-Once + SUB, RAW Disc- At-Once (z pełnym wsparciem subkodu PQ/R-W)
 • Obsługa metod zapisu DVD: Session-At-Once, Disc-At-Once
 • Wspieranie funkcji "Bypass EFM error" - usiłującej poprawiać regularne wzorce binarne
 • Obsługa opcji "Ignore Type Media" - wymuszającej na programach "rozpoznawanie" płyty CD-R czy CD-RW jako CD-ROM
 • Obsługiwane formaty CD: CD-DA, CD+G, CD-ROM, CD-XA, Video CD, Photo CD, Mixed Mode, Multi-session CD
 • Obsługiwane formaty DVD: DVD-ROM, DVD-Video, DVD-Audio
 • Wspierane technologie przeciwdziałające pojawianiu się błędów typu Buffer-Underrun: BURN-Proof, JustLink, Power-Burn, SafeBurn, Seamless Link i inne
 • Obsługiwane typy napędów (ATAPI & SCSI): CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW
 • Współpraca z systemami operacyjnymi: Windows 95 / 98 / Me / NT / 2000 / XP
 • Nośnik z oprogramowaniem
 
 

 
CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA
 

MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE
NAZWA PROGRAMU
Program „Device Lock” lub równoważny program, który powinien posiadać minimum następujące cechy:
 
·         kontrolować, który użytkownik lub grupa użytkowników sieci ma dostęp do portów USB i Fire Wire, napędów dyskietek i CD-ROM oraz urządzeń zewnętrznych podłączanych do komputera umożliwiających dostęp do danych sieci,
·         kontrolować dostęp do drukarek na poziomie użytkownika i grupy użytkowników
·         gromadzić centralnie lub lokalnie informacje (nazwy plików lub ich binaria) o zapisywaniu/odczytywaniu danych z wymiennych wyżej nośników danych (urządzenia USB), lokalnych dysków twardych, napędów CD/DVD – ROM, portów COM/LPT…
·         gromadzić centralnie lub lokalnie informacje (nazwy plików lub ich treści) o drukowanych dokumentach (wydruk na drukarkach podłączonych bezpośrednio do komputera, drukarka sieciowych oraz wirtualnych drukarkach – wydruk do pliku)
·         kontrolować dostęp do w.w urządzeń podłączanych do komputerów w Urzędzie w określonych dniach tygodnia i godzinach,
·         tworzyć „białą listę“ urządzeń USB, która pozwoli na autoryzację tylko wyszczególnionych urządzeń (model lub unikatowy numer urządzenia), które nie będą blokowane w odróżnieniu od urządzeń nie autoryzowanych w sieci,
·         tworzyć „białą listę“ nośników CD/DVD, która pozwoli na autoryzację tylko wyszczególnionych nośników, które nie będą blokowane w odróżnieniu od urządzeń nie autoryzowanych w sieci Urzędu, 
·         zabezpieczać dyski przed przypadkowym lub zamierzonym formatowaniem,
·         zdalnie kontrolować wszystkie funkcje, 
            -z poziomu ActiveDirectory wykorzystując     GPO
-z poziomu konsoli zarządzającej (indywidualne            zarządzanie i grupowe stacjami)
 • wspierać RSoP
 • gromadzić dane w bazie MS SQL lub MSDE (opcjonalnie)
 • posiadać możliwość kompresji gromadzonych log-ów
 • posiadać możliwość „dekompresji” w locie obrazów ISO
 • wykrywać i blokować keyloggery sprzętowe (USB i PS)
 • współpracować z oprogramowaniem szyfrującym PGP Whole Disk Encryption, TruCrypt, SafeDisk
 • określać max. pasmo wykorzystania sieci przeznaczone dla komunikacji z agentami programu uruchomionymi na stacjach roboczych
 • posiadać możliwość egzekwowania zasad bezpieczeństwa na poziomie pliku. Nadawanie uprawnień dostępu do wybranych typów plików na podstawie analizy jego treści niezależnie od rozszerzenia.
 • pozwalać na definiowanie różnej polityki bezpieczeństwa dla użytkowników lub grup użytkowników pracujących w trybie offline oraz online.
 • pozwalać na generowanie graficznych raportów i mieć możliwość przesyłanie ich automatycznie na wskazany e-mail.
 •  zaoferowane oprogramowanie musi gwarantować zgodność z systemami operacyjnymi Microsoft Windows NT/2000/2003/XP/Vista/2008 (obsługa systemów 32/64 bitowych).
 • w okresie 12 miesięcy od daty zakupu Zamawiający ma prawo do bezpłatnej aktualizacji do nowych wersji programu.
 • Nośnik z oprogramowaniem
 
