Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w IV części przetargu nieograniczonego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie pracy w Częstochowie - kurs nauki jezyka angielskiego metodą SITA.

 
ZZ-271-07/2010        
 
 
                                                                                                     Częstochowa, 2010-05-20
                                                                      
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi szkolenia zawodowego dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie – CZĘŚĆ IV POSTĘPOWANIA – KURS JEZYKA ANGIELSKIEGO METODĄ SITA.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Działając w trybie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę numer 1, złożoną przez:
 
 
LUGA Agnieszka Glińska
Ul. Jasnogórska 32/8
42-200 Częstochowa
 
Uzasadnienie wyboru: oferta w/w Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów obliczonych zgodnie ze SIWZ.
Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się w sprawie podpisania umowy                  z Stanowiskiem ds. zamówień publicznych, p. 207, tel. 034 370 61 71.
1.      W prowadzonym postępowaniu złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty:
 
 
Numer oferty
Nazwa wykonawcy biorącego udział
w postępowaniu
Liczba punktów
w kryterium cena
waga – 90%
Liczba punktów
w kryterium certyfikaty
waga - 10%
Razem
 
1
LUGA Agnieszka Glińska
Ul. Jasnogórska 32/8
42-200 Częstochowa
 
36,00
 
0,8
 
36,8
 
 
 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
                                                                           
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o który mowa w art. 94 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, gdyż w tej części postępowania została złożona jedna oferta.
 
 
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), - dział XVI "Środki ochrony prawnej".
 
 
 
                                                                                                         
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Stępień (20 maja 2010)
Opublikował: j_stepien (20 maja 2010, 14:19:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 203