 

 
 

 

 
                                                                                                       Częstochowa, 2009-09-17
ZZ-271-37/2009
 
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup         i dostawę oprogramowania użytkowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy     w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
Zapytanie:
„W postępowaniu przetargowym na zakup i dostawę oprogramowania użytkowego dla Powiatowego Urzędu pracy w Częstochowie jako przedmiot zamówienia w zadaniu numer III zaoferowali Państwo Program „Alkohol 120%”. Jednak istnieją różne sposoby licencjonowania wyżej wymienionego oprogramowania.
1. Licencja elektroniczna z darmowymi aktualizacjami na rok
2. Licencja elektroniczna z darmowymi dożywotnimi aktualizacjami
W związku z dużą rozbieżnością cenową pomiędzy różnymi opcjami zakupu oprogramowania „Alkohol 120%”, zwracam się z prośbą o przedstawienie, która forma zakupu Państwa interesuje.”
 
Wyjaśnienia:
W odpowiedzi na zadane przez Państwa zapytanie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oprogramowania użytkowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, dotyczące III części postępowania, informuję, iż Zamawiający wymaga „dożywotniej licencji” na program „Alcohol 120%”. Między innymi kwestia ta była przedmiotem dokonanej przez Zamawiającego Modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy
 
 
 

 

 
                                                                                                       Częstochowa, 2009-09-18
ZZ-271-37/2009
 
 
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ
 
 
            Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup         i dostawę oprogramowania użytkowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.
 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Powiatowy Urząd Pracy     w Częstochowie podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia do SIWZ:
Zapytanie:
„Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej części IV zamówienia nie doprecyzowuje jaki model licencjonowania oprogramowania jest wymagany: licencja wieczysta, czy licencja w subskrypcji rocznej. Którego z podanych wyżej modeli licencjonowania wymaga Zamawiający?”
 
Wyjaśnienia:
W części IV zamówienia Zamawiający wymaga Programu Device Lock lub programu równoważnego posiadającego co najmniej cechy określone w SIWZ. Zamawiający nie umieścił wymagań co do rodzaju licencjonowania. Zamawiający wymaga tylko (zgodnie z SIWZ), aby program cechował się tym, iż w okresie 12 m-cy od daty zakupu Zamawiający miałby prawo do bezpłatnych aktualizacji do nowych wersji programu. Program Device Lock jest dostępny tylko w formie licencjonowania wieczystego, natomiast posiada możliwość 12-miesięcznej bezpłatnej aktualizacji do nowych wersji. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę programu równoważnego musi on być zgodny z wymogami SIWZ, czyli spełniać m.in. warunek dotyczący bezpłatnych aktualizacji przez 12 m-cy od zakupu, o którym mowa wyżej, bez względu na rodzaj licencjonowania.
 
Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy
 

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty (44kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy (41kB) word
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (119kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz części zamówienia przekazanych do realizacji przez podwykonawców (32kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych od wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia (120kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie zawarte w art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (96kB) word
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - PO MODYFIKACJI (56kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oferta cenowa - PO MODYFIKACJI (55kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja o proponowanym programie (dotyczy wykonawców składających ofertę na część II, III lub IV zamówienia) - PO MODYFIKACJI (55kB) word
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (206kB) word
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ (33kB) word
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DO SIWZ (33kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (11 września 2009)
Opublikował: j_stepien (11 września 2009, 13:46:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 473